ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་རྩ་སྒྲིག་ནང་ ཚིག་ཡིག་གི་ཡིག་ཆ་ཚུ་སྲུང་བཞག་འབད་དོ།

ཁྱོད་ཀྱིས་ LibreOffice རྩོམ་འབྲི་པའི་ཡིག་ཆ་ཅིག་ ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་རྩ་སྒྲིག་ནང་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཝེབ་བརའུ་ཟར་ཅིག་ནང་སྟོན་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལས་ སྲུང་བཞག་འབད་བཏུབ། ཁྱོད་ལུ་དགོ་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཤོག་ལེབ་ཀྱི་བར་མཚམས་ཅིག་ དམིགས་བསལ་མགུ་རྒྱན་དོན་མཚམས་ཅིག་དང་གཅིག་ཁར་ བཟོ་རྣམ་འདི་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་ཚར་རེ་བྱུངམ་ད་ ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་ཤོག་ལེབ་སོ་སོ་ཅིག་བཟོ་བཏོན་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ འབྲེལ་བ་འབད་ཚུགས། LibreOffice རྩོམ་འབྲི་པ་གི་ རང་བཞིན་གྱིས་ འ་ནི་ཤོག་ལེབ་ཚུ་རེ་རེ་གི་དོན་ལས་ ཚད་བརྒལ་འབྲེལ་རྟགས་ཡོད་མི་ ཤོག་ལེབ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན།

When you save a text document in HTML format, any graphics in the document are saved into the HTML document as embedded data streams. LibreOffice tries to keep the original format of graphics, i.e. JPEG pictures or SVG images will be saved into HTML as such. All other graphic formats are saved as PNG.

  1. སྔོན་སྒྲིག་ LibreOffice མགུ་རྒྱན་དོན་མཚམས་བཟོ་རྣམ་ཚུ་ལས་གཅིག་ དཔེར་ན་ "Heading 1" ཁྱོད་ཀྱིས་ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་ཤོག་ལེབ་གཧརཔ་ཅིག་བཟོ་བཏོན་འབད་ནི་ཨིན་སའི་ དོན་མཚམས་འདི་ལུ་འཇུག་སྤྱོད་འབད།

  2. ཡིག་སྣོད་ - གཏང་ - ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་ཡིག་ཆ་གསར་བསྐྲུན་འབད་གདམ་ཁ་རྐྱབས།

  3. བཟོ་རྣམ་ སྒྲོམ་ནང་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ལེའུ་གི་མགོ་མིང་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་མནོ་མི་ དོན་མཚམས་བཟོ་རྣམ་འདི་སེལ་འཐུ་འབད དཔེར་ན་ "Heading 1".

  4. ཨེཆ་ཏི་ཨེམ་ཨེལ་ཡིག་ཆ་འདི་གི་དོན་ལུ་ འགྲུལ་ལམ་ཅིག་དང་མིང་ཅིག་ཐོ་བཀོད་འབད་ དེ་ལས་ སྲུངས་ཨེབ་གཏང་།

Please support us!