ཚུ་ནང་ནང་ཚུ་ཚུ།

ཨིན་པུཊི་ས་སྒོ་ཚུ་ཁ་སྐོང་རྐྱབས་དོ་

ཨིན་པུཊི་ས་སྒོ་འདི་ ཁྱོད་ཀྱིས་འགྱུར་ཅན་འདི་ཞུན་དག་འབད་བཏུབ་སའི་་ ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་ཌའི་ལོག་ཅིག་ཁ་ཕྱེ་ནིའི་དོན་ལས་ཨེབ་གཏང་བཏུབ་མི་ འགྱུར་ཅན་ཅིག་ཨིན།

  1. Choose Insert - Field - More Fields and click the Functions tab.

  2. Click “Input field”in the Type list.

  3. Click Insert and type the text for the variable.

  4. བཏུབ་ཨེབ་གཏང་།

ཊི་ཨའི་པི་ངོས་དཔར།

To quickly open all input fields in a document for editing, press +Shift+F9.


Please support us!