ནང་ལུ་གཞི་བསྒྱུར་འབད་དོ་ནང་ལུ་གིས་སྦེ་ནང་ལུ།

ས་སྒོ་གཅིག་ཚིག་ཡིག་ནང་ལུ་གཞི་བསྒྱུར་འབད་དོ་

ད་དུས་མཐུན་བཟོ་མི་དགོ་ནི་གི་དོན་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ས་སྒོ་ཅིག་དུས་རྒྱུན་ཚིག་ཡིག་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཚུགས། ཁྱོད་ཀྱིས་ས་སྒོ་འདི་ཚིག་ཡིག་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཚིག་ཡིག་འདི་ལོག་ས་སྒོ་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་མི་ཚུགས།

  1. ས་སྒོ་འདི་སེལ་འཐུ་འབད་ཞིནམ་ལས་ཞུན་དག་ - བཏོག་གདམ་ཁ་རྐྱབས།

  2. ཞུན་དག་ - དམིགས་བསལ་སྦྱར་གདམ་ཁ་རྐྱབས།

  3. Click "Unformatted text" in the Selection list, and then click OK.

Please support us!