ནང་དོན་ཚུ་གི་ཟུར་ཐོ་ཚུ་དང་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་ དུས་མཐུན་ ཞུན་དག་ དང་ བཏོན་གཏང་དོ།

  1. ནང་དོན་ཚུ་གི་ཟུར་ཐོ་ཡང་ན་ཐིག་ཁྲམ་འདི་ནང་འོད་རྟགས་འདི་བཞག

    If you cannot place your cursor in the index or table of contents, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids, and then select Enable cursor in the Protected Areas section.

  2. གཡས་-ཨེབ་གཏང་འབད་ཞིནམ་ལས་ དཀར་ཆག་འདི་ལས་ཞུན་དག་འབད་ནིའི་གདམ་ཁ་ཅིག་གདམ་ཁ་རྐྱབས།

You can also make changes directly to an index or table of contents. Right-click in the index or table of contents, choose Edit Index or Table of Contents, click Type tab, and then clear the Protected against manual changes check box.

ནང་དོན་ཚུའི་ཐིག་ཁྲམ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབད་དོ།

ནང་དོན་ཚུ་གི་ཟུར་ཐོ་ཚུ་དང་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་ དུས་མཐུན་ ཞུན་དག་ དང་ བཏོན་གཏང་དོ།

ཟུར་ཐོ་ཡང་ན་ནང་དོན་ཚུའི་ཐིག་ཁྲམ་ཅིག་རྩ་སྒྲིག་འབད་དོ།

ཟུར་ཐོ་དང་ཐིག་ཁྲམ་གྱི་ཐོ་བཀོད་ཚུ་ཞུན་དག་དང་བཏོན་གཏང་དོ།

ཀ་ཁའི་གོ་རིམ་གྱི་ཟུར་ཐོ་ཚུ་གསར་བསྐྲུན་འབད་དོ།

ལག་ལེན་པ་-ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ཟུར་ཐོ་ཚུ།

དེབ་ཐོ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབད་དོ།

ཡིག་ཆ་ལེ་ཤ་ཅིག་སྤུབས་མི་ཟུར་ཐོ་ཚུ།

Please support us!