ལག་ལེན་པ་-ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ཟུར་ཐོ་ཚུ།

ཁྱོད་ཀྱིས་ལག་ལེན་པ་-ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ཟུར་ཐོ་ཚུ་ག་དེ་ཅིག་དགོཔ་གསར་བསྐྲུན་འབད་བཏུབ།

ལག་ལེན་པ་-ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ཟུར་ཐོ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབད་དོ།

 1. ཁྱོད་ཀྱི་ལག་ལེན་པ་ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ཟུར་ཐོ་ཅིག་ལུ་ ཁ་སྐོང་རྐྱབས་དགོ་མནོ་མི་ མིང་ཚིག་ཅིག་ ཡང་ན་མིང་ཚིག་ཚུ་སེལ་འཐུ་འབད།

 2. བཙུགས་ - ཟུར་ཐོ་ཚུ་དང་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་ - དེབ་ཐོའི་ཐོ་བཀོད་གདམ་ཁ་རྐྱབས།

 3. Click the New User-defined Index button next to the Index box.

 4. Type a name for the index in the Name box and click OK.

 5. Click Insert to add the selected word(s) to the new index.

 6. Click Close.

ལག་ལེན་པ་-ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ཟུར་ཐོ་ཅིག་བཙུགས་དོ།

 1. ཁྱོད་ཀྱིས་ཟུར་ཐོ་འདི་བཙུགས་དགོ་མནོ་མི་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་ཨེབ་གཏང་།

 2. Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography.

 3. On the Type tab, select the name of the user-defined index that you created in the Type box.

 1. ཁྱོད་ལུ་དགོ་ནི་ཨིན་མི་གདམ་ཁ་ག་ཅི་ཨིན་རུང་སེལ་འཐུ་འབད།

 2. བཏུབ་ཨེབ་གཏང་།

Please support us!