ད་ལྟོའི་ཤོག་ལེབ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཤོག་ལེབ་ཀྱི་བཟོ་རྣམ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབད་དོ།

དེ་ལུ་གཞི་བཞག་ཐོག་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཤོག་ལེབ་ཀྱི་སྒྲིག་བཀོད་ཅིག་བཀོད་སྒྲིག་དང་ ཤོག་ལེབ་ཀྱི་བཟོ་རྣམ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབད་ཚུགས།

དཔེར་ན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ བྱེ་བྲག་གི་མགོ་ཡིག་བཀྲམ་སྟོན་འབད་མི་ཤོག་ལེབ་ཀྱི་བཟོ་རྣམ་ཅིག་དང་ དེ་ལས་མགོ་ཡིག་སོ་སོ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་མི་ཤོག་ལེབ་ཀྱི་བཟོ་རྣམ་གཞན་མི་ཅིག་གསར་བསྐུན་འབད་ཚུགས།

  1. Open a new text document, choose View - Styles, and then click the Page Styles icon.

  2. Click the Styles actions icon and select New Style from Selection from the submenu.

  3. Type a name for the page in the Style name box, and then click OK.

  4. ད་ལྟོའི་ཤོག་ལེབ་འདི་ལུ་བཟོ་རྣམ་འདི་འཇུག་སྤྱོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཐོ་ཡིག་ནང་གི་མིང་དེ་ལོག་བལྟབ་ཨེབ་གཏང་།

  5. Choose Insert - Header and Footer - Header, and choose the new page style from the list.

  6. ཁྱོད་ཀྱིས་མགོ་ཡིག་ནང་ལུ་དགོ་ནི་ཨིན་མི་ཚིག་ཡིག་འདི་ཡིག་དཔར་རྐྱབས། མགོ་ཡིག་གི་ཕྱི་ཁའི་ཚིག་ཡིག་མངའ་ཁོངས་ངོ་མ་དེ་ནང་འོད་རྟགས་འདི་གནས་ས་ས་བཟོ།

  7. Choose Insert - More Breaks - Manual Break.

  8. In the Type area, select Page break and then select “Default Page Style” from the Style box.

  9. རིམ་པ་ ༢-༦ ཚུན་ སྲོལ་སྒྲིག་གཉིས་པ་ ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་ འདི་མགོ་ཡིག་སོ་སོ་ཅིག་དང་གཅིག་ཁར་ གསར་བསྐྲུན་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ཡང་བསྐྱར་འབད།

Please support us!