ནང་ལུ་མཐུན་སྒྲིག་འབད་དོ་བཟུམ་སྦེ་

གནས་སྟངས་ཚིག་ཡིག

ཁྱོད་ཀྱིས་ངེས་འཛིན་འབད་མི་གནས་སྟངས་འདི་ཚང་བའི་སྐབས་ ཚིག་ཡིག་བཀྲམ་སྟོན་འབད་མི་ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་ནང་གི་ས་སྒོ་ཚུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་གཞི་སྒྲིག་འབད་ཚུགས། དཔེར་ན་ དྲན་བསྐུལ་ཡི་གུ་ཚུ་གི་རྒྱུན་རིམ་ཅིག་ནང་ བཀྲམ་སྟོན་འབད་ཡོད་མི་ གནས་སྟངས་ཀྱི་ཚིག་ཡིག་འདི་ ཁྱོད་ཀྱིས་ངེས་འཛིན་འབད་ཚུགས།

འ་ནི་དཔེར་བརྗོད་ནང་ལུ་གནས་སྟངས་ཚིག་ཡིག་གཞི་སྒྲིག་འབད་ནི་འདི་ལས་སྦྱོར་ཡན་ལག་གཉིས་ཨིན། དང་པ་རང་ཁྱོད་ཀྱིས་འགྱུར་ཅན་གསར་བསྐྲུན་འབད་ དེ་ལས་གནས་སྟངས་གསར་བསྐྲུན་འབད།

གནས་སྟངས་འགྱུར་ཅན་ཅིག་ངེས་འཛིན་འབད་ནིའི་དོན་ལས་:

དཔེར་བརྗོད་ཀྱི་ཡན་ལག་དང་པ་འདི་ གནས་སྟངས་གསལ་བཤད་འདི་གི་དོན་ལུ་འགྱུར་ཅན་ཅིག་ངེས་འཛིན་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ཨིན།

 1. Choose Insert - Field - More Fields, and then click the Variables tab.

 2. Click "Set variable" in the Type list.

 3. Type a name for the variable in the Name box, for example Reminder.

 4. Click "Text" in the Format list.

 5. Enter 1 in the Value box, and then click Insert.
  The Format list now displays a "General" format.

གནས་སྟངས་དང་གནས་སྟངས་ཚིག་ཡིག་ཅིག་ངེས་འཛིན་འབད་ནིའི་དོན་ལས།

དཔེར་བརྗོད་ཀྱི་ཡན་ལག་གཉིས་པ་འདི་ ཚང་དགོ་པའི་གནས་སྟངས་འདི་ངེས་འཛིན་འབད་ནིའི་དོན་ལས་དང་ དེ་ལས་ ཁྱོད་རའི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཚིག་ཡིག་འདི་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ས་གནས་འཛིན་མི་ཅིག་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལས་ཨིན།

 1. ཁྱོད་རའི་ཚིག་ཡིག་ནང་ལུ་ཁྱོད་ཀྱིས་གནས་སྟངས་ཚིག་ཡིག་བཙུགས་དགོ་མནོ་ས་ལུ་འོད་རྟགས་འདི་བཞག

 2. Choose Insert - Field - More Fields, and then click the Functions tab.

 3. Click "Conditional text" in the Type list.

 4. དྲན་བསྐུལ་ ཨི་ཀིའུ་ "3" འདི་ གནས་སྟངས་ སྒྲོམ་ནང་ལུ་ཡིག་དཔར་རྐྱབས། ཚིག་གཞན་ཚུ་ནང་ འ་ནི་དཔེར་བརྗོད་ཀྱི་ཡན་ལག་དང་པ་ནང་ཁྱོད་ཀྱིས་ངེས་འཛིན་འབད་མི་ ས་སྒོ་ནང་གི་འགྱུར་ཅན་འདི་ གསུམ་ལུ་མཉམ་པ་ཨིན་པའི་སྐབས་ གནས་སྟངས་ཅན་གྱི་ཚིག་ཡིག་འདི་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

  "3" འདི་ནང་ན་ཚུད་མི་འདྲེན་ཚིག་གི་རྟགས་འདི་གིས་ འ་ནི་དཔེར་བརྗོད་ཀྱི་ཡན་ལག་དང་པ་ནང་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ངེས་འཛིན་འབད་མི་ འགྱུར་ཅན་འདི་ ཚིག་ཡིག་གི་ཡིག་རྒྱུན་ཅིག་ཨིནམ་སྦེ་བརྡ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

 1. དེ་ལས་སྒྲོམ་འདི་ནང་ལུ་གནས་སྟངས་འདི་ཚང་བའི་སྐབས་ ཁྱོད་ཀྱིས་བཀྲམ་སྟོན་འབད་དགོ་མནོ་མི་ཚིག་ཡིག་འདི་ཡིག་དཔར་རྐྱབས། ཁྱོད་ཀྱིས་ཐོ་བཀོད་འབད་བཏུབ་མི་ཚིག་ཡིག་འདི་གི་རིང་ཚད་འདི་ལུ་ཚད་མེད། འ་ནི་སྒྲོམ་འདི་ནང་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་དོན་མཚམས་ཅིག་སྦྱར་བཏུབ།

 2. བཙུགས་ཨེབ་གཏང་ དེ་ལས་ ཁ་བསྡམ་ཨེབ་གཏང་།

གནས་སྟངས་ཚིག་ཡིག་འདི་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནིའི་དོན་ལས་:

འ་ནི་དཔེར་བརྗོད་ནང་ལུ་ གནས་སྟངས་ཀྱི་འགྱུར་ཅན་གྱི་གནས་གོང་འདི་ ༣ ལུ་མཉམ་པ་ཨིནམ་ད་ གནས་སྟངས་ཀྱི་ཚིག་ཡིག་འདི་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

 1. ཁྱོད་ཀྱིས་འ་ནི་དཔེར་བརྗོད་ཀྱི་ཡན་ལག་དང་པ་ནང་ལུ་ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་མི་ ས་སྒོ་འདི་གི་གདོང་ཁ་ལུ་ ཁྱོད་རའི་འོད་རྟགས་འདི་བཞག་ དེ་ལས་ ཞུན་དག་ - ས་སྒོ་ཚུ་གདམ་ཁ་རྐྱབས།

 2. Replace the number in the Value box with 3, and then click Close.

 3. ས་སྒོ་འདི་རང་བཞིན་གྱིས་དུས་མཐུན་མ་བཟོ་བ་ཅིན་ F9 ཨེབ།

Please support us!