ཚིག་ཡིག་ཡིག་ཆ་ཚུའི་དོན་ལུ་མིང་ཚིག་ཡོངས་སྒྲུབ་

If you like it that LibreOffice automatically completes the words that you frequently use, you can make further adjustments to refine that behavior. If you want, you can also save the current list of collected words so that it can be used in the next session.

To fine-tune the word completion choose Tools – AutoCorrect Options - Word Completion and select any of the following options:

ཁ་སྐོང་བར་སྟོང་ཡིག་འབྲུ་གཅིག་བཙུགས་དོ།

མཇུག་བསྣོན་འབད་ནིའི་བར་སྟོང་སེལ་འཐུ་འབད།

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

བར་སྟོང་ཡིག་འབྲུ་འདི་ རང་བཞིན་ཡོངས་སྒྲུབ་མིང་ཚིག་གི་ཤུལ་མ་ ཁྱོད་ཀྱིས་མིང་ཚིག་ཤུལ་མའི་ཡིག་འབྲུ་དང་པ་འདི་ཡིག་དཔར་རྐྱབས་པའི་ཤུལ་མ་ མཇུག་བསྣོན་འབདཝ་ཨིན།


To Define the Accept Key

གཅིག་ཁར་དང་ལེན་འབད་ ཐོ་ཡིག་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ བསམ་འཆར་བཀོད་པའི་མིང་ཚིག་འདི་ དང་ལེན་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ ལྡེ་མིག་འདི་གདམ་ཁ་རྐྱབས།

To Select the Minimum Number of Characters

ཉུང་མཐའ་མིང་ཚིག་གི་རིང་ཚད་སྒྲོམ་འདི་ ཐོ་ཡིག་ནང་ལུ་བསྡུ་ལེན་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ མིང་ཚིག་ཅིག་ལུ་དགོ་མི་ ཡིག་འབྲུའི་གྲངས་ཉུང་མཐའ་འདི་གཞི་སྒྲིག་འབད།

བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོད་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་གི་འོས་སྐབས་འདི་སེལ་འཐུ་འབད་དོ།

Disable the option When closing a document, remove the words collected from it from the list.

ཐོ་ཡིག་འདི་ད་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཁ་ཕྱེ་མི་ཡིག་ཆ་གཞན་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ཡང་ནུས་ཅན་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ LibreOffice ཡིག་ཆ་མཇུག་འདི་ཁ་བསྡམ་པའི་སྐབས་ མིང་ཚིག་ཐོ་ཡིག་འདི་བཏོན་གཏངམ་ཨིན།

ཁྱོད་ཀྱིས་དཔྱད་སྒྲོམ་འདི་སེལ་འཐུ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཐོ་ཡིག་འདི་ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་ཁ་ཕྱེ་སྟེ་ཡོད་ཚུན་རྐྱངམ་ཅིག་ནུས་ཅན་ཨིན།

ཁྱོད་ལུ་མིང་ཚིག་གི་ཐོ་ཡིག་འདི་ ད་ལྟོའི་ LibreOffice ལཱ་ཡུན་འདི་ལས་རུན་རིངམ་སྦེ་གནས་དགོ་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ འོག་གི་དབྱེ་ཚན་ནང་ལུ་འགྲེལ་བཤད་རྐྱབས་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཡིག་ཆ་ཅིག་སྦེ་སྲུང་བཞག་འབད།

To Use the Word List for Further Sessions

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

རང་བཞིན་སྡེབ་དཔྱད་གདམ་ཁ་འདི་ལྕོགས་ཅན་བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན་པ་ཅིན་ སྡེབ་དཔྱད་ཀྱིས་ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་མི་མིང་ཚིག་ཚུ་རྐྱངམ་ཅིག་བསྡུ་ལེན་འབདཝ་ཨིན།


མིང་ཚིག་ཡོངས་སྒྲུབ་ཁྱད་རྣམ་གྱི་དོན་ལུ་ཐབས་རིག་ཐ་སྙད་ཚུ་གི་ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ཆ་ཚན་ཅིག་དང་གཅིག་ཁར་ཨ་རྟག་རང་འགོ་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལས་མིང་ཚིག་ཐོ་ཡིག་འདི་ལག་ལེན་འཐབ།

  1. ཁྱོད་ཀྱིས་མིང་ཚིག་ཡོངས་སྒྲུབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་མི་ཐ་སྙད་ཡོད་མི་ཚིག་ཡིག་ཡིག་ཆ་འདི་ཁ་ཕྱེ།

    མིང་ཚིག་ཡོངས་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁྱད་རྣམ་གྱིས་མིང་ཚིག་ཚུ་བསྡུ་ལེན་འབདཝ་ཨིན།

  2. ཐོ་ཡིག་འདི་ནང་གི་མིང་ཚིག་ཆ་མཉམ་ཡང་ན་ལ་ལུ་སེལ་འཐུ་འབད།

  3. Use +C to copy all selected words into the clipboard. Paste the clipboard into a new document and save it to get a reference list of collected words.

    མིང་ཚིག་ཡོངས་སྒྲུབ་ཁྱད་རྣམ་འདི་ མིང་ཚིག་གི་ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ཆ་ཚན་དང་གཅིག་ཁར་འགོ་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལས་ ཤུལ་ལས་ཁྱོད་ཀྱིས་གཞི་བསྟུན་ཐོ་ཡིག་འདི་ཁ་ཕྱེ་ཞིནམ་ལས་ རང་བཞིན་གྱིས་མིང་ཚིག་ཚུ་བསྡུ་ལེན་འབད་ཚུགས།

Please support us!