ཤོག་ལེབ་གསརཔ་ཅིག་གུ་ལུ་ ཐིག་ཁྲམ་གྱི་མགུ་རྒྱན་ཡང་བསྐྱར་འབད་དོ་

ཐིག་ཁྲམ་གྱིས་འཕར་ཚད་འབད་མི་ཤོག་ལེབ་རེ་རེ་གུ་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཐིག་ཁྲམ་གྱི་མགུ་རྒྱན་ཅིག་ཡང་བསྐྱར་འབད་བཏུབ།

  1. Choose Table - Insert Table.

  2. Select the Heading and the Repeat heading rows on new pages check boxes.

  3. ཐིག་ཁྲམ་གྱི་དོན་ལུ་ གྲལ་ཐིག་ཚུ་དང་ཀེར་ཐིག་ཚུ་གི་གྲངས་འདི་སེལ་འཐུ་འབད།

  4. བཏུབ་ཨེབ་གཏང་།

Please support us!