གནས་དེབ་ཅིག་དཔར་བསྐྲུན་འབད་དོ་་

ཁྱོད་ཀྱིས་ རྩོམ་འབྲི་པའི་ཡིག་ཆ་ཅིག་ གནས་དེབ་ཡང་ན་དེབ་ཆུང་ཅིག་སྦེ་ དཔར་བསྐྲུན་འབད་བཏུབ། དེ་ཡང་ རྩོམ་འབྲི་པ་གིས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཤོག་ཀུ་འདི་བལྟབས་པའི་སྐབས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་ཆ་འདི་ཀི་དེབ་སྦེ་ལྷག་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལས་ ཤོག་ཀུའི་ཟུར་རེ་རེ་ལུ་ ཤོག་ལེབ་གཉིས་གཉིས་དཔར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན།

ཁྱོད་ཀྱིས་གནས་དེབ་སྦེ་དཔར་བསྐྲུན་འབད་ནི་ཨིན་མི་ཡིག་ཆ་ གསར་བསྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ ཤོག་ལེབ་ཚུའི་དོན་ལུ་ ཡར་ཕྲང་ཕྱོགས་འདི་ལག་ལེན་འཐབ། རྩོམ་འབྲི་པ་གིས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་ཆ་འདི་དཔར་བསྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས གནས་དེབ་སྒྲིག་བཀོད་འདི་འཇུག་སྤྱོད་འབདཝ་ཨིན།

LibreOffice is not designed to handle brochure printing of documents that include landscape page orientations, but it is possible to print such documents.

It is not possible to print a large image across two pages. Cut the image into two parts, and insert each part on different pages.

གནས་དེབ་ཅིག་པར་བསྐྲུན་འབད་ནིའི་དོན་ལས་

  1. ཡིག་སྣོད་ - དཔར་བསྐྲུན་འབད་གདམ་ཁ་རྐྱབས།

  2. དཔར་བསྐྲུན་ ཌའི་ལོག་འདི་ནང་ལུ་ རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ཨེབ་གཏང་།

  3. ཁྱོད་རའི་དཔར་འཕྲུལ་གྱི་དོན་ལུ་ རྒྱུ་དངོས་ཚུའི་ཌའི་ལོག་ནང་ལུ་ ཤོག་ཀུའི་ཕྱོགས་འདི་ ཀེ་ཀེ་ལུ་གཞི་སྒྲིག་འབད།

ཊི་ཨའི་པི་ངོས་དཔར།

ཁྱོད་ཀྱི་དཔར་འཕྲུལ་གྱིས་ཌུ་པེལེགསི་དཔར་བསྐྲུན་འབད་བ་ཅིན་དང་ག་ཅི་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་དེབ་ཆུང་ཨ་རྟག་ར་ཀེ་ཀེ་ཐབས་ལམ་ནང་དཔར་བསྐྲུན་འབད་བ་ཅིན་ ཁྱོད་རའི་དཔར་འཕྲུལ་ནང་"duplex - short edge" ཌའི་ལོག་གཞི་སྒྲིག་སྒྲིག་སྟངས་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།


  1. Return to Print dialog.

  2. In the Page Layout section, select Brochure.

  3. For a printer that automatically prints on both sides of a page, specify in the Range and Copies section to include Odd and Even Pages.

  1. Click Print.

ཁྱོད་ཀྱིས་ཤོག་ལེབ་ཀེ་ཀེ་གུ་ཡར་ཕྲང་ནང་ཡིག་ཆ་དཔར་བསྐྲུན་འབད་བ་ཅིན་ དེབ་ཆུང་ནང་གི་ཕྱོགས་རྒྱབ་འགལ་གཉིསཔོ་འདི་ཤུལ་མམ་གཉིས་ཆ་རང་ལུ་དཔར་བསྐྲུན་འབད་འོང་། ཁྱོད་ལུ་ཕྱོགས་གཉིས་ལྡན་དཔར་བསྐྲུན་ལྕོགས་གྲུབ་གྱི་དཔར་འཕྲུལ་ཡོད་པ་ཅིན་ དེ་ལས་ཁྱོད་ཀྱིས་ཤུལ་ལས་ཤོག་ལེབ་གོ་སྒྲིག་འབད་མ་དགོ་པར་ཁྱོད་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ལས་དེབ་ཆུང་ཧྲིལ་བུ་གསར་བསྐྲུན་འབད་ཚུགས། ཁྱོད་ལུ་ཕྱོགས་ངོ་རྐྱང་དཔར་བསྐྲུན་ལྕོགས་གྲུབ་རྐྱངམ་གཅིག་གི་དཔར་འཕྲུལ་ཡོད་པ་ཅིན་ དེ་ལས་ཁྱོད་ཀྱིས་ གཡས་ཀྱི་ཤོག་ལེབ་ཚུའི་ གདམ་ཁ་རྟགས་བཀལ་ཡོད་མི་གཅིག་ཁར་གདོང་ཤོག་ཚུ་དང་པ་དཔར་བསྐྲུན་འབད་འདི་གིས་ནུས་པ་འདི་ཐོབ་ཚུགས་ དེ་ལས་ལོག་བཙུགས་མི་འདི་གིས་ཤོག་ལེབ་ཧྲིལ་བུ་ཁྱོད་ཀྱི་དཔར་འཕྲུལ་ནང་བརྩེགས་ཕུང་འབདཝ་ཨིནམ་དང་ གཡོན་གྱི་ཤོག་ལེབ་ཚུའི་གདམ་ཁ་རྟགས་བཀལ་ཡོད་མི་གཅིག་ཁར་རྒྱབ་ཤོག་ཚུ་ཆ་མཉམ་དཔར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན།

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

If LibreOffice prints the pages in the wrong order, select Print in reverse order in the Range and Copies section, and then print the document again.


Please support us!