ཡ་ཅན་དང་ཆ་ཅན་ཤོག་ལེབ་ཚུ་གུ་སྤེལ་མ་ལོག་ལེབ་ཀྱི་བཟོ་རྣམ་ཚུ།

ངོས་དཔར

LibreOffice གི་རང་བཞིན་གྱིས་ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་ སྤེལ་མ་ཤོག་ལེབ་ཀྱི་བཟོ་རྣམ་ཚུ་ ཆ་ཅན་(གཡོན་)དང་ཡ་ཅན་ཤོག་ལེབ་(གཡས་)ཚུ་ལུ་འཇུག་སྤྱོད་འབདཝ་ཨིན། དཔེར་ན་ ཁྱོད་ཀཡྀས་ཆ་ཅན་དང་ཡ་ཅན་ཤོག་ལེབ་ཚུ་གུ་ མགོ་ཡིག་དང་མཇུག་ཡིག་སོ་སོ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ ཤོག་ལེབ་ཀྱི་བཟོ་རྣམ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ། ད་ལྟོའི་ཤོག་ལེབ་ཀྱི་བཟོ་རྣམ་འདི་ ལཱ་གཡོག་ས་སྒོ་འདི་གི་མཇུག་ལུ་ གནས་ཚད་ཕྲ་རིང་ ནང་ལུ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

To Set Up Alternating Page Styles

  1. Choose View - Styles, and then click the Page Styles icon.

  2. ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་གྱི་ཐོ་ཡིག་དེ་ནང་ལུ་ "Left Page" གཡས་-ཨེབ་གཏང་འབད་ དེ་ལས་ ལེགས་བཅོས་གདམ་ཁ་རྐྱབས།

  3. འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ མཆོང་ལྡེ་འདི་ཨེབ་གཏང་།

  4. "Right Page" འདི་ ཤུལ་མམ་གི་བཟོ་རྣམ་ སྒྲོམ་ནང་ལུ་སེལ་འཐུ་འབད་ དེ་ལས་ བཏུབ་ཨེབ་གཏང་།

  5. ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་ཚུ་གི་ཐོ་ཡིག་དེ་ནང་ལུ་ "Right Page" གཡས་-ཨེབ་གཏང་འབད་ དེ་ལས་ ལེགས་བཅོས་གདམ་ཁ་རྐྱབས།

  6. "Left Page" འདི་ ཤུལ་མམ་གི་བཟོ་རྣམ་ སྒྲོམ་ནང་ལུ་སེལ་འཐུ་འབད་ དེ་ལས་ བཏུབ་ཨེབ་གཏང་།

  7. Go to the first page in your document, and double-click "Right Page" in the list of page styles in the Styles window.

To add a header to one of the page styles, choose Insert - Header and Footer - Header, and choose the page style that you want to add the header to. In the header frame, type the text that you want to use as the header.

To add a footer to one of the page styles, choose Insert - Header and Footer - Footer, and choose the page style that you want to add the footer to. In the footer frame, type the text that you want to use as a footer.

ཊི་ཨའི་པི་ངོས་དཔར།

ཁྱོད་ཀྱི་ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་གི་ཤོག་ལེབ་མགོ་མིང་གུ་མགོ་ཡིག་ཡང་ན་མཇུག་ཡིག་མི་དགོ་མནོ་བ་ཅིན་"First Page"བཟོ་རྣམ་འདི་ཤོག་ལེབ་མགོ་མིང་ལུ་འཇུག་སྤྱོད་འབད།


To Suppress the Printout of Empty Pages

ཆ་ཅན་ཡང་ན་ཡ་ཅན་ཤོག་ལེབ་གཉིས་ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་ནང་གཅིག་གི་གཅིག་ལུ་ཐད་ཀར་དུ་རྗེས་སུ་འབྲང་པ་ཅིན་རྩོམ་འབྲི་པ་གིས་སྔོན་སྒྲིག་གི་འབད་ཤོག་ལེབ་སྟོངམ་ཕཙུགས་འོང་། ཁྱོད་ཀྱིས་དཔར་བསྐྲུན་དང་པི་ཌི་ཨེཕ་ལུ་ཕྱིར་འདྲེན་འབད་ནི་ལས་རང་བཞིན་གྱིས་སྦེ་བཟོ་བཏོན་འབད་ཡོད་མི་ཤོག་ལེབ་སྟོངམ་ཚུ་མནོན་བཏུབ་ཨིན།

  1. Choose - LibreOffice Writer - Print.

  2. ཤོག་ལེབ་སྟོངམ་དཔར་བསྐྲུན་རང་བཞིན་གྱི་བཙུགས་ཡོད་མི་ལས་ཞིབ་དཔྱད་རྟགས་འདི་བཏོན་གཏང་།

Please support us!