LibreOffice རྩོམ་འབྲི་པ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ བསླབ་སྟོན།

LibreOffice སྤྱིར་གཏང་དོན་ལུ་སྒྲོག་རམ་ཤོག་ལེབ་གུ་ ཝིན་ཌཱསི་དང་ཅིག་ཁར་ལཱ་འབད་མི་དང་ དཀར་ཆག་ LibreOffice སྲོལ་སྒྲིག་ གནད་སྡུད་བྱུང་ཁུངས་ སྟོན་ཁང་དང་འདྲུད་ནི་དང་བཞག་ནི་བཟུམ་གྱི་ཚད་གཞི་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་འཇུག་སྤྱོད་འབད་བཏུབ་པའི་བརྡ་དོན་འཐོབ་ཚུགས།

ཁྱོད་རང་ ཚད་གཞི་གཞན་མི་དང་ཅིག་ཁར་སྒྲོག་རམ་དགོ་པ་ཅིན་ འགྲུལ་བསྐྱོད་མངའ་ཁོངས་ནང་ཡོད་མི་ཀོམ་བོ་སྒྲོམ་དང་བཅས་ ཚད་གཞི་དེ་གི་དོན་ལུ་སྒྲོག་རམ་ལུ་སོར་བསྒྱུར་འབད།

ཚིག་ཡིག་ རྩ་སྒྲིག་དང་ཐོ་བཀོད་འབད་དོ།

Switching Between Insert Mode and Overwrite Mode

ཐད་ཀར་འོད་རྟགས་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་དོ་

ལྡེ་སྒྲོམ་དང་གཅིག་ཁར་འགྲུལ་བསྐྱོད་དང་སེལ་འཐུ་འབད་དོ་

དམིགས་བསལ་གྱི་ཡིག་འབྲུ་ཚུ་བཙུགས་དོ།

ཚིག་ཡིག་ཡིག་ཆ་ཚུའི་དོན་ལུ་མིང་ཚིག་ཡོངས་སྒྲུབ་

Inserting Non-breaking Spaces, Hyphens and Soft Hyphens

ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་དཔར་རྐྱབས་པའི་སྐབས་ ཚིག་ཡིག་རྩ་སྒྲིག་འབད་ནི་འཇུག་སྤྱོད་འབད་དོ།

ཚིག་ཡིག་གཙོ་བཏོན་འབད་དོ་

ཚིག་ཡིག་གི་ཚོས་གཞི་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དོ།

ཚིག་ཡིག་བསྒྱིར་དོ་

ཤོག་ལེབ་གུ་ལུ་ཚིག་ཡིག་འདི་དབུས་སྒྲིག་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ གཞི་ཁྲམ་ཅིག་ལག་ལེན་འཐབ་དོ་

Indenting Paragraphs

ཤོག་ལེབ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་མཐའ་མཚམས་ཚུ་ངེས་འཛིན་འབད་དོ།

དོན་མཚམས་ཚུའི་དོན་ལུ་མཐའ་མཚམས་ཚུ་ངེས་འཛིན་འབད་དོ།

ཐིག་ཁྲམ་ནང་ཐིག་ཚུ་དང་ཐིག་ཁྲམ་ཚུའི་དོན་ལུ་མཐའ་མཚམས་ཚུ་ངེས་འཛིན་འབད་དོ།

དངོས་པོ་ཚུའི་དོན་ལུ་མཐའ་མཚམས་ངེས་ཚིག་འབད་དོ།

ཚིག་ཡིག་ སྟེང་ཡིག་ཡང་ན་འོག་ཡིག་བཟོ་དོ་

ཚིག་ཡིག་གི་ཡིག་གུ་ཅི་གབསྒྱུར་བཅོས་འབད་དོ་

ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་ཚིག་ཡིག་སྤོ་བཤུད་དང་འདྲ་བཤུས་རྐྱབས་དོ་

ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་སླར་སྒྲིག་འབད་དོ།

Numbering for Headings

Arranging Headings in the Navigator

དམིགས་བསལ་གྱི་དེབ་རྟགས་ལུ་འགྱོ་དོ།

དབྱེ་ཚན་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་དོ་

དབྱེ་ཚན་ཚུ་བཙུགས་དོ་

དབྱེ་ཚན་ཚུ་ཞུན་དག་འབད་དོ་

རྩ་སྒྲིག་ཚོན་གཏང་ནིའི་སྤྱིར་དང་གཅིག་ཁར་རྩ་སྒྲིག་འབད་ནི་འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་དོ།

ཊེམ་པེལེཊིསི་དང་བཟོ་རྣམ་ཚུ་

སེལ་འཐུ་འབད་ནི་ལས་བཟོ་རྣམ་གསརཔ་ཚུ་གསར་བསྐྲུན་འབད་དོ་

བཀང་ནིའི་རྩ་སྒྲིག་གི་ཐབས་ལམ་ནང་ལུ་བཟོ་རྣམ་ཚུ་འཇུག་སྤྱོད་འབད་དོ།

སེལ་འཐུ་འབད་ནི་ལས་བཟོ་རྣམ་ཚུ་དུས་མཐུན་འབད་དོ་

བཟོ་རྣམ་ཚུ་ ཡིག་ཆ་ཡང་ན་ཊེམ་པེལེཊི་གཞན་མི་ཅིག་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་དོ།

Creating and Changing Default and Custom Templates

Printing with Page line-spacing

བསྒྱུར་བཅོས་ཚུ་སྒྲ་བཟུང་དང་བཀྲམ་སྟོན་འབད་དོ།

རང་བཞིན་གྱིས་ཚིག་ཡིག་ཐོ་བཀོད་དང་་རྩ་སྒྲིག་འབད་དོ།

རང་བཞིན་རྩ་སྒྲིག་དང་རང་བཞིན་ནོར་བཅོས་ཊཱན་ཨོཕ་འབད་དོ་

ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་དཔར་རྐྱབས་ད་གཅིག་ཁར་ཨང་བཏགས་ཡོདཔ་ཡང་ན་འགོ་ཚག་འབད་ཡོད་པའི་ཐོ་ཡིག་གསར་བསྐྲུན་འབད་དོ།

Automatic Check Spelling

རང་བཞིན་ཚིག་ཡིག་ལག་ལེན་འཐབ་དོ་

དམིགས་བསལ་ཚུ་རང་བཞིན་ནོར་བཅོས་ཐོ་ཡིག་འདི་ལུ་ཁ་སྐོང་རྐྱབས་དོ་

ཡ་ཅན་དང་ཆ་ཅན་ཤོག་ལེབ་ཚུ་གུ་སྤེལ་མ་ལོག་ལེབ་ཀྱི་བཟོ་རྣམ་ཚུ།

ངོ་རྐྱང་དོན་མཚམས་ཚུའི་དོན་ལས་འགོ་ཚག་ཚུ་དང་ཨང་བཏགས་ནི་འདི་ཊཱན་ཨོཕ་འབད་དོ།

གྲལ་ཐིག་གི་བར་མཚམས་ཚུ་རྩ་བསྐྲད་གཏང་དོ།

བཟོ་རྣམ་ལག་ལེན་འཐབ་དོ་ ཨང་བཏགས་ནིའི་ཤོག་ལེབ་ཚུ་ ས་སྒོ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་དོ།

ཤོག་ལེབ་ཨང་ཚུ།

ཤོག་ལེབ་ཀྱི་ཕྱོགས་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དོ

ཤོག་ལེབ་ཀྱི་རྒྱབ་གཞི་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དོ།

བཀང་ནིའི་རྩ་སྒྲིག་གི་ཐབས་ལམ་ནང་ལུ་བཟོ་རྣམ་ཚུ་འཇུག་སྤྱོད་འབད་དོ།

སེལ་འཐུ་འབད་ནི་ལས་བཟོ་རྣམ་གསརཔ་ཚུ་གསར་བསྐྲུན་འབད་དོ་

སེལ་འཐུ་འབད་ནི་ལས་བཟོ་རྣམ་ཚུ་དུས་མཐུན་འབད་དོ་

ཡིག་ཆ་གི་དོན་ལུ་ཐད་ཀར་རྩ་སྒྲིག་འབད་ནི་འབད་བཤོལ་འབད་དོ།

མགོ་ཡིགཚུ་་ཡང་ན་མཇུག་ཡིག་ཚུ་རྩ་སྒྲིག་བཟོ་དོ།

ཚད་བརྒལ་འབྲེལ་ལམ་ཚུ་བཙུགས་དོ།

ཨང་གི་ཁྱབ་ཚད་ཚུ་ངེས་འཛིན་འབད་དོ།

ཤོག་ལེབ་ཀྱི་བར་མཚམས་ཚུ་ བཙུགས་ནི་དང་བཏོན་གཏང་དོ།

ཤོག་ལེབ་ཀྱི་བཟོ་རྣམ་ཚུ་ གསར་བསྐྲུན་དང་འཇུག་སྤྱོད་འབད་དོ།

ས་སྒོ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་

ཨིན་པུཊི་ས་སྒོ་ཚུ་ཁ་སྐོང་རྐྱབས་དོ་

ས་སྒོ་ཚུ་ཡང་ན་གནས་སྟངས་ཚུ་ནང་ ལག་ལེན་པའི་གནད་སྡུད་འདྲི་དཔྱད་འབད་དོ་

ས་སྒོ་གཅིག་ཚིག་ཡིག་ནང་ལུ་གཞི་བསྒྱུར་འབད་དོ་

གཏན་བཟོས་ཡང་ན་འགྱུར་ཅན་ཚེས་གྲངས་ཀྱི་ས་སྒོ་བཙུགས་དོ་

ཚིག་ཡིག་ནང་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་ཞུན་དག་འབད་དོ།

ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་ གྲལ་ཐིག་ཚུ་ དང་ཀེར་ཐིག་ཚུ་ སེལ་འཐུ་འབད་དོ་

ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་བཙུགས་དོ་

ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་ཡང་ན་ཐིག་ཁྲམ་གྱི་ནང་དོན་ཚུ་བཏོན་གཏང་དོ་

ཚིག་ཡིག་ཡིག་ཆ་ཚུ་ནང་རྩིས་སྟོན་འབད་དོ་

ཚིག་ཡིག་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་གོ་དཀའ་བའི་མན་ངག་ཚུ་རྩིས་སྟོན་འབད་དོ།

ཚིག་ཡིག་ཡིག་ཆ་ནང་གི་མན་ངག་ནང་ལུ་གྲུབ་འབྲས་འདི་རྩིས་སྟོན་དང་སྦྱར་དོ།

ཐིག་ཁྲམ་སོ་སོ་ནང་ལུ་ཐིག་ཁྲམ་རྩིས་སྟོན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་བཀྲམ་སྟོན་འབད་དོ།

ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་ཡན་ཆད་རྩིས་སྟོན་འབད་དོ་

ཐིག་ཁྲམ་ནང་ཐིག་ཚུ་གི་རྒྱུན་རིམ་གྱི་བསྡོམས་འདི་རྩིས་སྟོན་འབད་དོ།

ཤོག་ལེབ་ཀྱི་མགོ་ལུ་ཐིག་ཁྲམ་ཅིག་ ཚིག་ཡིག་གི་གདོང་ཁར་བཙུགས་དོ།

ནང་ཐིག་ཚུ་མཉམ་བསྡོམས་འབད་ནི་དང་གཤག་དོ།

ཤོག་ལེབ་གསརཔ་ཅིག་གུ་ལུ་ ཐིག་ཁྲམ་གྱི་མགུ་རྒྱན་ཡང་བསྐྱར་འབད་དོ་

ཚིག་ཡིག་ཐིག་ཁྲམ་ཅིག་ནང་གྱལ་ཚུ་དང་ཀེར་ཐིག་ཚུ་ཚད་བསྐྱར་བཟོ་དོ།

ལྡེ་སྒྲོམ་གྱིས་འབད་གྲལ་ཐིག་དང་ཀེར་ཐིག་ཚུ་ལེགས་བཅོས་འབད་དོ་

ཤོག་ཁྲམ་གྱི་མངའ་ཁོངས་ཚུ་ ཚིག་ཡིག་གི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ལུ་འདྲ་བཤུས་རྐྱབས་དོ་

ནང་ཐིག་ཚུ་ནང་འགྲལ་ཐིག་རྒྱུན་ཆད་ཚུ་བཙུགས་དོ།

གཟུགས་བརྙན་ཚུ་ པར་རིས་ཚུ་ ཀི་ལིབ་ཨཊི་ ཡིག་གཟུགས་ལཱ་གཡོག

དངོས་པོ་ཚུ་གནས་ས་བཟོ་དོ་

དཔར་བཤད་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་དོ་

Adding Heading Numbers to Captions

ཚད་རིས་ཀྱི་ཚིག་ཡིག་རི་མོའི་དོན་ལུ་ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ལཱ།

ཚད་རིས་ཚུ་བཙུགས་དོ་

Inserting, Editing, Saving Bitmaps Images

ཡིག་སྣོད་ཅིག་ལས་ཚད་རིས་ཅིག་བཙུགས་དོ།

ཚད་རིས་ཚུ་ LibreOffice འབྲི་ནི་ཡང་ན་གོ་བརྡ་སྤྲོད་ནི་ལས་བཙུགས་དོ་

ཚད་རིས་ཚུ་འདྲུད་-དང་-བཀོག་བཞག་དང་གཅིག་ཁར་སྟོན་ཁང་ལས་བཙུགས་དོ་

ཞིབ་ལྟ་འབད་ཡོད་པའི་གཟུགས་བརྙན་བཙུགས་དོ་

ཚིག་ཡིག་གི་ཡིག་ཆ་ཅིག་ནང་ལུ་ ཀེལཀི་དཔེ་རིས་ཅིག་བཙུགས་དོ།

ཚིག་ཡིག་བསྒུལ་བཟོ་འབད་དོ་

ཚིག་ཡིག་བསྒྱིར་དོ་

Defining Graphics or Colors in the Background of Pages (Watermark)

ནང་དོན་ཚུའི་ཐིག་ཁྲམ་ ཟུར་ཐོ།

ཡིག་ཆ་ཨམ་ཚུ་དང་ཡན་ལག་ཡིག་ཆ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་དོ།

ནང་དོན་ཚུ་གི་ཟུར་ཐོ་ཡང་ན་ཐིག་ཁྲམ་གྱི་ཐོ་བཀོད་ཚུ་ངེས་འཛིན་འབད་དོ།

ནང་དོན་ཚུ་གི་ཟུར་ཐོ་ཚུ་དང་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་ དུས་མཐུན་ ཞུན་དག་ དང་ བཏོན་གཏང་དོ།

ཟུར་ཐོ་དང་ཐིག་ཁྲམ་གྱི་ཐོ་བཀོད་ཚུ་ཞུན་དག་དང་བཏོན་གཏང་དོ།

ཟུར་ཐོ་ཡང་ན་ནང་དོན་ཚུའི་ཐིག་ཁྲམ་ཅིག་རྩ་སྒྲིག་འབད་དོ།

ནང་དོན་ཚུའི་ཐིག་ཁྲམ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབད་དོ།

ཀ་ཁའི་གོ་རིམ་གྱི་ཟུར་ཐོ་ཚུ་གསར་བསྐྲུན་འབད་དོ།

དེབ་ཐོ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབད་དོ།

ལག་ལེན་པ་-ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ཟུར་ཐོ་ཚུ།

ཡིག་ཆ་ལེ་ཤ་ཅིག་སྤུབས་མི་ཟུར་ཐོ་ཚུ།

ཚིག་ཡིག་གི་ཡིག་ཆ་ཚུའི་དོན་ལུ་འགྲུལ་བསྐྱོད་པ།

མགུ་རྒྱན་ཚུ་ ཨང་བཏགས་ནིའི་དབྱེ་བ།

Numbering and Paragraph Styles

འགོ་ཚག་ཚུ་ཁ་སྐོང་རྐྱབས་དོ་

Adding Numbering

Numbering for Headings

ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་དཔར་རྐྱབས་ད་གཅིག་ཁར་ཨང་བཏགས་ཡོདཔ་ཡང་ན་འགོ་ཚག་འབད་ཡོད་པའི་ཐོ་ཡིག་གསར་བསྐྲུན་འབད་དོ།

དཔར་བཤད་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་དོ་

Adding Heading Numbers to Captions

ཨང་གི་ཁྱབ་ཚད་ཚུ་ངེས་འཛིན་འབད་དོ།

ཡིག་ཆ་ཨམ་ཚུ་དང་ཡན་ལག་ཡིག་ཆ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་དོ།

Changing the List Level of a List Paragraph

Combining Ordered Lists

Modifying Numbering in an Ordered List

ངོ་རྐྱང་དོན་མཚམས་ཚུའི་དོན་ལས་འགོ་ཚག་ཚུ་དང་ཨང་བཏགས་ནི་འདི་ཊཱན་ཨོཕ་འབད་དོ།

གྲལ་ཐིག་གི་ཨང་ཁ་སྐོང་རྐྱབས་དོ།

མགོ་ཡིག་ མཇུག་ཡིག་ མཇུག་གི་དྲན་ཐོ་ཚུ།

མགོ་ཡིག་དང་མཇུག་ཡིག་ཚུ་གི་སྐོར་ལས།

མཇུག་ཡིག་ཚུ་ནང་ཤོག་ལེབ་ཨང་ཚུ་བཙུགས་དོ་

མགོ་ཡིག་ཡང་ན་ མཇུག་ཡིག་ནང་ལུ་ ལེའུ་གི་མིང་དང་ཨང་བཙུགས་དོ་

མགོ་ཡིག་དང་མཇུག་ཡིག་སོ་སོ་ངེས་འཛིན་འབད་དོ་

མགོ་ཡིགཚུ་་ཡང་ན་མཇུག་ཡིག་ཚུ་རྩ་སྒྲིག་བཟོ་དོ།

མཇུག་གི་དྲན་ཐོ་དང་མཐའི་དྲན་འཛིན་ བཙུགས་ནི་དང་ ཞུན་དག་འབད་དོ་

མཇུག་གི་དྲན་ཐོ་ཚུ་གི་བར་ན་བར་སྟོང་བཞག་ཐངས།

ཚིག་ཡིག་ནང་ལུ་ དངོས་པོ་གཞན་མི་ཚུ་ཞུན་དག་འབད་དོ།

དངོས་པོ་ཚུ་གནས་ས་བཟོ་དོ་

ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་དཔར་རྐྱབས་ད་གཅིག་ཁར་ཨང་བཏགས་ཡོདཔ་ཡང་ན་འགོ་ཚག་འབད་ཡོད་པའི་ཐོ་ཡིག་གསར་བསྐྲུན་འབད་དོ།

དཔར་བཤད་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་དོ་

Adding Heading Numbers to Captions

ཚིག་ཡིག་ནང་པར་རིས་གྲལ་ཐིག་ཚུ།

ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་གྲལ་ཐིག་བཟོ་རྣམ་ཚུ་འཇུག་སྤྱོད་འབད་དོ།

Defining Arrow Styles

གྲལ་ཐིག་བཟོ་རྣམ་ཚུ་ངེས་འཛིན་འབད་དོ།

Inserting, Editing, and Linking Frames

ཡིག་སྡེབ་་ཚིག་མཛོད་ཚུ་ སྦྲེལ་་རྟགས་བཀལ་བ།

ལག་ཐོག་ལས་སྡེབ་ཞིབ་དཔྱད་འབད་དོ།

Automatic Check Spelling

དམིགས་བསལ་ཚུ་རང་བཞིན་ནོར་བཅོས་ཐོ་ཡིག་འདི་ལུ་ཁ་སྐོང་རྐྱབས་དོ་

ལག་ལེན་པ་ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ཚིག་མཛོད་ཅིག་ནང་ལས་མིང་ཚིག་ཚུ་རྩ་བསྐྲད་གཏང་དོ།

སྦྲེལ་རྟགས་བཀལ་ནི་

མངོན་བརྗོད་

འབྲི་ཤོག་ཡིག་གུ་ཚུ་ ཁ་ཡིག་ཚུ་དང་ ཚོང་འབྲེལ་ཤོག་བྱང་ཚུ།

འབྲི་ཤོག་ཡིག་གུ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབད་དོ་

གསར་བསྐྲུན་དང་དཔར་བསྐྲུན་འབད་ནིའི་ཁ་ཡིག་ཚུ་དང་ཚོང་འབྲེལ་ཤོག་བྱང་ཚུ།

ཁ་བྱང་ཁ་ཡིག་ཚུ་དཔར་བསྐྲུན་འབད་དོ།

གནས་སྟངས་ཚིག་ཡིག

ཤོག་ལེབ་གྱངས་ཁ་རྐྱབས་ནིའི་དོན་ལུ་གནས་སྟངས་ཚིག་ཡིག་

ཡིག་ཆ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ལཱ་གཡོག་འབད་དོ།

གནས་དེབ་ཅིག་དཔར་བསྐྲུན་འབད་དོ་་

ཡིག་ཆ་ཨམ་ཚུ་དང་ཡན་ལག་ཡིག་ཆ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་དོ།

དཔར་བསྐྲུན་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ ཤོག་ལེབ་ཅིག་སྔོན་ལྟ་འབད་དོ་

མར་ཕབ་ཡོད་པའི་གནད་སྡུད་གཅིག་ཁར་མགྱོགས་སུ་དཔར་བསྐྲུན་འབད་དོ།

སྣ་མང་ཤོག་ལེབ་ཚུ་ ལེབ་གྲངས་གཅིག་གུ་དཔར་བསྐྲུན་འབད་དོ་

རིམ་ལོག་གོ་རིམ་ནང་དཔར་བསྐྲུན་འབད་དོ་

དཔར་འཕྲུལ་ཤོག་ཀུ་ ཤོག་སྣོད་ཚུ་སེལ་འཐུ་འབད་དོ་

ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་རྩ་སྒྲིག་ནང་ ཚིག་ཡིག་གི་ཡིག་ཆ་ཚུ་སྲུང་བཞག་འབད་དོ།

ཚིག་ཡིག་གི་ཡི་ག་ཆ་ཧྲིལ་བུ་འདི་བཙུགས་དོ་

གཞན་རྩ་སྒྲིག་ཚུ་ནང་ཡིག་ཆ་ཚུ་སྲུང་བཞག་འབད་དོ།

གཞན་མི་རྩ་སྒྲིག་ཚུ་ནང་སྲུང་བཞག་འབད་ཡོད་མི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ཁ་ཕྱེ་དོ་

Sending Documents as Email

ཁྱོད་ཀཡི་ལཱ་གི་སྣོད་ཐོ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དོ།

སྣ་ཚོགས།

མགྱོགས་ཐབས་ལྡེ་མིག་ལག་ལེན་འཐབ་དོ་ (LibreOffice རྩོམ་འབྲི་པ་འཛུལ་སྤྱོད་)

རང་བཞིན་ཚིག་ཡིག་ལག་ལེན་འཐབ་དོ་

D'oh! You found a bug (text/swriter/guide/smarttags.xhp#smarttags not found).

དཔར་འཕྲིན་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་དཔར་འཕྲིན་ཚུ་གཏང་ནི་དང་LibreOffice རིམ་སྒྲིག་འབད་དོ།

དམིགས་བསལ་རྩ་སྒྲིག་ཚུ་ནང་ནང་དོན་ཚུ་སྦྱར་དོ།

ད་ལྟོའི་ཤོག་ལེབ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཤོག་ལེབ་ཀྱི་བཟོ་རྣམ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབད་དོ།

གནས་སྟངས་ཚིག་ཡིག

ཤོག་ལེབ་གྱངས་ཁ་རྐྱབས་ནིའི་དོན་ལུ་གནས་སྟངས་ཚིག་ཡིག་

ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་ཚིག་ཡིག་སྤོ་བཤུད་དང་འདྲ་བཤུས་རྐྱབས་དོ་

Hiding Text

Displaying Hidden Text

Creating Non-printing Text

འགྲུལ་བསྐྱོད་པ་དང་ཅིག་ཁར་ཚད་བརྒལ་འབྲེལ་ལམ་བཙུགས་དོ།

ཚིག་ཡིག་གི་ཡིག་ཆ་ཚུའི་དོན་ལུ་འགྲུལ་བསྐྱོད་པ།

ཌོཀ་དང་ཚད་བསྐྱར་བཟོ་འབད་ནིའི་སྒོ་སྒྲིག་ཚུ་

ཨང་ངོས་འཛིན་འབད་ནི་འདི་ ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་ནང་ ཨཱོན་ཡང་ན་ཨོཕ་ཊཱན་འབད་དོ།

དཔར་བསྐྲུན་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ ཤོག་ལེབ་ཅིག་སྔོན་ལྟ་འབད་དོ་

སྣ་མང་ཤོག་ལེབ་ཚུ་ ལེབ་གྲངས་གཅིག་གུ་དཔར་བསྐྲུན་འབད་དོ་

དཔར་འཕྲུལ་ཤོག་ཀུ་ ཤོག་སྣོད་ཚུ་སེལ་འཐུ་འབད་དོ་

ཕན་ཚུན་གཞི་བསྟུན་བཙུགས་དོ་

Using Regular Expressions in Text Searches

ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་རྩ་སྒྲིག་ནང་ ཚིག་ཡིག་གི་ཡིག་ཆ་ཚུ་སྲུང་བཞག་འབད་དོ།

ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་དཔར་རྐྱབས་པའི་སྐབས་ ཚིག་ཡིག་རྩ་སྒྲིག་འབད་ནི་འཇུག་སྤྱོད་འབད་དོ།

ཐད་ཀར་འོད་རྟགས་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་དོ་

Inserting, Editing, and Linking Frames

ཚིག་ཡིག་གི་ཡི་ག་ཆ་ཧྲིལ་བུ་འདི་བཙུགས་དོ་

མིང་ཚིག་ཚུ་གྱངས་ཁ་རྐྱབས་དོ་

ཚིག་ཡིག་འདི་དངོས་པོ་ཚུ་གི་མཐའ་སྐོར་ཏེ་ལོག་མཚམས་བཟོ་དོ།

Recording a Macro

Please support us!