ལྡེ་སྒྲོམ་དང་གཅིག་ཁར་འགྲུལ་བསྐྱོད་དང་སེལ་འཐུ་འབད་དོ་

ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་ཆ་ཅིག་བརྒྱུད་དེ་འགྲུལ་བསྐྱོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ ལྡེ་སྒྲོམ་དང་གཅིག་ཁར་སེལ་འཐུ་འབད་ནི་ཚུ་བཟོ།

ལྡེ་མིག

ལས་འགན།

+

གཡས་ གཡོན་མདའ་རྟགས་ལྡེ་མིག་ཚུ།

འོད་རྟགས་འདི་ཡིག་འབྲུ་གཅིག་གཡས་ཁ་ཐུག་ཡང་ན་གཡོན་ཁ་ཐུག་ལུ་བཤུདཔ་ཨིན།

འོད་རྟགས་འདི་ མིང་ཚིག་གཅིག་གཡོན་ཁ་ཐུག་ཡང་གཡས་ཁ་ཐུག་བཤུདཔ་ཨིན།

ཡར་ མར་མདའ་རྟགས་ལྡེ་མིག་ཚུ།

འོད་རྟགས་འདི་གྲལ་ཐིག་གཅིག་ཡར་ཡང་ན་མར་བཤུདཔ་ཨིན།

() Moves the current paragraph up or down.

ཁྱིམ།

འོད་རྟགས་འདི་ད་ལྟོའི་གྲལ་ཐིག་གི་འགོ་བཙུགས་ས་ལུ་བཤུདཔ་ཨིན།

འོད་རྟགས་འདི་ཡིག་ཆ་གི་འགོ་བཙུགས་ས་ལུ་བཤུདཔ་ཨིན།

ཁྱིམ།

ཐིག་ཁྲམ་ཅིག་ནང་ལུ།

འོད་རྟགས་འདི་ ད་ལྟོའི་ནང་ཐིག་ནང་གི་ནང་དོན་ཚུ་གི་འགོ་བཙུགས་ས་ལུ་བཤུདཔ་ཨིན།

འོད་རྟགས་འདི་ ད་ལྟོའི་ནང་ཐིག་གི་ནང་དོན་འདི་གི་ འགོ་བཙུགས་སར་ལུ་བཤུདཔ་ཨིན། འོད་རྟགས་འདི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་གི་ནང་ཐིག་དང་པ་ལུ་ བཤུད་ནིའི་དོན་ལས་ ལོག་ཨེབ། འོད་རྟགས་འདི་ ཡིག་ཆ་འདི་གི་འགོ་བཙུགས་སར་ལུ་ བཤུད་ནིའི་དོན་ལས་ལོག་ཨེབ།

མཇུག

འོད་རྟགས་འདི་ད་ལྟོའི་གྲལ་ཐིག་ལུ་བཤུདཔ་ཨིན།

འོད་རྟགས་འདི་ཡིག་ཆ་གི་མཇུག་ལུ་བཤུདཔ་ཨིན།

མཇུག

ཐིག་ཁྲམ་ཅིག་ནང་ལུ།

ད་ལྟོའི་ནང་ཐིག་ནང་གི་ནང་དོན་གྱི་མཇུག་ལུ་བཤུདཔ་ཨིན།

འོད་རྟགས་འདི་ ད་ལྟོའི་ནང་ཐིག་གི་ནང་དོན་འདི་གི་ མཇུག་ལུ་བཤུདཔ་ཨིན། འོད་རྟགས་འདི་ ཐིག་ཁྲམ་ནང་གི་ནང་ཐིག་མཇུག་ལུ་ བཤུད་ནིའི་དོན་ལས་ལོག་ཨེབ། འོད་རྟགས་འདི་ ཡིག་ཆ་འདི་གི་མཇུག་ལུ་བཤུད་ནིའི་དོན་ལས་ ལོག་ཨེབ།

ཡར་གྱི་ཤོག་ལེབ།

ཤོག་ལེབ་གཅིག་ཡར་བཤུད་སྒྲིལ་འབདཝ་ཨིན།

འོད་རྟགས་འདི་མགོ་ཡིག་ལུ་བཤུདཔ་ཨིན།

མར་གྱི་ཤོག་ལེབ།

ཤོག་ལེབ་གཅིག་མར་བཤུད་སྒྲིལ་འབད།

འོད་རྟགས་འདི་མཇུག་ཡིག་ལུ་བཤུདཔ་ཨིན།


Please support us!