Preventing Hyphenation of Specific Words

If your text is automatically hyphenated and certain hyphenated words look ugly, or if you want specific words never to be hyphenated you can switch off hyphenation for those words:

  1. Choose - Languages and Locales - Writing Aids

  2. ལག་ལེན་པ་ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ཚིག་མཛོད་ ཐོ་ཡིག་འདི་ནང་ལུ་ ཚིག་མཛོད་གཅིག་སེལ་འཐུ་འབད དེ་ལསཞུན་དག་ཨེབ་གཏང་།

    ཐོ་ཡིག་འདི་སྟོངམ་ཨིན་པ་ཅིན་ གསརཔ་ འདི་ཚིག་མཛོད་གཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ ཨེབ་གཏང་།

  3. མིང་ཚིག་ སྒྲོམ་ནང་ལུ་ མཉམ་རྟགས་ (=) ཅིག་གི་རྗེས་སུ་གྲངས་ཏེ་ ཁྱོད་ཀྱིས་སྦྲེལ་རྟགས་བཀལ་ནི་གི་གྲངས་ལས་བཏོན་གཏང་དགོ་མནོ་མི་མིང་ཚིག་འདི་ཡིག་དཔར་རྐྱབས་ དཔེར་ན་ "pretentious="

  4. གསརཔ་ཨེབ་གཏང་ དེ་ལས་ ཁ་བསྡམ་ ཨེབ་གཏང་།

tip

སྦྲེལ་རྟགས་བཀལ་ནི་ལས་མིང་ཚིག་ཅིག་གང་མགྱོགས་སྦེ་གྲངས་ལས་བཏོན་ནིའི་དོན་ལས་ མིང་ཚིག་འདི་སེལ་འཐུ་འབད་ རྩ་སྒྲིག་ - ཡིག་འབྲུ་གདམ་ཁ་རྐྱབས་ ཡིག་གཟུགས་ མཆོང་ལྡེ་འདི་ཨེབ་གཏང་ དེ་ལས་ "None" འདི་ སྐད་ཡིག་ སྒྲོམ་ནང་ལུ་སེལ་འཐུ་འབད།


Some words contain special characters that LibreOffice treats as a hyphen. If you do not want such words to be hyphenated, you can insert a special code that prevents hyphenation at the position where the special code is inserted. Proceed as follows:

  1. Position the cursor at the place where no hyphenation should occur.

  2. Choose Insert - Formatting Mark - Word Joiner.

    The inserted formatting mark will be shown in gray. To remove it, simply place the cursor over the formatting mark and press the Del key.

Please support us!