ལག་ལེན་པ་ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ཚིག་མཛོད་ཅིག་ནང་ལས་མིང་ཚིག་ཚུ་རྩ་བསྐྲད་གཏང་དོ།

  1. Choose - Languages and Locales - Writing Aids.

  2. Select the user-defined dictionary that you want to edit in the User-defined list, and then click Edit.

  3. ཁྱོད་ཀྱིས་ མིང་ཚིག་ ཐོ་ཡིག་དེ་ནང་ལུ་བཏོན་གཏང་དགོ་མནོ་མི་མིང་ཚིག་དེ་སེལ་འཐུ་འབད་ དེ་ལས་ བཏོན་གཏང་ཨེབ་གཏང་།

Please support us!