ཤོག་ལེབ་ཨང་ཚུ།

རྩོམ་འབྲི་པ་ནངཤོག་ལེབ་ཨང་ཅིག་ཨིན་མི་་ཁྱོད་ཀྱི་ཚིག་ཡིག་བཙུགས་བཏུབ་པའི་ས་སྒོ་ཅིག་ཨིན།

To Quickly Insert a Page Number in Header or Footer of Page Style

Choose Insert - Page Numbers to open a dialog to guide you in inserting a page number in the current page style header or footer and setting the page number alignment.

To Insert Page Numbers

Choose Insert - Field - Page Number to insert a page number at the current cursor position.

tip

If you see the text "Page number" instead of the number, choose View - Field Names ().


ག་དེ་ཨིན་རུང་ས་སྒོ་དེ་ཚུ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཚིག་ཡིག་ཁ་སྐོང་ཡང་ན་རྩ་བསྐྲད་གཏངམ་ད་གནས་ས་བསྒྱུར་འབདཝ་འོང་། དེ་འབདཝ་ལས་གནས་ས་ཡོད་མི་མགོ་ཡིག་ཡང་ན་མཇུག་ཡིག་ཅིག་གི་ནང་ན་ཤོག་ལེབ་ཨང་ས་སྒོ་འདི་བཙུགས་པ་ཅིན་ཤོག་ལེབ་ག་ར་གུ་ཡང་བསྐྱར་་འབདཝ་ད་གནས་ས་ཅོག་འཐདཔ་འོང་།

Choose Insert - Header and Footer - Header - (name of page style) or Insert - Header and Footer - Footer - (name of page style) to add a header or footer to all pages with the current page style.

To Start With a Defined Page Number

ད་ལྟོ་ཁྱོད་ལུ་ཤོག་་ལེབ་ཨང་ཚུ་གུ་ཚད་འཛིན་ལ་ལོ་དགོཔ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ཚིག་ཡིག་ཡིག་ཆ་ཤོག་ལེབ་ཨང་༡༢་འགོ་བཙུགསཔ་སྦེ་འབྲི་བསྒང་ཡོད།

 1. ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་གི་མཚམས་དོན་དང་པ་འདི་ནང་ཨེབ་གཏང་འབད།

 2. Choose Format - Paragraph - Text flow tab.

 3. མཚམས་མངའ་ཁོངས་ཚུ་ནང་ བཙུགས་ལྕོགས་ཅན་བཟོ། ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་དང་གཅིག་ཁར་ གཞི་སྒྲིག་གསརཔ་འདི་འཐོབ་ཚུགས་ ཤོག་ལེབ་ཨང་ལུ་ལྕོགས་ཅན་བཟོ།བཏུབ་ཨེབ་གཏང་འབད།.

note

ཤོག་ལེབ་ཨང་གསརཔ་འདི་ཤོག་ལེབ་ཀྱི་མཚམས་དོན་དང་པམ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ཅིག་ཨིན།


To Select the Page Number Format

ཁྱོད་རོ་མཱན་ཤོག་ལེབ་ཨང་ཚུ་i, ii, iii, iv,དང་སྦེ་གཡོག་བཀོལ་དགོ་ནི་ཨིན།

 1. ཤོག་ལེབ་ཨང་ས་སྒོ་འདིའི་ཧེ་མ་ཐད་ཀར་གཉིཧ་ལྡན་ཨེབ་གཏང་འབད། ཁྱོད་ཀྱིས་ཞུན་དག་ས་སྒོ་ཌའི་ལོག་འདི་བལྟ།

 2. ཨང་རྩ་སྒྲིག་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབད་སྦེ་ བཏུབ་ཨེབ་གཏང་འབད།.

Using Different Page Number Formats in Headers and Footers

You need some pages with the roman numbering format, followed by the remaining pages in another format.

རྩོམ་འབྲིཔ་ནང་ཁྱོད་ལུ་ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་ཚུ་སོ་སོ་དགོཔ་ཨིན། ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་དང་པམ་འདི་ལུ་མཇུག་ཡིག་དང་གཅིག་ཁར་རོ་མཱན་ཨང་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ཤོག་ལེབ་ཨང་ས་སྒོ་རྩ་སྒྲིག་ཡོད་མི་ཡོདཔ་ཨིན། འོག་གི་ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་འདི་ལུ་མཇུག་ཡིག་དང་གཅིག་ཁར་གཞན་སྣང་ཚུལ་ནང་ཤོག་ལེབ་ཨང་ས་སྒོ་རྩ་སྒྲིག་ཡོད་མི་ཡོདཔ་ཨིན།

ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་ཚུ་གཉིས་ཆ་རང་ཤོག་ལེབ་མཚམས་ཅིག་གིས་ཁ་དབྱེ་དགོཔ་ཨིན། རྩོམ་འབྲིཔ་ནང་ཁྱོད་ལུ་རང་བཞིན་ཤོག་ལེབ་མཚམས་ཚུ་དང་ལག་དེབ་སྦེ་བཙུགས་ཡོད་མི་ཤོག་ལེབ་མཚམས་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན།

ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་དྲག་ཤོས་འདི་: ཤོག་ལེབ་མཚམས་བཙུགས་ཡོད་མི་ལག་དེབ་ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་ཚུ་གི་བར་ན་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ ཡང་ན་རང་བཞིན་བསྒྱུར་བཅོས་ཅིག་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་བརྟེནམ་ཨིན། ཁྱོད་ལུ་གཞན་ཤོག་ལེབ་ཚུ་ལས་ཤོག་ལེབ་མགོ་མིང་དང་གཅིག་ཁར་བཟོ་རྣམ་སོ་སོ་དགོ་པ་ཅིན་ཁྱོད་རང་རང་བཞིན་ཐབས་ལམ་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་ཨིན།:

ཤོག་ལེབ་དང་པམམ་འདི་ལུ་ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་སོ་སོ་འཇུག་སྤྱོདའབད་ནི་ལུ།

 1. ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་གི་ཤོག་ལེབ་དང་པམ་འདི་ནང་ཨེབ་གཏང་འབད།

 2. Choose View - Styles ().

 3. In the Styles window, click the Page Styles icon.

 4. "First Page" བཟོ་རྣམ་འདི་གཉིས་ལྡན་ཨེབ་གཏང་འབད།

Now your title page has the style "First Page", and the next pages automatically have the "Default Page Style".

You can now for example insert a footer for the "Default Page Style" only, or insert footers in both page styles, but with differently formatted page number fields.

ལག་དེབ་སྦེ་བཙུགས་ཡོད་མི་ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་བསྒྱུར་བཅོས་ཅིག་འཇུག་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ།

 1. ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་སོ་སོ་འཇུག་སྤྱོད་འབད་ནི་ཤོག་ལེབ་གུ་མཚམས་དོན་དང་པམ་གི་འགོ་བཙུགས་འདི་ཨེབ་གཏང་འབད།

 2. Choose Insert - More Breaks - Manual Break. You see the Insert Break dialog.

 3. In the Style list box, select a page style. You may set a new page number, too. Click OK.

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་མི་ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་འདི་ད་ལྟོའི་མཚམས་དོན་ལས་ཤུལ་མམ་གྱི་ཤོག་ལེབ་མཚམས་དང་གཅིག་ཁར་བཟོ་རྣམ་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་འོང་། ཁྱོད་རང་ཧེ་མ་ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་གསརཔ་གསར་བསྐྲུན་འབད་དགོཔ་ལས་ལྟ།

Please support us!