ཚུ་གི་འོག་ལུ་ ཚུ་གི་དོན་ལུ།

མགོ་ཡིགཚུ་་ཡང་ན་མཇུག་ཡིག་ཚུ་རྩ་སྒྲིག་བཟོ་དོ།

ཁྱོད་ཀྱིས་ཐད་ཀར་རྩ་སྒྲིག་འབད་ནི་འདི་ མགོ་ཡིག་ཡང་ན་མཇུག་ཡིག་ཅིག་ནང་གི་ཚིག་ཡིག་འདི་ལུ་འཇུག་སྤྱོད་འབད་ཚུགས། ཁྱོད་ཀྱིས་ཚིག་ཡིག་འབྲེལ་བ་འདི་གི་བར་སྟོང་བཞག་ཐངས་འདི་ མགོ་ཡིག་ཡང་ན་མཇུག་ཡིག་གཞི་ཁྲམ་འདི་ལུ་བདེ་སྒྲིག་ ཡང་ན་མཐའ་མཚམས་ཅིག་མགོ་ཡིག་ཡང་ན་མཇུག་ཡིག་འདི་ལུ་འཛུག་སྤྱོད་འབད་ཚུགས།

  1. Choose Format - Page and select the Header or Footer tab.

  2. ཁྱོད་ཀྱིས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་མི་བར་སྟོང་བཞག་ཐངས་ཀྱི་གདམ་ཁ་ཚུ་གཞི་སྒྲིག་འབད།

  3. To add a border or a shadow to the header or the footer, click More. The Border/Background dialog opens.

མགོ་ཡིག་དང་མཇུག་ཡིག་ཚུ་གི་སྐོར་ལས།

ད་ལྟོའི་ཤོག་ལེབ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཤོག་ལེབ་ཀྱི་བཟོ་རྣམ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབད་དོ།

མགོ་ཡིག་དང་མཇུག་ཡིག་སོ་སོ་ངེས་འཛིན་འབད་དོ་

མགོ་ཡིག་ཡང་ན་ མཇུག་ཡིག་ནང་ལུ་ ལེའུ་གི་མིང་དང་ཨང་བཙུགས་དོ་

Please support us!