ཤོག་ལེབ་ཀྱི་རྒྱབ་གཞི་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དོ།

LibreOffice གིས་ ཡིག་ཆ་ཅིག་ནང་གི་ཤོག་ལེབ་འདི་ཚུ་གི་རྒྱབ་གཞི་འདི་གསལ་བཀོད་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ ཤོག་ལེབ་ཀྱི་བཟོ་རྣམ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། དཔེར་ན་ ཡིག་ཆ་ཅིག་ནང་གི་ གཅིག་ཡང་ན་དེ་ལས་ལྷག་པའི་ཤོག་ལེབ་ཚུ་གི་ ཤོག་ལེབ་རྒྱབ་གཞི་འདི་ ཆུ་རྟགས་ཅིག་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཆུ་རྟགས་རྒྱབ་གཞི་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ཤོག་ལེབ་ཀྱི་བཟོ་རྣམ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབད་དགོ་ དེ་ལས་ཤོག་ལེབ་ཀྱི་བཟོ་རྣམ་འདི་ཤོག་ལེབ་ཚུ་ལུ་འཇུག་སྤྱོད་འབད་དགོ།

ཤོག་ལེབ་ཀྱི་རྒྱབ་གཞི་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནིའི་དོན་ལས་:

 1. Choose View - Styles .

 2. ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་ཚུའི་ ངོས་དཔར་འདི་ཨེབ་གཏང་།

 3. ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་གྱི་ཐོ་ཡིག་ནང་ལུ་ རྣམ་གྲངས་ཅིག་གཡས་-ཨེབ་གཏང་འབད་ དེ་ལས་ གསརཔ་གདམ་ཁ་རྐྱབས།

 4. འགོ་འདྲེན་པ་ མཆོང་ལྡེ་ཤོག་ལེབ་འདི་གུ་ ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་དོན་ལུ་ སྒྲོམ་ མིང་འདི་ནང་མིང་ཅིག་ཡིག་དཔར་རྐྱབས།

 5. ཤུལ་མའི་བཟོ་རྣམ་ སྒྲོམ་ནང་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཤུལ་མའི་ཤོག་ལེབ་འདི་ལུ་ འཇུག་སྤྱོད་འབད་ནི་ཨིན་མི་ ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་འདི་སེལ་འཐུ་འབད།

 1. Click the Area tab.

 2. Select whether you want a solid color or a graphic. Then select your options from the tab page.

 3. བཏུབ་ཨེབ་གཏང་།

ཡིག་ཆ་ཅིག་ནང་གི་ ཤོག་ལེབ་ཆ་མཉམ་གྱི་ ཤོག་ལེབ་རྒྱབ་གཞི་འདི་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནིའི་དོན་ལས་

ཁྱོད་ཀྱིས་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མ་ ཤོག་ལེབ་རྒྱབ་གཞི་ཅིག་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་ཅིག་ གསར་བསྐྲུན་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་ ངེས་ཏིག་བཟོ། རྒྱས་བཤད་ཀྱི་དོན་ལུ་ཤོག་ལེབ་རྒྱབ་གཞི་འདི་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནི་ བལྟ།

 1. Choose View - Styles .

 2. ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་ཚུའི་ ངོས་དཔར་འདི་ཨེབ་གཏང་།

 3. ཁྱོད་ཀྱིས་འཇུག་སྤྱོད་འབད་ནི་ཨིན་མི་ ཤོག་ལེབ་ཀྱི་རྒྱབ་གཞི་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་འདི་ཚར་གཉིས་ཨེབ་གཏང་།

ཡིག་ཆ་གཅིག་པ་ནང་ལུ་ ཤོག་ལེབ་ཀྱི་རྒྱབ་གཞི་སོ་སོ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལས་

ཁྱོད་ཀྱིས་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མ་ ཤོག་ལེབ་རྒྱབ་གཞི་ཅིག་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་ཅིག་ གསར་བསྐྲུན་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་ ངེས་ཏིག་བཟོ། རྒྱས་བཤད་ཀྱི་དོན་ལུ་ཤོག་ལེབ་རྒྱབ་གཞི་འདི་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནི་ བལྟ།

 1. ཁྱོད་ཀྱིས་ཤོག་ལེབ་རྒྱབ་གཞི་འདི་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནི་ཨིན་མི་ དོན་མཚམས་འདི་གི་ ཡིག་འབྲུ་དང་པ་འདི་གི་གདོང་ཁ་ལུ་ཨེབ་གཏང་།

 2. Choose Insert - Manual Break.

 3. ཤོག་ལེབ་བར་མཚམས་སེལ་འཐུ་འབད།

 4. In the Style box, select a page style that uses the page background.

 1. བཏུབ་ཨེབ་གཏང་།

Page Watermark

Insert a watermark text in the current page style background.

Please support us!