ཤོག་ལེབ་གྱངས་ཁ་རྐྱབས་ནིའི་དོན་ལུ་གནས་སྟངས་ཚིག་ཡིག་

ཁྱོད་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་ཤོག་ལེབ་གཅིག་ལས་ལྷག་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན་པ་ཅིན་ ཤོག་ལེབ་གྱངས་ཁ་རྐྱབས་ནིའི་ས་སྒོ་ནང་ "page" གི་ཚབ་ལུ་ མིང་ཚིག་ "pages" བཀྲམ་སྟོན་འབད་མི་ གནས་སྟངས་ཅན་གྱི་ཚིག་ཡིག་ས་སྒོ་ཅིག་ཁྱོད་ཀྱིས་གསར་བསྐྲུན་འབད་བཏུབ།

  1. ཁྱོད་ཀྱིས་ཤོག་ལེབ་ཀྱི་གྱངས་ཁ་རྐྱབས་ནི་བཙུགས་དགོ་མནོ་སའི་ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་དཔར་བཤད་འདི་བཞག

  2. བཙུགས་ - ས་སྒོ་ - ཤོག་ལེབ་གྱང་ཁ་རྐྱབས་ནི་གདམ་ཁ་རྐྱབས་ དེ་ལས་བར་སྟོང་ཐོ་བཀོད་འབད།

  3. Choose Insert - Field - More Fields, and then click the Functions tab.

  4. Click "Conditional text" in the Type list.

  5. Type Page > 1 in the Condition box.

  6. Type Pages in the Then box.

  7. Type Page in the Else box.

  8. བཙུགས་ཨེབ་གཏང་ དེ་ལས་ ཁ་བསྡམ་ཨེབ་གཏང་།

Please support us!