ལྡེ་སྒྲོམ་གྱིས་འབད་གྲལ་ཐིག་དང་ཀེར་ཐིག་ཚུ་ལེགས་བཅོས་འབད་དོ་

ཁྱོད་ཀྱིས་ཐིག་ཁྲམ་ཅིག་ནང་གི་ ནང་ཐིག་ཚུ་ གྲལ་ཐིག་ཚུ་ ཡང་ན་ཀེར་ཐིག་ཚུ་ བཙུགས་ཡང་ན་བཏོན་གཏང་པའི་སྐབས་ གྲལ་ཐིག་/ཀེར་ཐིག་གི་སྤྱོད་ལམ་ གདམ་ཁ་ཚུ་གིས་ ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱུ་རྫས་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་གནོདཔ་ཨིན་ན་ གཏན་འབེབས་བཟོཝ་ཨིན། དཔེར་ན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ གྲལ་ཐིག་དང་ཀེར་ཐིག་གསརཔ་ཚུ་ ཐིག་ཁྲམ་ཅིག་ནང་ གཏན་བཟོས་ གྲལ་ཐིག་དང་ཀེར་ཐིག་རྒྱ་ཁྱོན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ བར་སྟོང་གིས་གནང་བ་བྱིན་པ་ཅིན་ བཙུགས་ཚུགས།

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

འ་ནི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ ལྡེ་སྒྲོམ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་བཟོ་ཡོད་མི་ ཀེར་ཐིག་གི་རྒྱ་ཚད་འདི་གི་བསྒྱུར་བཅོས་ཚུ་གི་དོན་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་ ནུས་ལྡན་ཨིནམ་དྲན་དགོ། མའུསི་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ ཁྱོད་ལུ་ ཀེར་ཐིག་རྒྱ་ཚད་ཀྱི་བསྒྱུར་བཅོས་ཚུ་ག་ཅི་རང་བཟོ་རུང་ རང་དབང་ཡོད།


To set the Behavior of rows/columns options for tables in text documents, choose - LibreOffice Writer - Table. There are three display modes for tables:

ཚིག་ཡིག་ཐིག་ཁྲམ་ཅིག་ནང་གྱལ་ཚུ་དང་ཀེར་ཐིག་ཚུ་ཚད་བསྐྱར་བཟོ་དོ།

ནང་ཐིག་ཚུ་མཉམ་བསྡོམས་འབད་ནི་དང་གཤག་དོ།

Please support us!