ཚིག་ཡིག་གི་ཡི་ག་ཆ་ཧྲིལ་བུ་འདི་བཙུགས་དོ་

To Insert a Text File

 1. ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་སྣོད་འདི་བཙུགས་དགོ་མནོ་སའི་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་འོད་རྟགས་འདི་བཞག

 2. Choose Insert - Text from File.

 3. ཚིག་ཡིག་གི་ཡིག་ཆ་ཁྱོད་ཀྱིས་བཙུགས་དགོ་མནོ་མི་འདི་ ག་ཡོད་འཚོལ་ དེ་ལས་ བཏུབ་འདི་ཨེབ་གཏང་།

ཚིག་ཡིག་གི་ཡིག་ཆའི་ནང་དོན་འདི་ཚུ་ ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་གནས་འདྲེན་འབད་ཡོད་ དེ་ལས་ འདི་ཚུ་འབྱུང་ཁུངས་ཡིག་སྣོད་འདི་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་པ་ཅིན་ དུས་མཐུན་མི་བཟོ། ཁྱོད་ཀྱིས་ འབྱུང་ཁུངས་ཡིག་ཆ་འདི་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་བའི་སྐབས་ ནང་དོན་འདི་ཚུ་ རང་བཞིན་གྱིས་དུས་མཐུན་བཟོ་དགོ་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ ཡིག་སྣོད་འདི་འབྲེལ་ལམ་ཅིག་སྦེ་བཙུགས།

ཚིག་ཡིག་གི་ཡིག་ཆ་ཧྲིལ་བུ་འདི་འབྲེལ་ལམ་སྦེ་བཙུགས་དོ།

 1. ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་སྣོད་འདི་བཙུགས་དགོ་མནོ་སའི་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་འོད་རྟགས་འདི་བཞག

 2. བཙུགས་ - དབྱེ་ཚན་གདམ་ཁ་རྐྱབས།

 3. མིང་ཅིག་ དབྱེ་ཚན་གསརཔ་ འདི་ནང་ཡིག་དཔར་རྐྱབས་ དེ་ལས་ འབྲེལ་ལམ་ དཔྱད་སྒྲོམ་འདི་སེལ་འཐུ་འབད།

 4. In the File Name box, type the name of the file that you want to insert, or click the Browse button and locate the file.

  དམིགས་གཏད་ཚིག་ཡིག་གི་ཡིག་ཆའི་ནང་ན་དབྱེ་ཚན་ཡོདཔ་ཨིན་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཁྱོད་རང་ལུ་དགོ་མི་དབྱེ་ཚན་འདི་ དབྱེ་ཚན་ སྒྲོམ་ནང་ལུ་སེལ་འཐུ་འབད་བཏུབ།

 5. ཁྱོད་ལུ་དགོ་པ་ཅིན་ དབྱེ་ཚན་གྱི་དོན་ལུ་རྩ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་གདམ་ཁ་འདི་གཞི་སྒྲིག་འབད།

 6. བཙུགས་ཨེབ་གཏང་།

LibreOffice གི་རང་བཞིན་གྱིས་ འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་འདི་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཡོད་པའི་སྐབས་རང་ བཙུགས་ཡོད་པའི་དབྱེ་ཚན་གྱི་ནང་དོན་འདི་ཚུ་ དུས་མཐུན་འབདཝ་ཨིན། ལག་ཐོག་ལས་དབྱེ་ཚན་གྱི་ནང་དོན་འདི་ཚུ་དུས་མཐུན་མཟོ་ནིའི་དོན་ལས་ ལག་ཆས་ཚུ་ - དུས་མཐུན་བཟོ་ - ཆ་མཉམ་དུས་མཐུན་བཟོ་གདམ་ཁ་རྐྱབས།

Please support us!