ལས་བཙུགས་དོ།

ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་བཙུགས་དོ་

ཚིག་ཡིག་གི་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་ཐིག་ཁྲམ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ ཐབས་ལམ་ལེ་ཤ་ཅིག་ཡོད། ཁྱོད་ཀྱིས་ དཀར་ཆག་བརྡ་བཀོད་བརྒྱུད་དེ་ ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཅིག་ལས་ ཡང་ན་ཤོག་ཁྲམ་ཅིག་ལས་ བཙུགས་ཚུགས།

བཙུགས་ནིའི་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་འདི་ལས་ཐིག་ཁྲམ་ཅིག་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལས།

 1. ཁྱོད་ཀྱིས་ཐིག་ཁྲམ་འདི་བཙུགས་དགོ་མནོ་སའི་ ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་འོད་རྟགས་འདི་བཞག

 2. On the Standard or the Insert bar, click the arrow next to the Table icon.

 3. ཐིག་ཁྲམ་གིརིཌི་ནང་ལུ་ ཁྱོད་ལུ་དགོ་མི་ གྲལ་ཐིག་དང་ཀེར་ཐིག་གི་ཨང་འདི་སེལ་འཐུ་འབད་ནིའི་དོན་ལས་འདྲུད་ དེ་ལས་འཛིན་གྲོལ་འབད།

ཆ་མེད་གཏང་ནིའི་དོན་ལས་ ཆ་མེད་ འདི་ གིརིཌི་གི་སྔོན་ལྟ་མངའ་ཁོངས་ནང་ལུ་ མ་འབྱུང་ཚུན་ ཕྱོགས་གཞན་མི་ལུ་འདྲུད།

དཀར་ཆག་བརྡ་བཀོད་ཅིག་དང་གཅིག་ཁར་ཐིག་ཁྲམ་ཅིག་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལས།

 1. ཁྱོད་ཀྱིས་ཐིག་ཁྲམ་འདི་བཙུགས་དགོ་མནོ་སའི་ ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་འོད་རྟགས་འདི་བཞག

 2. Choose Table - Insert Table.

 3. ཚད་ མངའ་ཁོངས་འདི་ནང་ལུ་ གྲལ་ཐིག་ཚུ་དང་ཀེར་ཐིག་ཚུ་གི་གྲངས་འདི་ཐོ་བཀོད་འབད།

 4. ཁྱོད་ལུ་དགོ་མི་གདམ་ཁ་ཚུ་སེལ་འཐུ་འབད་ བཏུབ་ཨེབ་གཏང་།

ཀེལཀི་ཤོག་ཁྲམ་ཅིག་ལས་ཐིག་ཁྲམ་ཅིག་བཙུགས་དོ།

 1. LibreOffice ཀེལཀི་ཤོག་ཁྲམ་ ནང་ན་ཁྱོད་ཀྱིས་བཙུགས་ནི་ཨིན་མི་ནང་ཐིག་གི་ཁྱབ་ཚད་ཡོད་མི་འདི་ ཁ་ཕྱེ།

 2. ཤོག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ ནང་ཐིག་འདི་ཚུ་སེལ་འཐུ་འབད་ནིའི་དོན་ལས་འདྲུད།

 3. ཞུན་དག་ - འདྲ་བཤུས་གདམ་ཁ་རྐྱབས།

 4. ཁྱོད་རའི་ཚིག་ཡིག་གི་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་ འོག་གི་ཚུ་ལས་གཅིག་འབད་:

གདམ་ཁ་ཚུ།

བཟུམ་སྦེ་བཙུགས་ཡོད་

LibreOffice 24.2 ཤོག་ཁྲམ།

+B ཨེབ།

ཇི་ཌི་ཨའི་མེ་ཊ་ཕ་ཡིལ།

ཚད་རིས།

བིཊི་མེཔ།

ཚད་རིས།

ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ།

ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་ཐིག་ཁྲམ།

རྩ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཚིག་ཡིག

ཚིག་ཡིག་རྐྱངམ་ཅིག་ མཆོང་ལྡེ་འདི་དབྱེ་བྱེད་སྦེ་བཀགཔ་ཨིན།

རྩ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་ཚིག་ཡིག [RTF]

ཚིག་ཡིག་ཐིག་ཁྲམ།

DDE link

Table structure and contents, without formatting. With updating


ཀེལཀི་ཤོག་ཁྲམ་ཅིག་ལས་ ནང་ཐིག་ཁྱབ་ཚད་ཅིག་འདྲུད་ཞིནམ་ལས་བཀོག་བཞག

 1. LibreOffice ཀེལཀི་ཤོག་ཁྲམ་ ནང་ན་ཁྱོད་ཀྱིས་བཙུགས་ནི་ཨིན་མི་ནང་ཐིག་གི་ཁྱབ་ཚད་ཡོད་མི་འདི་ ཁ་ཕྱེ།

 2. ཤོག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ ནང་ཐིག་འདི་ཚུ་སེལ་འཐུ་འབད་ནིའི་དོན་ལས་འདྲུད།

 3. སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་ཚུ་ནང་ལུ་ མའུསི་གི་ཨེབ་རྟ་འདི་ ཨེབ་གཏང་ཞིནམ་ལས་འཆང་།

 4. ཚིག་ཡིག་གི་ཡིག་ཆ་འདི་ནང་ལུ་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་ཚུ་འདྲུད།

Please support us!