མཇུག་ཡིག་ཚུ་ནང་ཤོག་ལེབ་ཨང་ཚུ་བཙུགས་དོ་

You can easily insert a page number field in the footer of your document. You can also add a page count to the footer, for example, in the form "Page 9 of 12"

To Insert a Page Number

  1. Choose Insert - Header and Footer - Footer and select the page style that you want to add the footer to.

  2. བཙུགས་ - ས་སྒོ་ཚུ་ - ཤོག་ལེབ་ཨང་གདམ་ཁ་རྐྱབས།

ཁྱོད་ལུ་དགོ་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཚིག་ཡིག་འབད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཤོག་ལེབ་ཨང་གི་ས་སྒོ་འདི་ཕྲང་སྒྲིག་འབད་ཚུགས།

To Additionally Add a Page Count

  1. Click in front of the page number field, type Page and enter a space; click after the field, enter a space and then type of and enter another space.

  2. བཙུགས་ - ས་སྒོ་ཚུ་ - ཤོག་ལེབ་གྱངས་ཁ་རྐྱབས་ནི་གདམ་ཁ་རྐྱབས།

མགོ་ཡིག་དང་མཇུག་ཡིག་ཚུ་གི་སྐོར་ལས།

ཡ་ཅན་དང་ཆ་ཅན་ཤོག་ལེབ་ཚུ་གུ་སྤེལ་མ་ལོག་ལེབ་ཀྱི་བཟོ་རྣམ་ཚུ།

ད་ལྟོའི་ཤོག་ལེབ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཤོག་ལེབ་ཀྱི་བཟོ་རྣམ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབད་དོ།

མགོ་ཡིག་ཡང་ན་ མཇུག་ཡིག་ནང་ལུ་ ལེའུ་གི་མིང་དང་ཨང་བཙུགས་དོ་

མགོ་ཡིགཚུ་་ཡང་ན་མཇུག་ཡིག་ཚུ་རྩ་སྒྲིག་བཟོ་དོ།

Please support us!