ཟུར་ཐོ་དང་ཐིག་ཁྲམ་གྱི་ཐོ་བཀོད་ཚུ་ཞུན་དག་དང་བཏོན་གཏང་དོ།

Index entries are inserted as fields into your document. To view fields in your document, choose View and ensure that Field Shadings is selected.

  1. ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་ཟུར་ཐོ་གི་ཐོ་བཀོད་འདི་གི་ གདོང་ཁར་འོད་རྟགས་འདི་དེ་འཕྲལ་ལས་བཞག

  2. Choose Edit - Reference - Index Entry..., and do one of the following:

ཁྱོད་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ནང་གི་ཟུར་ཐོ་བརྒྱུད་དེ་སྐོར་ར་རྐྱབས་ནིའི་དོན་ལས་ ཟུར་ཐོའི་ཐོ་བཀོད་ཞུན་དག་འབད་ ཌའི་ལོག་ནང་གི་ཤུལ་མམ་ཡང་ན་ཧེ་མའི་མཐའ་རྟགས་འདི་ཨེབ་གཏང་།

ནང་དོན་ཚུའི་ཐིག་ཁྲམ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབད་དོ།

ནང་དོན་ཚུ་གི་ཟུར་ཐོ་ཡང་ན་ཐིག་ཁྲམ་གྱི་ཐོ་བཀོད་ཚུ་ངེས་འཛིན་འབད་དོ།

ནང་དོན་ཚུ་གི་ཟུར་ཐོ་ཚུ་དང་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་ དུས་མཐུན་ ཞུན་དག་ དང་ བཏོན་གཏང་དོ།

ཟུར་ཐོ་ཡང་ན་ནང་དོན་ཚུའི་ཐིག་ཁྲམ་ཅིག་རྩ་སྒྲིག་འབད་དོ།

ཀ་ཁའི་གོ་རིམ་གྱི་ཟུར་ཐོ་ཚུ་གསར་བསྐྲུན་འབད་དོ།

ལག་ལེན་པ་-ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ཟུར་ཐོ་ཚུ།

དེབ་ཐོ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབད་དོ།

ཡིག་ཆ་ལེ་ཤ་ཅིག་སྤུབས་མི་ཟུར་ཐོ་ཚུ།

Please support us!