ས་སྒོ་ཚུ་ཡང་ན་གནས་སྟངས་ཚུ་ནང་ ལག་ལེན་པའི་གནད་སྡུད་འདྲི་དཔྱད་འབད་དོ་

ཁྱོད་ཀྱིས་ལག་ལེན་པའི་གནད་སྡུད་ལ་ལུ་ཅིག་ གནས་སྟངས་ཚུ་ཡང་ན་ས་སྒོ་ཚུ་ལས་ འཛུལ་སྤྱོད་དང་ག་བསྡུར་བརྐྱབ་བཏུབ། དཔེར་ན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ལག་ལེན་པའི་གནད་སྡུད་འདི་ འོག་གི་བཀོལ་སྤྱོད་པ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ག་བསྡུར་རྐྱབས་བཏུབ་:

བཀོལ་སྤྱོད་པ།

དོན་དག

== ཡང་ན་ EQ

མཉམ་པ་

!= ཡང་ན་ NEQ

ལུ་མཉམ་པ་མེན།


ཁྱོད་ལུ་དགོ་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་གནས་སྟངས་ཅིག་ ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་ནང་གི་དམིགས་བསལ་ཚིག་ཡིག་འདི་ དམིགས་བསལ་ལག་ལེན་པ་ལས་སྦ་བཞག་ནིའི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ།

  1. ཁྱོད་ཀྱིས་སྦ་བཞག་ནི་ཨིན་མི་ཡིག་ཆ་འདི་ནང་གི་ཚིག་ཡིག་འདི་སེལ་འཐུ་འབད།

  2. བཙུགས་ - དབྱེ་ཚན་གདམ་ཁ་རྐྱབས།

  3. In the Hide area, select the Hide check box.

  4. གནས་སྟངས་དང་གཅིག་ཁར་གྱི་ སྒྲོམ་ནང་ལུ་ ལག་ལེན་པའི་_མཇུག་མིང་ == "Doe"ཡིག་དཔར་རྐྱབས། ཁྱོད་ཀྱིས་ཚིག་ཡིག་འདི་སྦ་བཞག་ནི་ཨིན་མི་ ལག་ལེན་པ་གི་མཇུག་མིང་འདི་ "Doe" ཨིན་ས་ལུ།

  5. བཙུགས་ ཨེབ་གཏང་ དེ་ལས་ ཡིག་ཆ་འདི་སྲུང་བཞག་འབད།

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

སྦ་བཞག་ཡོད་པའི་དབྱེ་ཚན་འདི་གི་མིང་འདི་ ད་ལྟོ་ཡང་འགྲུལ་བསྐྱོད་པ་ནང་ལུ་མཐོང་ཚུགས།


འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་འདི་ གནས་སྟངས་ཡང་ས་སྒོ་ཅིག་ངེས་འཛིན་འབད་བའི་སྐབས་ ཁྱོད་ཀྱིས་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་བཏུབ་མི་ ལག་ལེན་པའི་འགྱུར་ཅན་གྱི་ཐོ་ཡིག་ཅིག་ཨིན་:

ལག་ལེན་པ་འགྱུར་ཅན་ཚུ།

དོན་དག

ལག་ལེན་པའི་མགོ་མིང་།(_f)

མགོ་མིང་།

ལག་ལེན་པའི་མཇུག་མིང་།(_l)

མཇུག་མིང་།

ལག་ལེན་པའི་མིང་རྟགས་བསྡུས་པ་ཚུ།(_i)

མིང་རྟགས་བསྡུས་པ་ཚུ།

ལག་ལེན་པའི་ཚོང་སྡེ།(_c)

ཚོང་སྡེ།

ལག་ལེན་པའི་ཁྲོམ་ལམ།(_s)

ཁྲོམ་ལམ།

ལག་ལེན་པའི་རྒྱལ་ཁབ།(_c)

རྒྱལ་ཁབ།

ལག་ལེན་པའི་གནས་ཨང་།(_z)

གནས་ཨང་།

ལག་ལེན་པའི་གྲོང་སྡེ།(_c)

གྲོང་སྡེ།

ལག་ལེན་པའི་མགོ་མིང་།(_t)

མགོ་མིང་།

ལག་ལེན་པའི་གནས་ས།(_p)

གནས་ས།

ལག་ལེན་པའི་ལཱ་གཡོག་གི་བརྒྱུད་འཕྲིན།(_t)(_w)

ཚོང་འབྲེལ་གྱི་བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་།

ལག་ལེན་པའི་ཁྱམ་ནང་གི་བརྒྱུད་འཕྲིན།(_t)(_h)

ཁྱིམ་ནང་གི་བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་།

ལག་ལེན་པའི་དཔར་འཕྲིན།(_f)

དཔར་འཕྲིན་ཨང་།

ལག་ལེན་པའི་གློག་འཕྲིན།(_e)

Email address

ལག་ལེན་པའི་མངའ་སྡེ།(_s)

མངའ་སྡེ།


Please support us!