མགོ་ཡིག་དང་མཇུག་ཡིག་སོ་སོ་ངེས་འཛིན་འབད་དོ་

ཁྱོད་ཀྱིས་ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་ནང་ ཤོག་ལེབ་སོ་སོ་ལུ་ མགོ་ཡིག་དང་མཇུག་ཡིག་སོ་སོ་ཚུ་ ཤོག་ལེབ་ཚུ་གིས་ཤོག་ལེབ་ཀྱི་བཟོ་རྣམ་སོ་སོ་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་རིང་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ། LibreOffice གིས་ སྔོ་གོང་ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ཤོག་ལེབ་ཀྱི་བཟོ་རྣམ་ལེ་ཤ་ཅིག་ དཔེར་ན་ ཤོག་ལེབ་དང་པ་ གཡོན་གྱི་ཤོག་ལེབ་ དང་ གཡས་ཀྱི་ཤོག་ལེབ་ བྱིནམ་ཨིན་ ཡང་ན་ཁྱོད་ཀྱིས་སྲོལ་སྒྲིག་ཤོག་ལེབ་ཀྱི་བཟོ་རྣམ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབད་བཏུབ།

You can also use the mirrored page layout if you want to add a header to a page style that has different inner and outer page margins. To apply this option to a page style, choose Format - Page Style, click the Page tab, and in the Layout settings area, choose “Mirrored” in the Page layout box.

དཔེར་ན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཤོག་ལེབ་ཀྱི་བཟོ་རྣམ་འདི་ ཡིག་ཆ་ནང་གི་ཆ་ཅན་དང་ཡ་ཅན་ཤོག་ལེབ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ མགོ་ཡིག་སོ་སོ་ཚུ་ངེས་འཛིན་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ།

 1. ཚིག་ཡིག་གི་ཡིག་ཆ་གསརཔ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབད།

 2. Choose View - Styles and click the Page Styles icon in the Styles sidebar deck.

 3. ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་ཚུ་གི་ཐོ་ཡིག་འདི་ནང་ "Right Page" གཡས་ཨེབ་གཏང་འབད་ དེ་ལས་ ལེགས་བཅོས་གདམ་ཁ་རྐྱབས།

 4. In the Page Styles dialog, click the Header tab.

 5. Select Header on and click the Organizer tab.

 6. In the Next Style box, select "Left Page".

 7. བཏུབ་ཨེབ་གཏང་།

 8. In the Styles window, right-click "Left Page" in the list of page styles and choose Modify.

 9. In the Page Styles dialog, click the Header tab.

 10. Select Header on and click the Organizer tab.

 11. In the Next Style box, select "Right Page".

 12. བཏུབ་ཨེབ་གཏང་།

 13. ད་ལྟོའི་ཤོག་ལེབ་འདི་ལུ་བཟོ་རྣམ་འཇུག་སྤྱོད་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་ཚུ་གི་ཐོ་ཡིག་འདི་ནང་ "Right Page" ལོག་བལྟབ་ཨེབ་གཏང་།

 14. གཡོན་ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་གྱི་དོན་ལུ་མགོ་ཡིག་འདི་ནང་ ཚིག་ཡིག་ཡང་ན་ཚད་རིས་ཚུ་ཐོ་བཀོད་འབད། ཁྱོད་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་ ཤོག་ལེབ་ཤུལ་མམ་འདི་ཁ་སྐོང་རྐྱབས་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ གཡས་ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་གྱི་དོན་ལུ་ མགོ་ཡིག་འདི་ནང་ ཚིག་ཡིག་ཡང་ན་ཚད་རིས་ཚུ་ཐོ་བཀོད་འབད།

མགོ་ཡིག་དང་མཇུག་ཡིག་ཚུ་གི་སྐོར་ལས།

ད་ལྟོའི་ཤོག་ལེབ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཤོག་ལེབ་ཀྱི་བཟོ་རྣམ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབད་དོ།

མགོ་ཡིག་ཡང་ན་ མཇུག་ཡིག་ནང་ལུ་ ལེའུ་གི་མིང་དང་ཨང་བཙུགས་དོ་

མགོ་ཡིགཚུ་་ཡང་ན་མཇུག་ཡིག་ཚུ་རྩ་སྒྲིག་བཟོ་དོ།

Please support us!