ས་སྒོ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་

ས་སྒོ་ཚུ་ ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་མི་གནད་སྡུད་ཀྱི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན་ དཔེར་ན་ ཡིག་ཆ་ནང་གི་ཤོག་ལེབ་ཀྱི་གྲངས་བསྡོམས་དང་ཡང་ན་ ད་ལྟོའི་ཚེས་གྲངས་བཟུམ།

ས་སྒོ་ཚུ་སྟོན་དོ།

Fields consist of a field name and the field content. To switch the field display between the field name or the field content, choose View - Field Names.

To display or hide field highlighting in a document, choose View - Field Shadings. To permanently disable this feature, choose - LibreOffice - Application Colors, and clear the check box in front of Field shadings.

To change the color of field shadings, choose - LibreOffice - Application Colors, locate the Field shadings option, and then select a different color in the Color setting box.

ས་སྒོ་རྒྱུ་དངོས་ཚུ།

གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ས་སྒོ་ཚུ་གྲངས་སུ་བཙུགས་ཏེ་ ཡིག་ཆ་ནང་གི་ས་སྒོའི་དབྱེ་བ་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་ འགྱུར་ཅན་གནས་གོང་ཚུ་ གསོག་འཇོག་དང་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

འོག་གི་ས་སྒོའི་དབྱེ་བ་འདི་གིས་ཁྱོད་ཀྱིས་ས་སྒོ་ཅིག་ཨེབ་གཏང་པའི་སྐབས་ བྱ་བ་ཅིག་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན་:

ས་སྒོ་དབྱེ་བ།

རྒྱུ་དངོས།

ས་གནས་འཛིན་མི།

Opens a dialog to insert the object corresponding to the placeholder, except for text placeholders. For text placeholders, click on the placeholder and type over it.

གཞི་བསྟུན་བཙུགས།

མའུསི་དཔག་བྱེད་འདི་གཞི་བསྟུན་ལུ་བཤུདཔ་ཨིན།

མེཀ་རོ་གཡོག་བཀོལ།

མེཀ་རོ་གཅིག་གཡོག་བཀོལཝ་ཨིན།

ཨིན་པུཊི་ས་སྒོ།

ས་སྒོ་འདི་གི་ནང་དོན་ཚུ་ཞུན་དག་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ཌའི་ལོག་ཅིག་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།


ས་སྒོ་ཚུ་དུས་མཐུན་བཟོ་དོ།

ཡིག་ཆ་ནང་གི་ས་སྒོ་ཚུ་ཆ་མཉམ་དུས་མཐུན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལས་ F9 ཨེབ་ ཡང་ན་ ཞུན་དག་ - ཆ་མཉམ་སེལ་འཐུ་འབད་lགདམ་ཁ་རྐྱབས་ དེ་ལས་ F9 ཨེབ་གཏང་།

གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ལས་བཙུགས་ཡོད་པའི་ས་སྒོ་འདི་དུས་མཐུན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལས་ ས་སྒོ་འདི་སེལ་འཐུ་འབད་ དེ་ལས་ F9 ཨེབ།

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

Placeholders are not updated.


Please support us!