ཚིག་ཡིག་བསྒྱིར་དོ་

འབྲི་ནིའི་དངོས་པོ་ནང་ལུ་ཡོད་མི་ ཚིག་ཡིག་འདི་རྐྱངམ་ཅིག་ཁྱོད་ཀྱིས་བསྒྱིར་ཚུགས།

  1. Choose View - Toolbars- Drawing to open the Drawing toolbar.

  2. ཚིག་ཡིག་ ངོས་དཔར་ སེལ་འཐུ་འབད ངོས་དཔར.

  3. ཚིག་ཡིག་དངོས་པོ་འདི་འབྲི་ནིའི་དོན་ལས་ ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་འདྲུད་ དེ་ལས་ཁྱོད་རའི་ཚིག་ཡིག་འདི་ཡིག་དཔར་རྐྱབས།

  4. དངོས་པོ་གི་ཕྱི་ཁ་ཨེབ་གཏང་འབད་ནི་དེ་ལས་ཁྱོད་རང་གིས་ཐོ་འགོད་འབད་ཡོད་མི་ཚིག་ཡིག་འདི་ཨེབ་གཏང་འབད། ངོས་དཔར་ བསྒྱིར་ པར་རིས་དངོས་པོ་རྒྱུ་དངོས་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ གུ་ཡོད་མི་ ངོས་དཔར་འདི་ཨེབ་གཏང་འབད།

  5. ཚིག་ཡིག་དངོས་པོ་གི་སྒྱིད་ཁུག་བཤེད་བཟུང་ཚུ་ལས་གཅིག་འདྲུད།

ཊི་ཨའི་པི་ངོས་དཔར།

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཚིག་ཡིག་དངོས་པོ་འདི་ གཡས་-ཨེབ་གཏང་འབད་ གནས་ས་དང་ཚད་གདམ་ཁ་རྐྱབས་ བསྒྱུར་ནིའི་ མཆོང་ལྡེ་འདི་ཨེབ་གཏང་ དེ་ལས་ དངོས་པོ་འདི་གི་དོན་ལུ་ བསྒྱིར་ནིའི་གྲུ་ཟུར་ཡང་ན་གནས་ས་གསརཔ་ཅིག་ཐོ་བཀོད་འབད།


Please support us!