ཚུ་

ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་ གྲལ་ཐིག་ཚུ་ དང་ཀེར་ཐིག་ཚུ་ སེལ་འཐུ་འབད་དོ་

ལྡེ་སྒྲོམ་ཡང་ན་མའུསི་དང་གཅིག་ཁར་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཚིག་ཡིག་གི་ཡིག་ཆ་ཅིག་ནང་ལུ་ཐིག་ཁྲམ་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབད་ཚུགས།

Please support us!