ལག་ཚས་ཚུ།

Contains spelling tools, a gallery of object art that you can add to your document, as well as tools for configuring menus, and setting program preferences.

Spelling

ལག་ཐོག་ལས་སྡེབ་འདི་ཞིབ་དཔྱད་འབདཝ་ཨིན།

སྐད་ཡིག

Opens a submenu where you can choose language specific commands.

མིང་ཚིག་གྱངས་ཁ་

Counts the words and characters, with or without spaces, in the current selection and in the whole document. The count is kept up to date as you type or change the selection.

Chapter Numbering

ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་ ལེའུ་ཨང་གྲངས་བཏགས་ནིའི་དོན་ལུ་ ཨང་གྲངས་རྩ་སྒྲིག་དང་ སྡེ་རིམ་དེ་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

གྲལ་ཐིག་ཨང་རྟགས་བཀལ་ནི།

དེ་གིས་ ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་ ཁ་སྐོང་དང་རྩ་བསྐྲད་ངཏམ་ཨིནམ་དང་ ཡང་ན་ གྲལ་ཐིག་གི་གྱངས་ཁ་ཚུ་རྩ་སྒྲིག་འབདཝ་ཨཨིན། དོན་མཚམས་ཅིག་ གྲལ་ཐིག་ཨང་གྲངས་བཏགས་ནི་ལས་བཏོན་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ དོན་མཚམས་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད་ནི་དང་ རྩ་སྒྲིག་ - དོན་མཚམས་དེ་གདམ་ཁ་བརྐྱབ་ནི་དང་ ཨང་གྲངས་བཏགས་ནིའི་ མཆོང་ལྡེ་དེ་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད་ཞིནམ་ལས་ དེ་ལས་ དོན་མཚམས་འདི་ གྲལ་ཐིག་ཨང་གྲངས་བཏགས་ནི་ཞིབ་དཔྱད་སྒྲོམ་གྱི་གྲངས་སུ་བཙུགས་ཟེར་མི་འདི་བསལ།

མཇུག་གི་དྲན་ཐོ་ཚུ།

མཇུག་གི་དྲན་ཐོ་དང་ མཐའི་དྲན་ཐོའི་དོན་ལུ་ བཀྲམ་སྟོན་སྒྲིག་སྟངས་དེ་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་གྱི་ དེབ་ཐོ།

Insert, delete, edit, and organize records in the bibliography database.

གློག་འཕྲིན་མཉམ་བསྡོམས་ཝི་ཛརཌི་

Starts the Mail Merge Wizard to create form letters or send email messages to many recipients.

དབྱེ་སེལ་འབད།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དོན་མཚམས་ ཡང་ན་ ཐིག་ཁྲམ་གྲལ་ཐིག་ཚུ་ཀ་ཁའི་གོ་རིམ་དང་བསྟུན་ཏེ་དབྱེ་གསལ་འབདཝ་ཨིནམ་དང་ ཡང་ན་ ཨང་ཡིག་གི་གོ་རིམ་དང་བསྟུན་ཏེ་དབྱེ་གསལ་འབདཝ་ཨིན།ཁྱོད་ཀྱིས་ དབྱེ་གསལ་ལྡེ་མིག་གསུམ་ཚུན་ཚོད་ལུ་ངེས་འཛིན་འབད་ཚུགས་ནི་ཨིན་པའི་ཁར་ལུ་ ཀ་ཁ་ཨང་ཡིག་དང་ཨང་ཡིག་དབྱེ་གསལ་ལྡེ་མིག་ཚུ་མཉམ་མཐུད་འབདཝ་ཨིན།

རྩིས་སྟོན་

སེལ་འཐུའབད་ཡོད་པའི་མན་ངག་རྩིས་སྟོན་ཞིནམ་ལས་ གྲུབ་འབྲས་དེ་འཛིན་པང་ལུ་འདྲ་བཤུས་བརྐྱབ་་ཨིན།

དུས་མཐུན་བཟོ་

ས་སྒོ་དང་ཟུར་ཐོ་སྦེ་མི་ ནུས་ཅན་ནང་དོན་ཚུ་ཡོད་པའི་ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་དེ་ནང་ལུ་ རྣམ་གྲངས་ཚུ་དུས་མཐུན་བཟོཝ་ཨིན།

བརྡ་ལམ་གཏང་མི།

Opens the Media Player window where you can preview movie and sound files as well as insert these files into the current document.

མེཀ་རོསི།

མེཀ་རོསི་འདི་ ཁྱོད་ལུ་ དྲན་ཐོ་འབད་ནི་ཡང་ན་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་དང་ཞུན་དག་འབད་བཅུགསཔ་ཨིན།

རྒྱ་བསྐྱེད་འཛིན་སྐྱོང་པ་

The Extension Manager adds, removes, disables, enables, and updates LibreOffice extensions.

ཨེགསི་ཨེམ་ཨེལ་ ཚགས་མ་སྒྲིག་སྟངས་ཚུ།

Opens the XML Filter Settings dialog, where you can create, edit, delete, and test filters to import and to export XML files.

རང་བཞིན་ནོར་བཅོས།

ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་དཔར་བརྐྱབ་པའི་བསྒང་ ཚིག་ཡིག་འདི་རང་བཞིན་གྱིས་ ཚབ་བཟོ་ནི་དོན་ལུ་་ གདམ་ཁ་ཚུ་གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

རང་བཞིན་ཚིག་ཡིག་

དེ་གིས་ རང་བཞིན་ཚིག་ཡིག་ གསར་བསྐྲུན་ ཞུན་དག་ ཡང་ན་ བཙུགསཔ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ རྩ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་ཚིག་ཡིག་དེ་ ཚད་རིས་ གཞི་ཁྲམ་དང་ དེ་ལས་ ས་སྒོ་ཚུ་རང་བཞིན་ཚིག་ཡིག་སྦེ་གསོག་འཇོག་འབད་ཚུགས། རང་བཞིན་ཚིག་ཡིག་དེ་མགྱོགས་པ་རང་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་ནང་གི་རང་བཞིན་ཚིག་ཡིག་གི་དོན་ལུ་ མགྱོགས་ཐབས་དེ་ཡིག་དཔར་བརྐྱབ་ནི་དང་ དེ་ལས་ F3.དེ་ཨེབ།

ImageMap

Allows you to attach URLs to specific areas, called hotspots, on a graphic or a group of graphics. An image map is a group of one or more hotspots.

སྲོལ་སྒྲིག་འབད།

Customizes LibreOffice menus, context menus, shortcut keys, toolbars, and macro assignments to events.

གདམ་ཁ་ཚུ།

བརྡ་བཀོད་འདི་གིས་སྲོལ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་ལས་རིམ་རྩ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ཌའི་ལོག་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

Please support us!