རྩོམ་འབྲི་པ་ནང་འཚོལ་ནི་དང་ཚབ་བཙུགས་དོ།

ཚིག་ཡིག་ཡིག་ཆ་ཚུ་ནང་ཁྱོད་ཀྱིས་མིང་ཚིག་ཚུ་ རྩ་སྒྲིག་འབད་ནི་ བཟོ་རྣམ་ཚུ་དང་ལེ་ཤ་འཚོལ་འཐོབ་ཨིན། འགྲུབ་འབྲས་གཅིག་ལས་གཞན་འདི་ལུ་འགྲུལ་བསྐྱོད་འབད་བཏུབ་ཡང་ན་འགྲུབ་འབྲས་ཚུ་ཚར་གཅིག་ལུ་གཙོ་དམིགས་འབད་བཏུབ་དེ་ལས་གཞན་ཚིག་ཡིག་གིས་འབད་མིང་ཚིག་ཚུ་ཚབ་བཙུགས་ཡང་ན་གཞན་རྩ་སྒྲིག་འཇུག་སྤྱོད་འབད་བཏུབ་ཨིན།

འཚོལ་ཚབ་བཙུགས་ཌའི་ལོག་འདི།

ཡིག་ཆ་ཧྲིལ་བུམ་འདིའི་ནང་འཁོད་ཚིག་ཡིག་འཚོལ་ནི་ལུ་ཚིག་ཡིག་སེལ་འཐུ་ཤུགས་ལྡན་གང་མེདཔ་བའི་ཌའི་ལོག་འཚོལ་ཚབ་བཙུགས་འདི་ཁ་ཕྱེ། ཡིག་ཆ་གི་ཡན་ལག་ཅག་རྐྱངམ་ཅིག་འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་དང་པ་རང་ཚིག་ཡིག་གི་ཡན་ལག་འདི་སེལ་འཐུ་འབད་དེ་ལས་འཚོལ་ཚབ་བཙུགས་ཌའི་ལོག་འདི་ཁ་ཕྱེ།

ཚིག་ཡིག་སྦ་བཞག་ནིའི་དོན་ལས་:

 1. འཚོལ་སྦེ་ཚབ་བཙུགས་ཌའི་ལོག་འདི་ཁ་ཕྱེ་ནི་ལུ་ ཞུན་དག་ - འཚོལ་སྦེ་ཚབ་བཙུགས་ གདམ།

 2. Enter the text to find in the Find text box.

 3. འཚོལ་ ཡང་ན་ ཆ་མཉམ་འཚོལ་ག་འབད་རུང་ཨེབ་གཏང་འབད།

ཁྱོད་ཀྱིས་ འཚོལ་ཨེབ་གཏང་འབད་བ་ཅིན་རྩོམ་འབྲི་པ་གིས་ཁྱོད་ཀྱི་ཐོ་བཀོད་ལུ་འདྲ་མཉམ་པའི་ཚིག་ཡིག་ཤུལ་མམ་འདི་སྟོན་འོང་། ཁྱོད་རང་ཚིག་ཡིག་འདི་བལྟ་ནི་དང་ཞུན་དག་འབད་དེ་ལས་ལོག་ཚིག་ཡིག་ཤུལ་མམ་ལུ་བརྔ་གཡར་འབད་ནི་ལུ་ འཚོལ་ ཨེབ་གཏང་འབད།

ཁྱོད་ཀྱིས་ཌའི་ལོག་འདི་ཁ་བསྡམས་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ཌའི་ལོག་ཁ་མ་ཕྱེ་བར་སྦེ་ཤུལ་མའི་ཚིག་ཡིག་འདི་འཚོལ་ནི་ལུ་(ཚད་འཛིན་+སོར་ལྡེ་+ཨེཕ)མཉམ་མཐུད་ལྡེ་མིག་ཅིག་ཨེབ་གཏང་འབད་བཏུབ།

ཐབས་གཞན་ཁྱོད་ཀྱིས་གཞན་ཚིག་ཡིག་འདི་ལུ་ཡིག་ཆ་གི་གཡས་འོག་ལུ་འགྲུལ་བསྐྱོད་འབད་ནི་ཡང་ན་ཡིག་ཆ་ནང་གཞན་དངོས་པོ་གང་རུང་ལུ་ངོས་དཔར་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་ཨིན།

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཆ་མཉམ་འཚོལ་ཨེབ་གཏང་འབདཝ་ད་རྩོམ་འབྲི་པ་གིས་ཁྱོད་ཀྱི་ཐོ་བཀོད་མཉམ་པའི་ཚིག་ཡིག་ཆ་མཉམ་སེལ་འཐུ་འབདཝ་ཨིན། ད་ལྟོ་དཔརེ་ན་འཚོལ་འཐོབ་ཡདོ་མི་ཚིག་ཡིག་རྒྱགས་ལུ་ཡང་ན་ཡིག་འབྲུ་བཟོ་རྣམ་ཆ་མཉམ་ཚར་གཅིག་ལུ་འཇུག་སྤྱོད་འབད་གཞི་སྒྲིག་འབད།

To Replace Text

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

ཚིག་ཡིག་འཚོལ་ནི་མ་འདྲ་བའི་ད་ལྟོའི་སེལ་འཐུ་རྐྱངམ་ཅིག་ལུ་ཚིག་ཡིག་ཚབ་བཙུགས་དེ་བཀག་དམ་འབད་མི་བཏུབ།


 1. ུ་ཞུན་དག་-འཚོལ་ཚབ་བཙུགས་གདམ།

 2. Enter the text to search in the Find text box.

 3. ཚིག་ཡིག་སྒྲོམ་དང་གཅིག་ཁར་ ཚབ་བཙུགས་ནི་འདི་ནང་ འཚོལ་འཐོབ་ཚིག་ཡིག་འདི་ཚབ་བཙུགས་ནི་ལུ་ཚིག་ཡིག་འདི་བཙུགས།

 4. ཚབ་བཙུགས་ ཡང་ན་ ཆ་མཉམ་ཚབ་བཙུགས་ག་འབད་རུང་ཨེབ་གཏང་འབད།

When you click Replace, Writer will search the whole document for the text in the Find box, starting at the current cursor position. When text is found, Writer highlights the text and waits for your response. Click Replace to replace the highlighted text in the document with the text in the Replace text box. Click Find Next to advance to the next found text without replacing the current selection.

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཆ་མཉམ་ཚབ་བཙུགས་ཨེབ་གཏང་འབད་བ་ཅིན་ རྩོམ་འབྲི་པ་གིས་ཁྱོད་ཀྱི་ཐོ་བཀོད་མཐུན་སྒྲིག་འབད་མི་ཚིག་ཡིག་ཆ་མཉམ་ཚབ་བཙུགས་འོང་།

To Find Styles

ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་ནང་ཚིག་ཡིག་ཆ་མཉམ་འཚོལ་ནི་ངོས་ཅན་མཚམས་དོན་བཟོ་རྣམ་འདི་འགན་སྤྲོད་ཡོད་མི་ཅིག་འཚོལ་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ དཔེར་ན་"Heading 2" བཟོ་རྣམ་བཟུམ་ཨིན།

 1. ུ་ཞུན་དག་-འཚོལ་ཚབ་བཙུགས་གདམ།

 2. Click Other options to expand the dialog.

 3. Check Paragraph Styles.
  The Find text box now is a list box, where you can select any of the Paragraph Styles that are applied in the current document.

 4. དོན་ལུ་འཚོལ་ནི་ལུ་བཟོ་རྣམ་འདི་སེལ་འཐུ་འབད་དེ་ལས་ འཚོལ་ ཡང་ན་ ཆ་མཉམ་འཚོལ་ནི་ཨེབ་གཏང་འབད།

To Find Formats

ཁྱོད་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ནང་ངེས་བདེན་ཐད་ཀར་ཡིག་འབྲུ་རྩ་སྒྲིག་འགན་སྤྲོད་ནི་ལུ་ཚིག་ཡིག་ཆ་མཉམ་འཚོལ་ནི་ལུ་དགོཔ་ཨིན།

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

རྩ་སྒྲིག་ཚུ་འཚོལ་ནི་རྐྱངམ་ཅིག་གིས་ཡིག་འབྲུ་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ཐད་ཀར་་འཚོལ་འཐོབ་་ འདི་གིས་བཟོ་རྣམ་ཅིག་གིཡན་ལག་སྦེ་འཇུག་སྤྱོད་འབད་མི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་མི་འཚོལ།


 1. ུ་ཞུན་དག་-འཚོལ་ཚབ་བཙུགས་གདམ།

 2. གད་མ་ཁ་ལེ་ཤ་ཚུ་ ཨེབ་གཏང་འབད།

 3. རྩ་སྒྲིག་ ཨེབ་རྟ་འདི་ ཨེབ་གཏང་འབད།

 1. འཚོལ་ ཡང་ན་ ག་ར་འཚོལ་ ཨེབ་གཏང་འབད།.

གདམ་ལེ་ཤ།

ཆ་འདྲ་བའི་འཚོལ་ནི་འདི་གིས་ཁྱོད་ཀྱི་འཚོལ་ཚིག་ཡིག་བཟུམ་སྦེ་ཅོག་འཐད་པའི་ཚིག་ཡིག་འཚོལ་བཏུབ། སོ་སོ་འགྱུར་ནི་བཅུག་པའི་ཡིག་འབྲུ་ཚུ་གི་ཨང་འདི་གཞི་སྒྲིག་འབད་བཏུབ།

ཆ་འདྲ་བ་འཚོལ་གདམ་ཁ་ འདི་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་དང་ ... གདམ་ཁ་ཅན་སྦེ་སྒྲིག་སྟངས་ཚུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནི་ལུ་ཨེབ་རྟ་འདི་ཨེབ་གཏང་འབད། (ཨིང་ལིཤ་ཚིག་ཡིག་དོན་ལུ་ལཱ་ཚུ་༡ ལུ་ཨང་་གསུམ་ཆ་མཉམ་སྒྲིག་སྟངས་འབད)

ཊི་ཨའི་པི་ངོས་དཔར།

When you have enabled Asian language support under - Languages and Locales - General, the Find & Replace dialog offers options to search Asian text.


འགྲུལ་བསྐྱོདཔ་འདི།

འགྲུལ་བསྐྱོད་པ་འདི་དངོས་པོ་ཚུ་སེལ་འཐུ་འབད་ནི་དང་འཚོལ་ནི་དོན་ལུ་ལག་ཆས་གཙོ་བོ་ཨིན། ཁྱོད་རང་ད་རུང་སྤོ་བཤུད་འབད་ནི་དང་་ལེའུ་ཚུ་བདེ་ཞིབ་འབད་ནི་ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་ལུ་མཐའ་ཐིག་བྱིན་དེ་འགྲུལ་བསྐྱོད་པ་འདི་ལག་ལེན་འཐབ།

འགྲུལ་བསྐྱོདཔ་ཝིནཌོ་འདི་ཁ་ཕྱེ་ནི་ལུ་ ཞུན་དག་ - འགྲུལ་བསྐྱོདཔ་ གདམ།

གཞན་ཀུན་གྱི་ཡིག་ཆ་ནང་ལས་ཡང་ན་ཡིག་ཆ་ཅོག་འཐདཔ་ནང་འཁོད་གཞི་བསྟུན་ཚུ་དང་དངོས་པོ་ཚུ་བཙུགས་ནི་དོན་ལུ་འགྲུལ་བསྐྱོད་པ་འདི་ལག་ལེན་འཐབ། བརྡ་དོན་མངམ་དོན་ལུ་་ འགྲུལ་བསྐྱོད་པ་ ལམ་སྟོན་འདི་བལྟ།

ངོས་དཔར་དང་གཅིག་ཁར་ཁྱོད་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ འགྲུལ་བསྐྱོད་པ་ ཝིནཌོ་ཁ་ཕྱེ་ནི་ལུ་མཇུག་གི་གཡས་ཕྱོགས་ཡན་ལག་ལུ་སྒོར་སྒོརམ་ཧོནམ་འི་ཨེབ་གཏང་འབད།

ཁྱོད་རང་གི་ཡིག་ཆ་ནང་ཤུལ་མམ་གྱི་དངོས་པོ་འདི་ལུ་མགྱོགས་པར་མཆོངས་ནི་ཡང་ན་ཚིག་ཡིག་འཚོལ་ནི་ལུ་འགྲུལ་བསྐྱོད་པ་ཝིནཌོ་ཆུང་ཀུ་འདི་ལག་ལེན་འཐབ།

Please support us!