དེབ་ཐོ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབད་དོ།

དེབ་ཐོ་འདི་འདི་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་ཆ་ཅིག་ནང་ལུ་གཞི་བསྟུན་འབད་མི་ ལཱ་གཡོག་གི་ཐོ་ཡིག་ཅིག་ཨིན།

དེབ་ཐོ་གི་བརྡ་དོན་གསོག་འཇོག་འབད་དོ།

LibreOffice གིས་དེབ་ཐོའི་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ ཡང་ན་ངོ་རྐྱང་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་ དེབ་ཐོའི་བརྡ་དོན་གསོག་འཇོག་འབདཝ་ཨིན།

དེབ་ཐོ་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་འདི་ནང་ལུ་བརྡ་དོན་གསོག་འཇོག་འབད་ནིའི་དོན་ལས་:

 1. ལག་ཆས་ཚུ་ - དེབ་ཐོ་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་གདམ་ཁ་རྐྱབས།

 2. Choose Data - Record.

 3. དེབ་ཐོའི་ཐོ་བཀོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ མིང་ཅིག་ སྡུད་མིང་ སྒྲོམ་ནང་ལུ་ཡིག་དཔར་རྐྱབས་ དེ་ལས་ཁ་སྐོང་བརྡ་དོན་འདི་ ལྷག་ལུས་སྒྲོམ་ཚུ་ནང་དྲན་ཐོ་བཀོད་ནིའི་དོན་ལས་ ཁ་སྐོང་རྐྱབས།

 4. Close the Bibliography Database window.

ངོ་རྐྱང་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་དེབ་ཐོའི་བརྡ་དོན་གསོག་འཇོག་འབད་ནིའི་དོན་ལས་:

 1. ཁྱོད་ཀྱིས་དེབ་ཐོའི་ཐོ་བཀོད་འདི་ཁ་སྐོང་རྐྱབས་དགོ་མནོ་སའི་ ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་ཨེབ་གཏང་།

 2. བཙུགས་ - ཟུར་ཐོ་ཚུ་དང་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་ - དེབ་ཐོའི་ཐོ་བཀོད་གདམ་ཁ་རྐྱབས།

 3. ཡིག་ཆའི་ནང་དོན་ལས་ སེལ་འཐུ་འབད་ དེ་ལས་ གསརཔ་ཨེབ་གཏང་།

 4. Type a name for the bibliography entry in the Short name box.

 5. དྲན་ཐོའི་དོན་ལུ་ པར་འགྲེམས་འབྱུང་ཁུངས་འདི་ དབྱེ་བ་ སྒྲོམ་ནང་ལུ་སེལ་འཐུ་འབད་ དེ་ལས་ ལྷག་ལུས་སྒྲོམ་ཚུ་ནང་ལུ་ཁ་སྐོང་བརྡ་དོན་ ཁ་སྐོང་རྐྱབས།

 6. བཏུབ་ཨེབ་གཏང་།

 7. In the Insert Bibliography Entry dialog, click Insert, and then Close.

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

ཁྱོད་ཀྱིས་ དེབ་ཐོའི་ཐོ་བཀོད་ཡོད་མི་ཡིག་ཆ་ཅིག་སྲུང་བཞག་འབདབའི་སྐབས་ ཆ་མཉམ་པའི་དྲན་ཐོ་ཚུ་ རང་བཞིན་གྱིས་ ཡིག་ཆ་ནང་གི་སྦ་བཞག་ཡོད་པའི་ས་སྒོ་ནང་ལུ་སྲུང་བཞག་འབདཝ་ཨིན།


དེབ་ཐོའི་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་འདི་ལས་ དེབ་ཐོའི་ཐོ་བཀོད་བཙུགས་དོ།

 1. ཁྱོད་ཀྱིས་དེབ་ཐོའི་ཐོ་བཀོད་འདི་ཁ་སྐོང་རྐྱབས་དགོ་མནོ་སའི་ ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་ཨེབ་གཏང་།

 2. བཙུགས་ - ཟུར་ཐོ་ཚུ་དང་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་ - དེབ་ཐོའི་ཐོ་བཀོད་གདམ་ཁ་རྐྱབས།

 1. དེབ་ཐོའི་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ལས་སེལ་འཐུ་འབད།

 2. Select the name of the bibliography entry that you want to insert in the Short name box.

 3. བཙུགས་ ཨེབ་གཏང་ དེ་ལས་ ཁ་བསྡམས་ཨེབ་གཏང་།

Please support us!