Form

Contains commands for activate form design mode, enable/disable control wizards and insert form controls in your document.

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

From the menu bar:

Choose Form.


Design Mode

Toggles the Design mode on or off. This function is used to switch quickly between Design and User mode. Activate to edit the form controls, deactivate to use the form controls.

Control Wizards

ཚད་འཛིན་གསརཔ་ཅིག་ བཙུགས་པའི་སྐབས་ ཝི་ཛརཌི་ཅིག་ རང་བཞིན་གྱིས་འགོ་བཙུགས་ནི་ཨིན་ན་ གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན། འ་ནཱི་སྒྲིག་སྟངས་འདི་ རྒྱལ་སྤྱི་གིས་ ཡིག་ཆ་གེ་ར་ལུ་ འཇུག་སྤྱོད་འབདཝ་ཨིན།

ཁ་ཡིག་ས་སྒོ།

Icon Label Field

ཚིག་ཡིག་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནི་དོན་ལུ་ ས་སྒོ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན། ཁ་ཡིག་དེ་ཚུ་ སྔོན་ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ ཚིག་ཡིག་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནི་དོན་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་ཨིན། ས་སྒོ་དེའི་ནང་ལུ་འཛུལ་སྤྱོད་ཚུ་བཟོ་མི་བཏུབ།

ཚིག་ཡིག་སྒྲོམ།

Icon Text Box

ཚིག་ཡིག་སྒྲོམ་འདི་གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན། ལག་ལེན་པ་གིས་ ཚིག་ཡིག་ཐོ་བཀོད་འབད་ཚུགས་མི་ནང་གི་ས་སྒོ་ཚུ་ ཚིག་ཡིག་སྒྲོམ་ཨིན། རྣམ་པའི་ནང་ལུ་ ཚིག་ཡིག་སྒྲོམ་གྱིས་ གནད་སྡུད་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནི་དང་ ཡང་ན་ ཨིན་པུཊི་དོན་ལུ་གནད་སྡུད་གསརཔ་འབད་བཅུགསཔ་ཨིན།

དཔྱད་སྒྲོམ།

Icon Check Box

དཔྱད་སྒྲོམ་གཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན། དཔྱད་སྒྲོམ་ཚུ་གིས་ཁྱོད་ལུ་འབྲི་ཤོག་ཅིག་ནང་གི་ལས་འགན་ཅིག་ཤུགས་ལྡན་ཡང་ན་ཤུགས་མེད་བཟོ་ནི་འབད་བཅུགཔ་ཨིན།

གདམ་ཁའི་ཨེབ་རྟ།

Icon Option Button

Creates an option button. Option buttons enable the user to choose one of several options. Option buttons with the same functionality are given the same name (Name property). Normally, they are given a group box.

ཐོ་ཡིག་སྒྲོམ།

Icon List Box

Creates a list box. A list box lets users select an entry from a list. If the form is linked to a database and the database connection is active, the List Box Wizard will automatically appear after the list box is inserted in the document. This wizard helps you create the list box.

ཀོམ་བོ།

Icon Combo Box

ཀོམ་བོ་སྒྲོམ་ཅིག་བཟོཝ་ཨིན། ཀོམ་བོ་སྒྲོམ་འདི་ ལག་ལེན་པ་ཚུ་གི་གདམ་ཁ་ཅིག་གདམ་པའི་ གདམ་ཐོ་ ཐོ་ཡིག་དང་བཅས་པའི་ རྐྱང་པ་གྲལ་ཐིག་གི་ཐོ་ཡིག་སྒྲོམ་ཅིག་ཨིན། ལག་ལེན་པ་ཚུ་གི་ ཐོ་ཡིག་ནང་ཡོད་མི་ཚུ་མ་གཏོགས་ གཞན་ཐོ་བཀོད་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་མི་ཚུ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱི་ ཀོམ་བོ་སྒྲོམ་ནང་ལུ་ "read-only" གི་རྒྱུ་དངོས་འདི་འགན་སྤྲོད་འབད་བཏུབ། འབྲི་ཤོག་འདི་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཅིག་ལུ་ གནས་དགོ་པ་་དང་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་གྱི་མཐུད་ལམ་འདི་ཤུགས་ལྡན་ཡོད་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་ ཀོམ་བོ་སྒྲོམ་འདི་བཙུགས་པའི་ཤུལ་ལས་ ཀོམ་བོ་སྒྲོམ་ཝི་ཛརཌི་འདི་ རང་བཞིན་གྱིས་འབྱུང་འོང་།

འཕུལ་ནིའི་ཨེབ་རྟ།

Icon Push Button

འཕུལ་ནིའི་ཨེབ་རྟ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན། འ་ནི་ལས་འགན་འདི་ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་བྱུང་ལས་ཅིག་གི་དོན་ལུ་བརྡ་བཀོད་གཅིག་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་ དཔེར་ན་མའུསི་གི་ཨེབ་གཏང་ཅིག་བཟུམ།

ཁྱོད་ཀྱིས་ཚིག་ཡིག་དང་ཚད་རིས་ཚུ་འ་ནི་ཨེབ་རྟ་ཚུ་ལུ་འཇུག་སྤྱོད་འབད་བཏུབ།

གཟུགས་བརྙན་ཨེབ་རྟ།

Icon image button

གིས་ གཟུགས་བརྙེན་སྦེ་ཨེབ་རྟ་འདི་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན། ཚད་རིས་ཁྱོད་ཚབ་མ་ཡིན་པ་གཞན་ གཞུགས་བརྙན་ཨེབ་རྟ་འདི་ལུ་ རྒྱུ་དངོས་ "normal"ཨེབ་རྟ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན།

རྩ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་ས་སྒོ།

Icon Formatted Field

རྩ་སྒྲིག་ཡོད་པའི་ས་སྒོ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན། རྩ་སྒྲིག་གི་ས་སྒོ་ཟེར་མི་འདི་ ཨིན་པུཊིསི་དང་ཨའུཊི་པུཊི་ཚུ་རྩ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་མི་དང་ གནས་གོང་འཇུག་སྤྱོད་ཚད་འབད་མི་འདི་ཚུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ངེས་འཛིན་འབད་བཏུབ་མི་ནང་གི་ ཚིག་ཡིག་སྒྲོམ་འདི་ལུ་སླབ་ཨིན།

རྩ་སྒྲིག་གི་ས་སྒོ་དེ་ལུ་ དམིགས་བསལ་ཚད་འཛིན་རྒྱུ་དངོས་་ (choose རྩ་སྒྲིག་ - ཚད་འཛིན་)འདི་ཡོདཔ་ཨིན།

More fields

Date, time, numerical, currency and pattern form fields.

སྒྲོམ་འདི་སྡེ་ཚན་བཟོ།

Icon Group Box

Creates a frame to visually group several controls. Group boxes allow you to group option buttons in a frame.

If you insert a group frame into the document, the Group Element Wizard starts, which allows you to easily create an option group.

Note: When you drag a group box over already existing controls and then want to select a control, you have to first open the context menu of the group box and choose Arrange - Send to Back. Then select the control while pressing .

note

Group boxes are used only for a visual effect. A functional grouping of option fields can be made through the name definition: under the Name properties of all option fields, enter the same name in order to group them.


གཟུགས་བརྙན་ཚད་འཛིན།

Icon Image Control

གཟུགས་བརྙན་ཚད་འཛིན་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན། གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཅིག་ནང་ལས་འ་ནི་འདི་ གཟུགས་བརྙན་ཚུ་ ཁ་སྐོང་རྐྱབ་ནི་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་ཨིན། འབྲི་ཤོག་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་ བཙུགས་ནིའི་ཚད་རིས་ཀྱི་ཌའི་ལོག་འདི་ ཁ་ཕྱེ་ཞིནམ་ལས་ གཟུགས་བརྙན་ཚུ་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ འ་ནི་ཚད་འཛིན་འདི་ཚུ་ལས་གཅིག་ལུ་ ཨེབ་གཏང་ཐེངས་གཉིས་འབད། གཟུགས་བརྙན་འདི་བཙུགས་ནི་དང་བཏོན་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ བརྡ་བཀོད་ཚུ་དང་བཅས་ འདི་ནང་ལུ་བཀབ་དོན་དཀར་ཆག་(བཀོད་སྒྲིག་ཐབས་ལམ་ནང་མེན་པར།)ཚུ་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན།

གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཅིག་ནང་ལས་གཟུགས་བརྙན་ཚུ་ འབྲི་ཤོག་ཅིག་ནང་ལུ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་བཏུབ་ཨིནམ་མ་ཚད་ གཟུགས་བརྙན་ཚད་འཛིན་འདི་ འབྲི་མ་བཏུབ་མ་བཟོ་ཚུན་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ནང་ གཟུགས་བརྙན་གསརཔ་ཚུ་བཙུགས་བཏུབ་ཨིན། ཚད་འཛིན་འདི་གིས་ གཟུགས་བརྙན་དབྱེ་བ་འདི་གི་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་གྱི་ས་སྒོ་ཅིག་ལུ་ གཞི་བསྟུན་འབད་དགོཔ་ཨིན།འདི་འབདཝ་ལས་ གནད་སྡུད་ས་སྒོ་འདི་ གནད་སྡུད་མཆོང་ལྡེ་གི་ཤོག་ལེབ་གུར་ཡོད་པའི་ ཝིན་ཌོ་གི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ནང་ཐོ་བཀོད་འབད།

ཡིག་སྣོད་སེལ་འཐུ།

Icon File Selection

གིས་ ཡིག་སྣོད་སེལ་འཐུ་ལྕོགས་ཅན་བཟོ་མི་ཨེབ་རྟ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན།

ཐིག་ཁྲམ་ཚད་འཛིན།

འགྲུལ་སྤྱོདཔ་ཕྲ་རིང་།

Icon Navigation bar

Creates a Navigation bar.

The Navigation bar allows you to move through the records of a database or a database form. The controls on this Navigation bar work the same way as the controls on the default Navigation bar in LibreOffice.

རྒྱུ་དངོས་ཚད་འཛིན།

Opens a dialog for editing the properties of a selected control.

འབྲི་ཤོག་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་

In this dialog you can specify, among others, the data source and the events for the whole form.

འབྲི་ཤོག་གི་འགྲུལ་བསྐྱོདཔ།

འབྲི་ཤོག་འགྲུལ་བསྐྱོདཔ་འདི་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།. འབྲི་ཤོག་ འགྲུལ་བསྐྱོདཔ་འདི་གིས་ ཁོང་རའི་ རིམ་བཞིན་གྱི་ཚད་འཛིན་དང་གཅིག་ཁར་ ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་གི་ འབྲི་ཤོག་དང་ ཡན་ལག་འབྲི་ཤོག་འདི་ཚུ་ཆ་མཉམ་ བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

Activation Order

Opens the Tab Order dialog so you can modify the order in which control fields get the focus when the user presses the tab key.

བཀོད་སྒྲིག་གི་ཐབས་ལམ་ནང་ཁ་ཕྱེ།

Opens forms in Design Mode so that the form can be edited.

Automatic Control Focus

Content Controls

A content control is a placeholder text in which the current content will be replaced when clicking into the control. Content controls are individual controls to add and customize for use in templates, forms, and documents. Content controls can provide instructional text and set controls to disappear when users type in their own text.

Please support us!