ཕྲ་རིང་རྩ་སྒྲིག་འབད་དོ།

The Formatting bar contains several text formatting functions.

Specifies whether to show or hide the Styles window, which is where you can assign and organize styles.

Icon Styles

Styles

Set Paragraph Style

Assigns a style to the current paragraph, selected paragraphs, or to a selected object.

Set Paragraph Style

Set Paragraph Style

ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་མིང་།

ཁྱོད་ལུ་ ཐོ་ཡིག་ནང་ལས་ ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་མིང་སེལ་འཐུ་འབད་ནི་དང་ ཡང་ན་ ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་མིང་ ཐད་ཀར་དུ་བཙུགས།

ཁྱོད་ཀྱི་ སེ་མི་ཀོ་ལཱོན་ (;)་གིས་ སོ་སོ་འཕྱལ་ཡོད་པའི་ ཡིག་གཟུགས་ལེ་ཤ་ཅིག་ ཐོ་བཀོད་འབད་བཏུབ། ཧེ་མའི་ཡིག་གཟུགས་འདི་ཚུ་ འཐོབ་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་LibreOffice འདི་གིས་ རྗེས་འཛིན་ནང་ མིང་བཏགས་ཡོད་མི་ རེ་རེ་བཞིན་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་མིང་།

ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ཚད།

ཁྱོད་ལུ་ ཐོ་ཡིག་ནང་ལས་ ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ཚད་ སོ་སོ་ཚུ་གི་བར་ན་ གདམ་ནི་ལུ་དང་ ཡང་ན་ ཚད་ཅིག་ ལག་ཐོག་ལས་ ཐོ་བཀོད་འབད་བཅུགཔ་ཨིན།

རྒྱག་པ།

གིས་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཚིག་ཡིག་འདི་ རྒྱག་པ་བཟོཝ་ཨིན། འོད་རྟགས་འདི་མིང་ཚིག་ནང་ལུ་ཡོད་པ་ཅིན་ མིང་ཚིག་ཧྲིལ་བུམ་འདི་ རྒྱག་པ་བཟོཝ་ཨིན། སེལ་འཐུ་དང་མིང་ཚིག་འདི་ཧེ་མ་ལས་རང་རྒྱག་པ་ཡོད་པ་ཅིན་ རྩ་སྒྲིག་འདི་རྩ་བསྐྲད་གཏངམ་ཨིན།

Icon Bold

རྒྱགས་པ།

ཨའི་ཊ་ལིཀ།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཚིག་ཡིག་འདི་ཨའི་ཊ་ལིཀ་ལུ་བཟོཝ་ཨིན། འོད་རྟགས་འདི་མིང་ཚིག་ནང་ལུ་ཡོད་པ་ཅིན་ མིང་ཚིག་ཧྲིལ་བུམ་ཨའི་ཊ་ལིཀ་ནང་ལུ་བཟོཝ་ཨིན། སེལ་འཐུ་དང་ཡང་ན་མིང་ཚིག་འདི་ ཧེ་མ་ལས་རང་ཨའི་ཊ་ལིཀ་ནང་ཡོད་པ་ཅིན་ རྩ་སྒྲིག་འདི་རྩ་བསྐྲད་གཏང་ཡོད།

Icon Italic

ཨའི་ཊ་ལིཀ

འོག་ཐིག

Underlines or removes underlining from the selected text.

Icon Underline

འོག་ཐིག

གཡོན།

Aligns the selected paragraph(s) to the container left margin.

Icon Align Left

གཡོན་ཕྲང་།

Centered

Centers the selected paragraph(s) on the surrounding container.

Icon Centered

གཡས།

Aligns the selected paragraph(s) to the container right margin.

Icon Align Right

གཡས་ཕྲང་།

Justified

Aligns the selected paragraph(s) to the left and the right container margins. If you want, you can also specify the alignment options for the last line of a paragraph by choosing Format - Paragraph - Alignment.

Icon Justified

ལྟེམས་བཅོས་འབད་ནུག

Ordered List

Adds or removes numbering from the selected paragraphs.

Icon Ordered List

Toggle Ordered List

Unordered List

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ དོན་མཚམས་ཚུ་ནང་ལུ་ འགོ་ཚག་གི་ས་ཚིགས་ཚུ་ འགན་སྤྲོད་དང་ ཡང་ན་ འགོ་ཚག་འབད་ཡོད་པའི་ དོན་མཚམས་ཚུ་ནང་ལས་ རྩ་བསྐྲད་གཏངམ་ཨིན།

Icon Unordered List

Toggle Unordered List

No List

Removes numbering or bullets and list indenting for the current paragraph or selected paragraphs.

Icon No List

No List

Decrease Indent

ད་ལྟོའི་དོན་མཚམས་འདི་གི་ གཡོན་འགོ་མཚམས་འདི་ མར་ཕབ་འབད་ནི་ལུ་ འགོ་མཚམས་མར་ཕབ་ཀྱི་ ངོས་དཔར་ལུ་དང་ ཡང་ན་ ནང་ཐིག་གི་ནང་དོན་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད་ཞིནམ་ལས་ འདི་ ཧེ་མའི་གནས་ས་ལུ་གཞི་སྒྲིག་འབད།

Icon

འགོ་མཚམས་ མར་ཕབབ་འབད།

Increase Indent

Click the Increase Indent icon to increase the left indent of the current paragraph or cell content and set it to the next default tab position.

Icon

འགོ་མཚམས་ ཡར་འཕར་འབད།

Font Color

Click to apply the current font color to the selected characters. You can also click here, and then drag a selection to change the text color. Click the arrow next to the icon to open the Font color toolbar.

Icon Font Color

ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ཚོས་གཞི།

Highlighting

Applies current highlighting color to the text selection.

Character Highlighting Color Icon

Character Highlighting Color icon

རྒྱབ་གཞིའི་ཚོས་གཞི།

ཁྱོད་ཀྱི་དོན་མཚམས་ཀྱི་དོན་ལུ་ རྒྱབ་གཞིའི་ཚོས་གཞི་ ཨེབ་གཏང་འབད་བཏུབ་ས་ལུ་ ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཅིག་ ཁ་ཕྱེ་ནི་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད།

Icon Background color

རྒྱབ་གཞིའི་ ཚོས་གཞི།

ངོ་དཔར་ཁ་སྐོང་ཚུ་།

Increase Font

Increases the font size of the selected text.

Reduce Font

Reduces the font size of the selected text.

ཁ་དེམ་ཅིག་སྦེ སི་ཊི་ཨེལ་གྱི་ རྒྱབ་སྐྱོར་འདི ལྕོགས་ཅན་བཟོ་ཡོད་པ་ཅིན་ ངོས་དཔར་ཁ་སྐོང་གཉིསཔ་འདིམཐོང་ཚུགས།

གཡོན་-ལས་ཁཡས་ཁ་ཐུག

left to right icon

ཚིག་ཡིག་འདི་གཡོན་ལས་གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད།

གཡས་-ལས་-གཡོན་ཁ་ཐུག

right to left icon

གོ་དཀའ་བའི་ཚིག་ཡིག་ སྒྲིག་བཀོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཅིག་ནང་གི་ ཚིག་ཡིག་རྩ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་མི་འདི་གཡས་ལས་གཡོན་ཁ་ཐུག་ལུ་ཐོ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

Please support us!