ནང་ཐིག་ཚུ་མཉམ་བསྡོམས་འབད་ནི་དང་གཤག་དོ།

ཁྱོད་རང་ཉེ་འདབས་ནང་ཐིག་ཚུ་སེལ་འཐུ་འབད་དེ་ལས་དེ་ཚུ་ནང་ཐིག་རྐྱང་པ་ཅིག་ལུ་མཉམ་བསྡོམས་བཏུབ། གཞི་བསྒྱུར་འབད་སྦེ་ཁྱོད་རང་ནང་ཐིག་སྦོམ་འབག་དེ་ལས་དེ་ཚུ་ནང་ཐིག་རེ་རེ་ལུ་བགོ་བཤའ་རྐྱབས།

To Merge Cells

  1. ཉེ་འདབས་ནང་ཐིག་ཚུ་སེལ་འཐུ་འབད།

  2. ཐིག་ཁྲམ་-་ནང་ཐིག་མཉམ་བསྡོམས་ གདམ།.

To Split Cells

  1. འོད་འངི་ནང་ཐིག་ནང་གཤག་ནི་ལུ་བཞག

  2. ཐིག་ཁྲམ་-ནིང་ཐིག་ཚུ་གཤག་ནི་ གདམ།.

    ཌའི་ལོག་གིས་ཁྱོད་ལུ་ནང་ཐིག་འདི་གཉིས་ཡང་ན་ནང་ཐིག་ལེ་ཤ་ལུ་ཐད་སྙོམས་སྦེ་ཡང་ན་ཀེར་ཕྲང་སྦེ་གཤག་བཅུགཔ་ཨིན།

Please support us!