ཨང་གི་ཁྱབ་ཚད་ཚུ་ངེས་འཛིན་འབད་དོ།

དཔེར་ན་འདྲེན་ཚིག་བཟུམ་ཚུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་རང་བཞིན་གྱིས་ ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་ རྣམ་གྲངས་གཅིག་པ་ཨང་བཏགས་ཚུགས།

  1. ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཨང་བཏགས་ནི་འགན་སྤྲོད་འབད་ནི་ཨིན་མི་ཚིག་ཡིག་འདི་ དཔེར་ན་ "Quotation Number " ཡིག་དཔར་རྐྱབས།

  2. Choose Insert - Field - More Fields, and then click the Variables tab.

  1. Click "Number range" in the Type list.

  2. Type "Quotation" in the Name box.

  3. འོག་གི་ཚུ་ལས་གཅིག་འབད་:

  1. བཙུགས་ཨེབ་གཏང་ དེ་ལས་ ཁ་བསྡམ་ཨེབ་གཏང་།

Please support us!