Form

Contains commands for activate form design mode, open control wizards and insert form controls in your text document.

Design Mode

Enable or disable form design mode.

Control Wizards

Enable or disable control wizards.

ཁ་ཡིག་གི་ས་སྒོ།

ངོས་དཔར།

ཚིག་ཡིག་གི་ཁ་ཡིག་བསྐྲམ་སྟོན་འབད་ནིའི་དེན་ལུ་ ས་སྒོ་ཁ་སྐོང་རྐྱབ་ཨིན། འ་ནི་ཁ་ཡིག་ཚུ་ སྔོན་མ་ལས་ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་མི་ ཚིག་ཡིག་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་ཨིནམ་མ་གཏོགས་ ཚིག་ཡིག་ཐོ་བཀོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་མེན།

ཚིག་ཡིག་གི་སྒྲོམ།

ངོས་དཔར།

གིས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཚིག་ཡིག་བཙུགས་ནི་དང་ཞིན་དག་འབད་ཚུགལ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཨིན་པུཊི་སྒྲོམ་ཁ་སྐོང་རྐྱབས།

སྒྲོམ་ཞིབ་དཔྱད་འབད།

ངོས་དཔར།

གིས་ ལས་འགན་ཨོན་ ཡང་ན་ ཨོཕ་ལུ་བསྒྱིར་ད་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་ ཞིབ་དཔྱད་སྒྲོམ་ཁ་སྐོང་རྐྱབ་ཨིན།

འདམ་ཁ་རྐྱབ་ནིའི་ གཡེབ་རྟ།

ངོས་དཔར།

གིས་ལག་ལེན་པ་གིས་ འདམ་ཁ་ལེ་ཤ་གི་སྦུག་ནང་ལས་ སེལ་འཐུ་འབད་བཅུག་མི་ གཡེབ་རྟ་ཁ་སྐོང་རྐྱབ་ཨིན། སྡེ་ཚན་སྦེ་ཡོད་མི་ འདམ་ཁའི་གཡེབ་རྟ་ལུ་ འབྱེལཝ་འབྱེལ་སར་ཡོད་མི་ མཆོང་ལྡེ་ཟུར་ཐོ་ཚུ་འོང་དགོཔ་ཨིནམ་དང་ དེ་ཚུ་ མང་ཤོས་རང་སྡེ་ཚན་སྒྲོམ་གྱི་ནང་ན་ཚུད་དེ་འོངམ་ཨིན། ཁྱོད་ལུ་འདམ་ཁའི་གཡེབ་རྟ་ སྡེ་ཚན་གཉིས་སྦེ་ཡོད་པ་ཅིན་ གཞི་ཁྲམ་སྡེ་ཚན་གུར་ཡོད་མི་ སྡེ་ཚན་གཉིས་ཀྱི་ མཆོང་ལྡེ་ཟུར་ཐོ་ཚུ་གི་སྦུག་ནང་ལུ་ མཆོང་ལྡེ་ཟུར་ཐོ་དེ་བཙུགས་དགོཔ་ཨིན།

ཀོམ་བོ་སྒྲོམ།

Iངོས་དཔར།

གིས་ཀོམ་བོ་སྒྲོམ་ཁ་སྐཽང་རྐྱབས་ཨིན།. ཀོམ་བོ་སྒྲོམ་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་གིས་ ཨེབ་གཏང་འབད་དེ་ དེ་ལས་ ཐོ་ཡིག་ནང་ལས་ ཐོ་བཀོད་འདམ་ཁ་རྐྱབ་ཚུགས་མི་ གྲལ་ཐིག་གཅིག་འབད་མི་ ཐོ་ཡིག་སྒྲོམ་ཨིན། ཁྱོད་ར་དགོ་པ་ཅིན་ ཀོམ་སྒྲོམ་ནང་ལུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཚུགས། "read only".

གཡེབ་རྟ

ངོས་དཔར།

གིས་བརྡ་བཀོད་ཀྱི་གཡེབ་རྟ་ ཁ་་སྐོང་རྐྱབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་འབྱུང་ལས་ཀྱི་དོན་ལུ་ བརྡ་བཀོད་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ བརྡ་བཀོད་ཀྱི་གཡེབ་རྟ་ལག་ལེན་འཐབ།

ཁྱོད་ར་དགོ་པ་ཅིན་ ཚིག་ཡིག་དང་ཚད་རིས་ཚུ་ གཡེབ་རྟ་ནང་ལུ་ཁ་སྐོང་རྐྱབས།

གཟུགས་བརྙན་ཨེབ་རྟ།

Icon image button

གིས་ གཟུགས་བརྙེན་སྦེ་ཨེབ་རྟ་འདི་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན། ཚད་རིས་ཁྱོད་ཚབ་མ་ཡིན་པ་གཞན་ གཞུགས་བརྙན་ཨེབ་རྟ་འདི་ལུ་ རྒྱུ་དངོས་ "normal"ཨེབ་རྟ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན།

རྩ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་ས་སྒོ

ངོས་དཔར།

ཚིག་ཡིག་ ཨིན་པུཊི་དང་ ཨའུཊི་པུཊི་འབད་ཡོད་མི་དང་ ཡང་ན་ ཚད་བཟོ་མི་གནས་གོང་གང་རུང་གི་དོན་ལུ་ རྩ་སྒྲིག་འབད་ནི་ ངེས་འཛིན་འབད་ཚུགས་པའི་ ཚིག་ཡིག་གི་སྒྲོམ་ ཁ་སྐོང་རྐྱབས་ཨིན།

More fields

Date, time, numerical, currency and pattern form fields.

སྡེ་ཚན་སྒྲོམ།

ངོས་དཔར།

གིས་ འདམ་ཁའི་གཡེབ་རྟ་བཟུམ་གྱི་ ཆ་འདྲཝ་སྦེ་ཡོད་མི་ཚད་འཛིན་ཚུ་ མིག་གི་མཐོང་པའི་སྡེ་ཚན་བཟོ་ནི་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ གཞི་ཁྲམ་ཁ་སྐོང་རྐྱབ་ཨིན།

གཟུགས་བརྙན་ཚད་འཛིན།

ངོས་དཔར།

གཟུགས་བརྙན་ཚད་འཛིན་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན། གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཅིག་ནང་ལས་འ་ནི་འདི་ གཟུགས་བརྙན་ཚུ་ ཁ་སྐོང་རྐྱབ་ནི་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་ཨིན། འབྲི་ཤོག་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་ བཙུགས་ནིའི་ཚད་རིས་ཀྱི་ཌའི་ལོག་འདི་ ཁ་ཕྱེ་ཞིནམ་ལས་ གཟུགས་བརྙན་ཚུ་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ འ་ནི་ཚད་འཛིན་འདི་ཚུ་ལས་གཅིག་ལུ་ ཨེབ་གཏང་ཐེངས་གཉིས་འབད། གཟུགས་བརྙན་འདི་བཙུགས་ནི་དང་བཏོན་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ བརྡ་བཀོད་ཚུ་དང་བཅས་ འདི་ནང་ལུ་བཀབ་དོན་དཀར་ཆག་(བཀོད་སྒྲིག་ཐབས་ལམ་ནང་མེན་པར།)ཚུ་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན།

གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཅིག་ནང་ལས་གཟུགས་བརྙན་ཚུ་ འབྲི་ཤོག་ཅིག་ནང་ལུ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་བཏུབ་ཨིནམ་མ་ཚད་ གཟུགས་བརྙན་ཚད་འཛིན་འདི་ འབྲི་མ་བཏུབ་མ་བཟོ་ཚུན་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ནང་ གཟུགས་བརྙན་གསརཔ་ཚུ་བཙུགས་བཏུབ་ཨིན། ཚད་འཛིན་འདི་གིས་ གཟུགས་བརྙན་དབྱེ་བ་འདི་གི་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་གྱི་ས་སྒོ་ཅིག་ལུ་ གཞི་བསྟུན་འབད་དགོཔ་ཨིན།འདི་འབདཝ་ལས་ གནད་སྡུད་ས་སྒོ་འདི་ གནད་སྡུད་མཆོང་ལྡེ་གི་ཤོག་ལེབ་གུར་ཡོད་པའི་ ཝིན་ཌོ་གི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ནང་ཐོ་བཀོད་འབད།

ཡིག་སྣོད་སེལ་འཐུ།

ངོས་དཔར།

ཁྱོད་ ཡིག་སྣོད་སེལ་འཐུ་འབད་བཅུག་མི་གཡེབ་རྟ་ ཁ་སྐོང་རྐྱབ་ཨིན།

ཐིག་ཁྲམ་ཚད་འཛིན།

ངོས་དཔར།

Creates a table control to display a database table. If you create a new table control, the Table Element Wizard appears.

ཐིག་ཁྲམ་ཚད་འཛིན་གྱི་སྐོར་ལས་ དམིགས་བསལ་གྱི་བརྡ་དོན།.

འགྲུལ་སྤྱོདཔ་ཕྲ་རིང་།

ངོས་དཔར

Creates a Navigation bar.

The Navigation bar allows you to move through the records of a database or a database form. The controls on this Navigation bar work the same way as the controls on the default Navigation bar in LibreOffice.

རྒྱུ་དངོས་ཚད་འཛིན།

Opens a dialog for editing the properties of a selected control.

འབྲི་ཤོག་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་

In this dialog you can specify, among others, the data source and the events for the whole form.

འབྲི་ཤོག་གི་འགྲུལ་བསྐྱོདཔ།

འབྲི་ཤོག་འགྲུལ་བསྐྱོདཔ་འདི་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།. འབྲི་ཤོག་ འགྲུལ་བསྐྱོདཔ་འདི་གིས་ ཁོང་རའི་ རིམ་བཞིན་གྱི་ཚད་འཛིན་དང་གཅིག་ཁར་ ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་གི་ འབྲི་ཤོག་དང་ ཡན་ལག་འབྲི་ཤོག་འདི་ཚུ་ཆ་མཉམ་ བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

ཨེབ་ལྡེ་རིམ་པ།

འབྲི་ཤོག་ཅིག་ སེལའཐུ་གྲུབ་ད་ ཨེབ་ལྡེ་གུར་ ཚད་འཛིན་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ ཆེད་དམིགས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཟུར་ཐོ་ཚུ་བཀོད་ཡོད་ས་ལུ་ ཨེལ་ལྡེ་གོ་རིམ་གི་ཌའི་ལོག་ཅིག་ ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

བཀོད་སྒྲིག་གི་ཐབས་ལམ་ནང་ཁ་ཕྱེ།

Opens forms in Design Mode so that the form can be edited.

Automatic Control Focus

Enable or disable Automatic Control Focus

Please support us!