ཚུ་ཡན་ཆད་ཡན་ཆད་རྩིས་སྟོན་འབད་དོ།

ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་ཡན་ཆད་རྩིས་སྟོན་འབད་དོ་

ཚིག་ཡིག་ཡིག་ཆ་ནང་གི་ཐིག་ཁྲམ་གཅིག་ལས་ལྷག་སྟེ་འཕར་ཚད་འབད་མི་རྩིས་སྟོན་ཚུ་ཁྱོད་ཀྱིས་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།

  1. ཚིག་ཡིག་ཡིག་ཆ་གཅིག་ཁ་ཕྱེ་ ཐིག་ཁྲམ་གཉིས་བཙུགས་ དེ་ལས་ཐིག་ཁྲམ་གཉིས་ཆ་རའི་ནང་ ནང་ཐིག་དག་པ་ཅིག་ནང་ཨང་གྲངས་ཚུ་ཡིག་དཔར་རྐྱབས།

  2. ཁྱོད་རའི་འོད་རྟགས་དེ་ ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་ལས་གཅིག་ནང་གི་ནང་ཐིག་སྟོངམ་གཅིག་ནང་བཞག

  3. F2 ཨེབ།

  4. In the Formula Bar, enter the function that you want to perform, for example, =SUM.

  5. ཨང་གྲངས་ཡོད་མི་ནང་ཐིག་གཅིག་ནང་ཨེབ་གཏང་ ཕབ་རྟགས་ (+) འདི་ཨེབ་ དེ་ལས་ཨང་གྲངས་གཅིག་ཡོད་མི་ནང་ཐིག་སོ་སོ་ནང་ལུ་ཨེབ་གཏང་།

  6. ལོག་ལྡེ་ཨེབ།

Please support us!