ཚིག་ཡིག་ཐིག་ཁྲམ་ཅིག་ནང་གྱལ་ཚུ་དང་ཀེར་ཐིག་ཚུ་ཚད་བསྐྱར་བཟོ་དོ།

ཁྱོད་ཀྱིས་ཐིག་ཁྲམ་གྱི་ནང་ཐིག་ཚུ་དང་ཀེར་ཐིག་ཚུ་གི་རྒྱ་ཚད་འདི་སླར་སྒྲིག་འབད་བཏུབ་ དེ་ལས་ཐིག་ཁྲམ་གྲལ་ཐིག་ཚུ་གི་མཐོ་ཚད་འདི་བསྒྱུར་བཅོས་ཡང་འབད་ཚུགས།

Icon

You can also distribute rows and columns evenly using the icons on the Optimize Size toolbar on the Table Bar.

ཀེར་ཐིག་ཚུ་དང་ནང་ཐིག་ཚུ་གི་རྒྱ་ཚད་འདི་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དོ།

ཀེར་ཐིག་ཅིག་གི་རྒྱ་ཚད་འདི་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནིའི་དོན་ལས་:

འོག་གི་ཚུ་ལས་གཅིག་འབད་:

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

You can specify the behavior for the arrow keys by choosing - LibreOffice Writer - Table, and selecting the options that you want in the Keyboard handling area.


ནང་ཐིག་ཅིག་གི་རྒྱ་ཚད་འདི་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནིའི་དོན་ལས་:

+ཚད་འཛིན་འཆང་བཞག་ དེ་ལས་གཡོན་ཡང་ན་གཡས་ཀྱི་མདའ་རྟགས་ལྡེ་མིག་འདི་ཨེབ།

གྲལ་ཐིག་ཅིག་གི་མཐོ་ཚད་འདི་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དོ།

གྲལ་ཐིག་ཅིག་གི་མཐོ་ཚད་འདི་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ འོད་རྟགས་འདི་གྲལ་ཐིག་ནང་ལུ་ནང་ཐིག་ཅིག་ནང་བཞག་ ལྡེ་མིག་འདི་འཆང་བཞག་ དེ་ལས་ཡར་ཡང་ན་མར་གྱི་མདའ་རྟགས་ལྡེ་མིག་འདི་ཨེབ།

ཐིག་ཁྲམ་ཧྲིལ་བུམ་ཅིག་ཚད་བསྐྱར་བཟོ་དོ།

ཐིག་ཁྲམ་ཅིག་གི་རྒྱ་ཚད་དང་མཐོ་ཚད་བསྒྱུར་བཅོས་ལུ་འོག་གི་གཅིག་འབད།:

ཊི་ཨའི་པི་ངོས་དཔར།

ཐིག་ཁྲམ་ཅིག་གི་ནང་དོན་འདི་ཙུ་བཏོན་གཏང་ནིའི་དོན་ལས་ ཐིག་ཁྲམ་ནང་ཨེབ་གཏང་ +A འདི་ནང་ཐིག་ཚུ་ཆ་མཉམ་སེལ་འཐུ་མ་འབད་ཚུན་ཨེབ་ དེ་ལས་བཏོན་གཏང་ཡང་ན་རྒྱབ་བཤུད་ཨེབ།


དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་ཤོག་ལེབ་ཚུའི་ནང་འཁོད་ཀྱི་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་གིས་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་གི་ཁྱབ་ཚད་གངམ་མི་བྱིནམ་དང་ཀུན་གྱི་ཡིག་ཆ་རྩ་སྒྲིག་ནང་གི་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་བཟུམ་སྦེ་བརྡ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།


ལྡེ་སྒྲོམ་གྱིས་འབད་གྲལ་ཐིག་དང་ཀེར་ཐིག་ཚུ་ལེགས་བཅོས་འབད་དོ་

ནང་ཐིག་ཚུ་མཉམ་བསྡོམས་འབད་ནི་དང་གཤག་དོ།

ཐིག་ཤིང་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་དོ།

Please support us!