ཚུ་གི་འོག་ལུ་ ཚུ་གི་དོན་ལུ།

མགོ་ཡིགཚུ་་ཡང་ན་མཇུག་ཡིག་ཚུ་རྩ་སྒྲིག་བཟོ་དོ།

ཁྱོད་ཀྱིས་ཐད་ཀར་རྩ་སྒྲིག་འབད་ནི་འདི་ མགོ་ཡིག་ཡང་ན་མཇུག་ཡིག་ཅིག་ནང་གི་ཚིག་ཡིག་འདི་ལུ་འཇུག་སྤྱོད་འབད་ཚུགས། ཁྱོད་ཀྱིས་ཚིག་ཡིག་འབྲེལ་བ་འདི་གི་བར་སྟོང་བཞག་ཐངས་འདི་ མགོ་ཡིག་ཡང་ན་མཇུག་ཡིག་གཞི་ཁྲམ་འདི་ལུ་བདེ་སྒྲིག་ ཡང་ན་མཐའ་མཚམས་ཅིག་མགོ་ཡིག་ཡང་ན་མཇུག་ཡིག་འདི་ལུ་འཛུག་སྤྱོད་འབད་ཚུགས།

  1. Choose Format - Page Style and select the Header or Footer tab.

  2. ཁྱོད་ཀྱིས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་མི་བར་སྟོང་བཞག་ཐངས་ཀྱི་གདམ་ཁ་ཚུ་གཞི་སྒྲིག་འབད།

  3. To add a border or a shadow to the header or the footer, click More. The Border/Background dialog opens.

Please support us!