འཕྲོ་མཐུད་ཤོག་ལེབ་ཚུ་གི་ཤོག་ལེབ་ཨང་བཙུགས་དོ་

ས་སྒོ་ཅིག་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ ཁྱོད་ཀྱིས་ མཇུག་ཡིག་ནང་གི་ཤོག་ལེབ་ཤུལ་མམ་གི་ ཤོག་ལེབ་ཨང་འདི་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་བཙུགས་ཚུགས།

འོག་གི་ཤོག་ལེབ་འདི་ཡོདཔ་ཨིན་པ་ཅིན་རྐྱངམ་ཅིག་ ཤོག་ལེབ་ཨང་འདི་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན་:

  1. Choose Insert - Header and Footer - Footer and select the page style that you want to add the footer to.

  2. འོད་རྟགས་འདི་མཇུག་ཡིག་གི་གདོང་ཁ་བཞག་ དེ་ལས་ བཙུགས་ - ས་སྒོ་ཚུ་ - གཞན་མི་གདམ་ཁ་རྐྱབས།

  3. ས་སྒོ་ཚུའི་ ཌའི་ལོག་འདི་ནང་ལུ་ ཡིག་ཆའི་ མཆོང་ལྡེ་འདི་ཨེབ་གཏང་།

  4. 'Page' འདི་ དབྱེ་བ་ ཐོ་ཡིག་འདི་ནང་ དེ་ལས་ 'Next page' འདི་ སེལ་འཐུ་ ཐོ་ཡིག་ནང་ལུ་ ཨེབ་གཏང་།

  5. Click a numbering scheme in the Format list.

    ཁྱོད་ཀྱིས་ 'Text' འདི་ རྩ་སྒྲིག་འདི་ནང་སེལ་འཐུ་འབདཝ་ཨིན་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ གནས་གོང་སྒྲོམ་ནང་ལུ་ཐོ་བཀོད་འབད་མི་ཚིག་ཡིག་འདི་རྐྱངམ་ཅིག་ ས་སྒོ་ནང་ལུ་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

  6. བཙུགས་ འདི་ཤོག་ལེབ་ཨང་དང་གཅིག་ཁར་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལས་ཨེབ་གཏང་།

Please support us!