ཡིག་ཆ་ཨམ་ཚུ་དང་ཡན་ལག་ཡིག་ཆ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་དོ།

ཡིག་ཆ་ཨམ་གྱིས་ཁྱོད་ལུ་ཡིག་ཆ་ཚུ་སྦོམ་སྦེ་འཛིན་སྐྱོང་འབད་བཅུགཔ་དཔེར་ན་ཀི་དེབ་ལེའུ་ལེ་ཤ་འབད་མི། ཡིག་ཆ་ཨམ་འདི་LibreOfficeརྩོམ་འབྲི་པ་ཡིག་སྣོད་ཚུ་རེ་རེ་དོན་ལུ་སྣོད་འཛིན་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན། ཡིག་སྣོད་ཚུ་རེ་རེ་འདི་ཡིག་ཆ་འོགམ་ཟེར་སླབ་ཨིན།

Characteristics of Master Documents

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་ཆ་ཅིག་ ཡིག་ཆ་ཨམ་ལུ་ཁ་སྐོང་རྐྱབས་ནི་ ཡང་ན་ཡན་ལག་ཡིག་ཆ་གསརཔ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ ཡིག་ཆ་ཨམ་ནང་ལུ་འབྲེལ་ལམ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་ཆ་ཨམ་ནང་ལུ་ ཡན་ལག་ཡིག་ཆ་གི་ནང་དོན་འདི་ ཐད་ཀར་དུ་ཞུན་དག་འབད་མི་བཏུབ་ དེ་འབདཝ་ད་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཞུན་དག་གི་དོན་ལུ་ ཡན་ལག་ཡིག་ཆ་ག་འབད་རུང་ ཁ་ཕྱེ་ནིའི་དོན་ལས་ འགྲུལ་བསྐྱོད་པ་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ།


བཟོ་རྣམ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཀྱི་དཔེར་བརྗོད།

ཡིག་ཆ་ཨམ་ཅིག་ལུ་master.odmཚིག་ཡིག་ལ་ལོ་གི་རིམ་མཐུན་དང་ཡིག་ཆ་འོག་མ་འདི་ཚུ་ལུ་འབྲེལ་ལམ་sub1.odt and sub2.odt། ཡིག་ཆ་འོག་མ་རེ་རེ་ནང་མཚམས་དོན་བཟོ་རྣམ་དང་གཅིག་ཁར་མིང་བཟོ་རྣམ་གསརཔ་༡་ངེས་འཛིན་འབད་ཡོདཔ་དང་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིནམ་དང་ཡིག་ཆ་འོག་མ་འདི་ཚུ་སྲུངས་བཞག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

ཡིག་ཆ་ཨམ་འདི་སྲུངས་བཞག་འབདཝ་ད་ཡིག་ཆ་འོག་མ་ཚུ་ནང་གི་བཟོ་རྣམ་ཚུ་ཡིག་ཆ་ཨམ་འདི་ནང་ནང་འདྲེན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། དང་པ་རང་བཟོ་རྣམ་གསརཔ་་sub1.odt ལས་ ནང་བཟོ་རྣམ་༡ ་ནང་འདྲེན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ཤུལ་ལས་བཟོ་རྣམ་གསརཔ་sub2.odtnལས་ནང་འདྲེན་འབད་འོང་ཨིན་རུང་བཟོ་རྣམ་༡་ད་ལྟོ་ཧེ་མ་ལས་ཡིག་ཆ་ཨམ་འདི་ནང་ཡོདཔ་ལས་sub2.odtའདི་ལས་བཟོ་རྣམ་འདི་ནང་འདྲེན་མི་འབད།

ཡིག་ཆ་ཨམ་འདི་ནང་ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་ཆ་འོག་མ་དང་པམ་འདི་ནང་ལས་བཟོ་རྣམ་གསརཔ་བཟོ་རྣམ་༡་འདི་མཐོང་འོང་། ཡིག་ཆ་ཨམ་འདི་ནང་གི་བཟོ་རྣམ་༡ མཚམས་དོན་ཚུ་ཆ་མཉམ་ཡིག་ཆ་འོག་མ་དང་པམ་འདི་ལས་བཟོ་རྣམ་༡ ཁྱད་ཆོས་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་འདི་སྟོན་འོང་། ཨིན་རུང་ཡིག་ཆ་འོག་མ་གཉིས་པམ་འདི་ཁོ་རང་གིས་བསྒྱུར་བཅོས་མི་འབད། ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་ཆ་འོག་མ་གཉིས་པམ་འདི་ལས་བཟོ་རྣམ་༡ མཚམས་དོན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་sub2.odtཡིག་ཆ་ཁོ་རང་གིས་སྦེ་ཁ་ཕྱེ་རུང་ཡང་ན་ཡིག་ཆ་ཨམ་གི་ཡན་ལག་སྦེ་ཁ་ཕྱེ་མི་བརྟེན་མཐོངམ་ཨིན།

ཊི་ཨའི་པི་ངོས་དཔར།

མགོ་རྨོང་ཟུར་ཐབས་ལུ་ཡིག་ཆ་ཨམ་དང་འདིའི་ཡིག་ཆ་འོག་མ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ཡིག་ཆ་ཊེམ་པེལེཊི་ཅོག་འཐདན་འདི་ལག་ལེན་འཐབ། འདི་རང་བཞིན་གྱི་འབད་ཡིག་ཆ་ཨམ་འདི་གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་དང་འདིའི་ཡིག་ཆ་འོག་མ་ཡིག་ཆ་ཡོད་བཞིན་དང་གཅིག་ཁར་མགུ་རྒྱན་ཚུ་ ཡིག་སྣོད་ - གཏང་ - ཡིག་ཆ་ཨམ་གསར་བསྐྲུན་འབད་ནི་བརྡ་བཀོད་ལག་ལེན་འཐབ་ད་འབྱུངམ་ཨིན།


Please support us!