ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་ཡང་ན་ཐིག་ཁྲམ་གྱི་ནང་དོན་ཚུ་བཏོན་གཏང་དོ་

ཁྱོད་ཀྱིས་ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་ནང་ལས་ཐིག་ཁྲམ་ཅིག་བཏོན་གཏང་བཏུབ་ ཡང་ན་ཐིག་ཁྲམ་འདི་གི་ནང་དོན་ཚུ་བཏོན་གཏང་བཏུབ།

Please support us!