ཚིག་ཡིག་བསྒུལ་བཟོ་འབད་དོ་

དཔེར་ན་ གྲུ་བཞི་ནར་མོ་ གྲལ་ཐིག་ ཡང་ན་ཚིག་ཡིག་དངོས་པོ་བཟུམ་ འབྲི་ནིའི་དངོས་པོ་ཅིག་ནང་ཡོད་མི་ ཚིག་ཡིག་འདི་རྐྱངམ་ཅིག་ཁྱོད་ཀྱིས་བསྒུལ་བཟོ་འབད་བཏུབ། དཔེར་ན་ གྲུ་བཞི་ནར་མོ་ཅིག་འབྲི་ དེ་ལས་ གྲུ་བཞི་ནར་མོ་འདི་ཚར་གཉིས་ཨེབ་གཏང་ཞིནམ་ལསཁྱོད་རའི་ཚིག་ཡིག་ཐོ་བཀོད་འབད།

  1. ཁྱོད་ཀྱིས་བསྒུལ་བཟོ་འབད་ནི་ཨིན་མི་ཚིག་ཡིག་ཡོད་མི་ པར་རིས་དངོས་པོ་འདི་སེལ་འཐུ་འབད།

  2. Choose Format - Object - Text Attributes, and then click the Text Animation tab.

  3. ཨང་བཏགས་ནིའི་བཟོ་རྣམ་ཚུའི་ སྒྲོམ་ནང་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་མི་ཨང་བཏགས་ནིའི་དབྱེ་བ་འདི་སེལ་འཐུ་འབད།

  4. ནུས་པ་འདི་གི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་གཞི་སྒྲིག་འབད་ དེ་ལས་ བཏུབ་ཨེབ་གཏང་།

Please support us!