མགྱོགས་ཐབས་ལྡེ་མིག་ལག་ལེན་འཐབ་དོ་ (LibreOffice རྩོམ་འབྲི་པ་འཛུལ་སྤྱོད་)

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

མགྱོགས་ཐབས་ལྡེ་མིག་ཚུ་ལ་ལོ་ཅིག་ཁྱོད་རའི་ཌེཀསི་ཊོཔ་རིམ་ལུགས་ལུ་འགན་སྤྲོད་ཡོདཔ་འོང་། ཌེཀསི་ཊོཔ་རིམ་ལུགས་འདི་ལུ་འགན་སྤྲོད་ཡོད་མི་ལྡེ་མིག་ལ་ལོ་LibreOffice ལུ་འཐོབ་མི་ཚུགས་པས། གཞན་ལྡེ་མིག་འགན་སྤྲོད་ནི་ལུ་ LibreOffice དོན་ལུ་ལག་ཆས་ཚུ་ - སྲོལ་སྒྲིག་ - ལྡེ་སྒྲོམ་ནངཡང་་ན་ཁྱོད་རའི་ཌེཀསི་ཊོཔ་རིམ་ལུགས་ནང་འགན་སྤྲོད་བཏུབ།


Press the keys +<underlined character> to open a menu. In an open menu, press the underlined character to run a command. For example, press +I to open the Insert menu, and then H to insert a hyperlink.

སྐབས་དོན་དཀར་ཆག་ཅིག་ཁ་ཕྱེ་ནིའི་དོན་ལས་ སོར་ལྡེ་+F10 ཨེབ། སྐབས་དོན་དཀར་ཆག་འདི་ཁ་བསྡམ་ནིའི་དོན་ལས་ ཐར་ཨེབ།

To Insert Sections

 1. མཐོང་སྣང་ - ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཚུ་ - བཙུགས་ འདི་ བཙུགས་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཁ་ཕྱེ་ནིའི་དོན་ལས་གདམ་ཁ་རྐྱབས།

 2. Press F6 until the focus is on the Insert toolbar.

 3. དབྱེ་ཚན་ ངོས་དཔར་འདི་སེལ་འཐུ་མ་འབད་ཚུན་ གཡས་མདའ་རྟགས་ལྡེ་མིག་འདི་ཨེབ།

 4. མར་གྱི་མདའ་རྟགས་ལྡེ་མིག་འདི་ཨེབ་ དེ་ལས་ ཁྱོད་ཀྱི་བཙུགས་ནི་ཨིན་མི་ དབྱེ་ཚན་གྱི་རྒྱ་ཚད་འདི་གཞི་སྒྲིག་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ གཡས་མདའ་རྟགས་ལྡེ་མིག་འདི་ཨེབ།

 5. ལོག་ལྡེ་ཨེབ།

 6. འོད་རྟགས་འདི་ ཡིག་ཆ་གི་ནང་ན་བཞག་ནིའི་དོན་ལས་ F6 ཨེབ།

To Insert Text Tables

 1. Press F6 until the focus is on the Standard toolbar.

 2. གཡས་མདའ་རྟགས་ལྡེ་མིག་འདི་ ཐིག་ཁྲམ་ ངོས་དཔར་འདི་སེལ་འཐུ་མ་འབད་ཚུན་ ཨེབ།

 3. མར་གྱི་མདའ་རྟགས་ལྡེ་མིག་འདི་ཨེབ་ དེ་ལས་མདའ་རྟགས་ལྡེ་མིག་ཚུ་ ཀེར་ཐིག་དང་གྲལ་ཐིག་ཚུའི་ཨངའདི་ ཐིག་ཁྲམ་གྱི་གྲངས་སུ་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ།

 4. ལོག་ལྡེ་ཨེབ།

 5. འོད་རྟགས་འདི་ ཡིག་ཆ་གི་ནང་ན་བཞག་ནིའི་དོན་ལས་ F6 ཨེབ།

མགྱོགས་ཐབས་ (LibreOffice འཛུལ་སྤྱོད་)

Shortcut Keys for LibreOffice Writer

Please support us!