ཚིག་ཡིག་བསྒྱིར་དོ་

You can only rotate text that is contained in a drawing object.

To illustrate this functionality we choose a text box in the example below.

You can choose whatever drawing object fits your need from the Drawing toolbar.

  1. Choose View - Toolbars - Drawing to open the Drawing toolbar.

  2. Select the Insert Text Box Icon Insert Text Box icon.

  3. ཚིག་ཡིག་དངོས་པོ་འདི་འབྲི་ནིའི་དོན་ལས་ ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་འདྲུད་ དེ་ལས་ཁྱོད་རའི་ཚིག་ཡིག་འདི་ཡིག་དཔར་རྐྱབས།

  4. Click outside of the object to close the text box.

    Click on the text you entered.

  5. Click the Rotate Icon Toggle Object Rotate Mode icon on the Drawing Object Properties toolbar.

  6. ཚིག་ཡིག་དངོས་པོ་གི་སྒྱིད་ཁུག་བཤེད་བཟུང་ཚུ་ལས་གཅིག་འདྲུད།

tip

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཚིག་ཡིག་དངོས་པོ་འདི་ གཡས་-ཨེབ་གཏང་འབད་ གནས་ས་དང་ཚད་གདམ་ཁ་རྐྱབས་ བསྒྱུར་ནིའི་ མཆོང་ལྡེ་འདི་ཨེབ་གཏང་ དེ་ལས་ དངོས་པོ་འདི་གི་དོན་ལུ་ བསྒྱིར་ནིའི་གྲུ་ཟུར་ཡང་ན་གནས་ས་གསརཔ་ཅིག་ཐོ་བཀོད་འབད།


Please support us!