ཡིག་ཆ་ཨམ་ཚུ་དང་ཡན་ལག་ཡིག་ཆ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་དོ།

ཡིག་ཆ་ཨམ་གྱིས་ཁྱོད་ལུ་ཡིག་ཆ་ཚུ་སྦོམ་སྦེ་འཛིན་སྐྱོང་འབད་བཅུགཔ་དཔེར་ན་ཀི་དེབ་ལེའུ་ལེ་ཤ་འབད་མི། ཡིག་ཆ་ཨམ་འདི་LibreOfficeརྩོམ་འབྲི་པ་ཡིག་སྣོད་ཚུ་རེ་རེ་དོན་ལུ་སྣོད་འཛིན་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན། ཡིག་སྣོད་ཚུ་རེ་རེ་འདི་ཡིག་ཆ་འོགམ་ཟེར་སླབ་ཨིན།

ཡིག་ཆ་ཨམ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབད་ནིའི་དོན་ལས:

 1. འོག་གི་ཚུ་ལས་གཅིག་འབད་:

 1. ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་ཆ་ཨམ་གསརཔ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབད་བ་ཅིན་འགྲུལ་བསྐྱོད་པ་འདི་ནང་ཐོ་བཀོད་དང་པམ་འདི་ཚིག་ཡིག་ ཐོ་བཀོད་ཅིག་འོང་དགོཔ་ཨིན། འགོ་འཛུགས་ཅིག་ཡང་ན་ཚིག་ཡིག་ལ་ལོ་ཅིག་ཡིག་དཔར་རྐྱབས། འདི་གིས་ཡིག་ཆ་ཨམ་འདི་ནང་ཡོད་བཞིན་པའི་བཟོ་རྣམ་ཅིག་ཁྱོད་ཀྱིས་ཞུན་དག་འབད་ཚར་པའི་ཤུལ་ལུ་ཁྱཅད་རང་གིས་ཡིག་ཆ་འོག་མ་ཚུ་བལྟ་བའི་སྐབས་བཟོ་རྣམ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཡོད་མི་འདི་བལྟ་ནི་ངེས་གཏན་བཟོཝ་ཨིན།

 2. In the Navigator for master documents (should open automatically, else press F5 to open), click and hold the Insert icon, and do one of the following:

 1. ཡིག་སྣོད་ - སྲུང་བཞག་གདམ་ཁ་རྐྱབས།

ཡིག་ཆ་ཨམ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབད་ནིའི་དོན་ལས:

ཡིག་ཆ་ཨམ་ཅིག་ནང་ ཡན་ལག་ཡིག་ཆ་འདི་ཚུ་ ལོག་བདེ་ཞིབ་དང་ ཞུན་དག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འགྲུལ་བསྐྱོད་པ་འདི་ལག་ལེན་འཐབ།

Icon

ཡིག་ཆ་ཨམ་ནང་ལུ་ཟུར་ཐོ་ཅིག་དུས་མཐུན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལས་ འགྲུལ་བསྐྱོད་ནང་གི་ཟུར་ཐོ་འདི་སེལ་འཐུ་འབད་ དེ་ལས་ དུས་མཐུན་བཟོ་ནིའི་ ངོས་དཔར་འདི་ཨེབ་གཏང་།

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་ཆ་ཨམ་ཅིག་ནང་ལུ་ གཞི་ཁྲམ་ཡང་ན་པར་བཟུམ་གྱི་དངོས་པོ་ཅིག་བཙུགས་པའི་སྐབས་ དངོས་པོ་ "to page" འདི་ཨེན་ཀོར་མ་འབད། འདི་གི་ཚབ་ལུ་ ཨེན་ཀོར་ "to paragraph" འདི་ རྩ་སྒྲིག་ - (དངོས་པོའི་དབྱེ་བ་) - དབྱེ་བ་ མཆོང་ལྡེའི་ཤོག་ལེབ་གུ་ལུ་གཞི་སྒྲིག་འབད་ དེ་ལས་ དངོས་པོའི་གནས་ས་ ཐད་སྙོམས་ དང་ ཀེར་ཕྲང་ ཐོ་ཡིག་སྒྲོམ་ཚུ་ནང་གི་ "Entire Page" ལུ་འབྲེལ་བ་འབད་གཞི་སྒྲིག་འབད།


ཤོག་ལེབ་གསརཔ་ཅིག་གུ་ལུ་ ཡན་ལག་ཡིག་ཆ་རེ་རེ་བཞིན་འགོ་བཙུག་ནིའི་དོནལས་:

 1. ཡན་ལག་ཡིག་ཆ་རེ་རེ་བཞིན་ དོན་མཚམས་བཟོ་རྣམ་གཅིག་པ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ མགུ་རྒྱན་དང་གཅིག་ཁར་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིནམ་ངེས་ཏིག་བཟོ་ དཔེར་ན་ "Heading 1"

 2. In the master document, choose View - Styles, and click the Paragraph Styles icon.

 3. "Heading 1" གཡས་ཨེབ་གཏང་འབད་ དེ་ལས་ ལེགས་བཅོས་གདམ་ཁ་རྐྱབས།

 4. Click the Text Flow tab.

 5. In the Breaks area, select Insert, and then select “Page”in the Type box.

 6. ཁྱོད་ཀྱིས་ཡན་ལག་ཡིག་ཆ་རེ་རེ་བཞིན་ ཡ་ཅན་ཤོག་ལེབ་ཅིག་གུ་ལུ་འགོ་བཙུགས་དགོ་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་དང་གཅིག་ཁར་སེལ་འཐུ་འབད་ དེ་ལས་ "Right page" འདི་སྒྲོམ་ནང་ལུ་སེལ་འཐུ་འབད།

 7. བཏུབ་ཨེབ་གཏང་།

To Export a Master Document

 1. ཡིག་སྣོད་ - ཕྱིར་འདྲེནགདམ་ཁ་རྐྱབས།

 2. In the Save as type list, select a text document file format and click Save.

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

The subdocuments will be exported as sections. Use Format - Sections to unprotect and remove sections, if you prefer a plain text document without sections.


Please support us!