གྲལ་ཐིག་གི་ཨང་ཁ་སྐོང་རྐྱབས་དོ།

LibreOffice གི་རང་བཞིན་གྱིས་ ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་ནང་གི་ ཡིག་ཆ་ཧྲིལ་བུ་ཡང་ན་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དོན་མཚམས་ཚུ་ནང་གི་ གྲལ་ཐིག་ཚུ་ལུ་ གྲལ་ཐིག་ཨང་ཚུ་གྱངས་ཁ་རྐྱབས་ནི་དང་ཁ་སྐོང་རྐྱབས་ཨིན། གྲལ་ཐིག་ཨང་ཚུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་དཔར་བསྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ གྲངས་སུ་བཙུགསཔ་ཨིན་ དེ་འབདཝ་ད་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་ཆ་འདི་ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་སྦེ་སྲུང་བཞག་འབདཝ་ད་མེན། ཁྱོད་ཀྱིས་ གྲལ་ཐིག་ཨང་བཏགས་ནི་གི་བར་མཚམས་ གྲལ་ཐིག་གི་འགོ་བཙུགས་ས་ དང་ཡང་ཅིན་གྲལ་ཐིག་སྟོངམ་ཚུ་དང་ ཡང་ན་གཞི་ཁྲམ་ཚུ་ནང་གྲལ་ཐིག་ཚུ་ གྱངས་ཁ་རྐྱབས་ནི་ཨིན་ན་ གསལ་བཀོད་འབད་ཚུགས། ཁྱོད་ཀྱིས་གྲལ་ཐིག་ཨང་ཚུ་གི་བར་ན་ལུ་ དབྱེ་བྱེད་ཚུ་ཡང་ཁ་སྐོང་རྐྱབས་ཚུགས།

note

Line numbers are not available in HTML format.


གྲལ་ཐིག་གི་ཨང་ཚུ་ ཡིག་ཆ་ཧྲིལ་བུ་ལུ་ ཁ་སྐོང་རྐྱབས་ནིའི་དོན་ལས་:

 1. ལག་ཆས་ཚུ་ - གྲལ་ཐིག་ཨང་བཏགས་ནི་གདམ་ཁ་རྐྱབས།

 2. ཨང་བཏགས་ནི་སྟོན་སེལ་འཐུ་འབད་ དེ་ལས་ཁྱོད་ལུ་དགོ་མི་གདམ་ཁ་ཚུ་སེལ་འཐུ་འབད།

 3. བཏུབ་ཨེབ་གཏང་།

གྲལ་ཐིག་ཨང་ཚུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་དོན་མཚམས་ཚུ་ལུ་ ཁ་སྐོང་རྐྱབས་ནིའི་དོན་ལས་:

 1. ལག་ཆས་ཚུ་ - གྲལ་ཐིག་ཨང་བཏགས་ནི་གདམ་ཁ་རྐྱབས།

 2. ཨང་བཏགས་ནི་སྟོན་སེལ་འཐུ་འབད།

 3. Press to open the Styles window, and then click the Paragraph Styles icon.

 4. "Default" དོན་མཚམས་བཟོ་རྣམ་འདི་གཡས་-ཨེབ་གཏང་འབད་ དེ་ལས་ ལེགས་བཅོས་གདམ་ཁ་རྐྱབས།

  དོན་མཚམསབཟོ་རྣམ་ཚུ་ཆ་མཉམ་ར་ "Default" བཟོ་རྣམ་འདི་ལུ་གཞི་བཞགཔ་ཨིན།

 1. Click the Outline & List tab.

 2. In the Line Numbering area, clear the Include this paragraph in line numbering check box.

 3. བཏུབ་ཨེབ་གཏང་།

 4. ཁྱོད་ཀྱིས་གྲལ་ཐིག་ཨང་ཚུ་ག་སྟེ་ཁ་སྐོང་རྐྱབས་དགོ་མནོ་སར་ དོན་མཚམས་(ཚུ་) སེལ་འཐུ་འབད།

 5. Choose Format - Paragraph, and then click the Outline & Numbering tab.

 6. འ་ནི་དོན་མཚམས་འདི་གྲལ་ཐིག་ཨང་བཏགས་ནི་ནང་ལུ་གྲངས་སུ་བཙུགསསེལ་འཐུ་འབད།

 7. བཏུབ་ཨེབ་གཏང་།

ཁྱོད་ཀྱིས་གྲལ་ཐིག་ཨང་བཏགས་ནི་གྲངས་སུ་བཙུགས་མི་ དོན་མཚམས་བཟོ་རྣམ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་ཡང་འབད་ཚུགས་ དེ་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་གྲལ་ཐིག་ཨང་ཚུ་ ཁ་སྐོང་རྐྱབས་ནི་ཨིན་མི་ དོན་མཚམས་འདི་ལུ་འཇུག་སྤྱོད་འབད་ཚུགས།

འགོ་བཙུགས་པའི་གྲལ་ཐིག་ཨང་འདི་གསལ་བཀོད་འབད་ནིའི་དོན་ལས་:

 1. དོན་མཚམས་ཅིག་ནང་ལུ་ཨེབ་གཏང་།

 2. Choose Format - Paragraph, and then click the Outline & List tab.

 3. Select the Include this paragraph in line numbering check box.

 4. Select Restart at the paragraph check box.

 5. Enter a line number in the Start with box.

 6. བཏུབ་ཨེབ་གཏང་།

Please support us!