དབྱེ་ཚན་ཚུ་ཞུན་དག་འབད་དོ་

ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ དབྱེ་ཚན་འདི་ སྤྱིར་བཏང་ཚིག་ཡིག་ལུ་ ཉེན་སྐྱོབ་ སྦ་བཞག་ནི་ དང་གཞི་བསྒྱུར་འབད་ཚུགས།

  1. རྩ་སྒྲིག་ - དབྱེ་ཚན་ཚུ་གདམ་ཁ་རྐྱབས།

  2. ཁྱོད་ཀྱིས་+B ཡང་ ཨེབ་ ཁྱོད་ཀྱིས་རྒྱགས་པ་ནང་རྩ་སྒྲིག་འབད་ནི་ཨིན་མི་ ཚིག་ཡིག་འདི་ཡིག་དཔར་རྐྱབས་ དེ་ལས་ +B འདི་ཁྱོད་ཀྱིས་མཇུག་བསྡུ་བའི་སྐབས་ ཨེབ།

  3. འོག་གི་ཚུ་ལས་གཅིག་འབད་:

དབྱེ་ཚན་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་དོ་

དབྱེ་ཚན་ཚུ་བཙུགས་དོ་

རྩ་སྒྲིག་ - དབྱེ་ཚན་ཚུ་

Protecting Content in LibreOffice Writer

Please support us!