ཚིག་ཡིག་ སྟེང་ཡིག་ཡང་ན་འོག་ཡིག་བཟོ་དོ་

  1. ཁྱོད་ཀྱིས་སྟེང་ཡིག་ཡང་ན་འོག་ཡིག་བཟོ་དགོ་མནོ་མི་ཚིག་ཡིག་འདི་སེལ་འཐུ་འབད།

  2. འོག་གི་ཚུ་ལས་གཅིག་འབད་:

རྩ་སྒྲིག་ - ཡིག་འབྲུ་ - གནས་ས་

ལག་ཆས་ཚུ་ - རང་བཞིན་ནོར་བཅོས་ - ཚབ་བཙུགས་

Please support us!