དཔར་བཤད་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་དོ་

ཚིག་ཡིག་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་འཕྲོ་མཐུད་ཅན་སྦེ་ཨང་བཏགས་ཡོད་པའི་དཔར་བཤད་འདི་ ཚད་རིས་ཚུ་ ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་ གཞི་ཁྲམ་ཚུ་ དང་འབྲི་ནིའི་དངོས་པོ་ཚུ་ལུ་ཁ་སྐོང་རྐྱབས་ཚུགས།

ཁྱོད་ཀྱིས་དཔར་བཤད་ཚུ་གི་དབྱེ་བ་སོ་སོ་གི་དོན་ལུ་ཚིག་ཡིག་དང་ཨང་གྲངས་ཁྱབ་ཚད་ཚུ་ཞུན་དག་འབད་ཚུགས།

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

ཁྱོད་ཀྱིས་དཔར་བཤད་འདི་པར་ཅིག་ལུ་ཡང་ན་དངོས་པོ་ཅིག་ལུ་ཁ་སྐོང་རྐྱབས་པའི་སྐབས་ དངོས་པོ་དང་དཔར་བཤད་ཀྱི་ཚིག་ཡིག་དེ་ གཞི་ཁྲམ་གསརཔ་ཅིག་ནང་ལུ་གཅིག་ཁར་བཞགཔ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་དཔར་བཤད་འདི་ཐིག་ཁྲམ་ཅིག་ལུ་ཁ་སྐོང་རྐྱབས་པའི་སྐབས་ དཔར་བཤད་ཚིག་ཡིག་དེ་ ཐིག་ཁྲམ་གྱི་ཤུལ་མམ་ལུ་དོན་མཚམས་ཅིག་སྦེ་བཙུགསཔ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་དཔར་བཤད་དེ་གཞི་ཁྲམ་ཅིག་ལུ་ཁ་སྐོང་རྐྱབས་པའི་སྐབས་ ཡོད་བཞིན་པའི་ཚིག་ཡིག་དེ་གི་ཡང་ཅིན་ཧེ་མ་ཡང་ན་ཤུལ་མ་ དཔར་བཤད་ཚིག་ཡིག་དེ་གཞི་ཁྲམ་ནང་གི་ཚིག་ཡིག་འདི་ལུ་ཁ་སྐོང་རྐྱབས་ཨིན།


ཊི་ཨའི་པི་ངོས་དཔར།

དངོས་པོ་དང་དཔར་བཤད་གཉིས་ཆ་རང་སྤོ་བཤུད་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ འ་ནི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ཡོད་མི་གཞི་ཁྲམ་འདི་འདྲུད། ཁྱོད་ཀྱིས་གཞི་ཁྲམ་འདི་སྤོ་བཤུད་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་ དཔར་བཤད་ཨང་བཏགས་ནི་འདི་དུས་མཐུན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལས་ F9 ཨེབ།


To define a caption proceed as follows:

  1. ཁྱོད་ཀྱིས་དཔར་བཤད་གཅིག་ཁ་སྐོང་རྐྱབས་དགོ་མནོ་མི་རྣམ་གྲངས་འདི་སེལ་འཐུ་འབད།

  2. བཙུགས་ - དཔར་བཤད་གདམ་ཁ་རྐྱབས།

  3. Select the options that you want, and then click OK. If you want, you can also enter different text in the Category box, for example Figure.

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

ཁྱོད་ཀྱིས་དཔར་བཤད་འདི་ཐད་ཀར་དུ་ཡིག་ཆ་འདི་ནང་ཞུན་དག་འབད་ཚུགས།


དཔར་བཤད་འདི་ དཔར་བཤད་ དབྱེ་རིམ་དེ་གི་མིང་དང་མཐུན་མི་དོན་མཚམས་བཟོ་རྣམ་དང་གཅིག་ཁར་རྩ་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན། དཔེར་ན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ "Table" དཔར་བཤད་ཅིག་བཙུགསཔ་ཨིན་པ་ཅིན་ "Table" དོན་མཚམས་བཟོ་རྣམ་འདི་དཔར་བཤད་ཚིག་ཡིག་འདི་ལུ་འཇུག་སྤྱོད་འབདཝ་ཨིན།

ཊི་ཨའི་པི་ངོས་དཔར།

LibreOffice can automatically add a caption when you insert an object, graphic, frame, or table. Choose - LibreOffice Writer - AutoCaption.


Please support us!