བཟོ་རྣམ་ཚུ་ ཡིག་ཆ་ཡང་ན་ཊེམ་པེལེཊི་གཞན་མི་ཅིག་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་དོ།

ཁྱོད་ཀྱིས་ བཟོ་རྣམ་ཚུ་ ཡིག་ཆ་ཡང་ན་ཊེམ་པེལེཊི་གཞན་མི་ལས་ ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་འདི་ནང་ལུ་ ནང་འདྲེན་འབད་ཚུགས།

Open the Load Styles dialog box by either

  1. ཌའི་ལོག་འདི་གི་མཇུག་ལུ་ཡོད་པའི་དཔྱད་སྒྲོམ་ཚུ་ ཁྱོད་ལུ་ནང་འདྲེན་འབད་ནིའི་དོན་ལས་དགོ་ནི་ཨིན་མི་ བཟོ་རྣམ་གྱི་དབྱེ་བ་ཚུ་སེལ་འཐུ་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ། ཁྱོད་ཀྱིས་ནང་འདྲེན་འབད་མི་ཚུ་དང་མིང་གཅིག་པ་ཡོད་མི་ ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་འདི་ནང་ལུ་ བཟོ་རྣམ་ཚུ་ཚབ་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལས་ ཚབ་སྲུང་འབད་ནི་སེལ་འཐུ་འབད།

  2. འོག་གི་ཚུ་ལས་གཅིག་འབད་:

Please support us!