ཚིག་ཡིག་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་གོ་དཀའ་བའི་མན་ངག་ཚུ་རྩིས་སྟོན་འབད་དོ།

ཁྱོད་ཀྱིས་མན་ངག་ནང་སྔོན་ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ལས་འགན་ཚུ་ལག་ལེན་ཡང་འཐབ་ཚུགས་ དེ་ལས་ རྩིས་སྟོན་འབད་འབད་བའི་གྲུབ་འབྲས་འདི་ཚིག་ཡིག་ཡིག་ཆ་འདི་ནང་ལུ་བཙུགས།

དཔེར་ན་ ཨང་གྲངས་གསུམ་གྱི་སེར་སྣ་གནས་གོང་རྩིས་སྟོན་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ འོག་གི་འདི་འབད:

  1. ཁྱོད་ཀྱིས་མན་ངག་འདི་བཙུགས་དགོ་མནོ་མི་ཡིག་ཆ་འདི་ནང་ལུ་ཨེབ་གཏང་ དེ་ལས་ F2 ཨེབ།

  2. Click the Formula icon, and choose "Mean" from the Statistical Functions list.

  3. ཐད་སྙོམས་གཡོ་ཤད་(|)ཚུ་གིས་སོ་སོ་འཕྱལ་འཕྱལཝ་ ཨང་གྲངས་གསུམ་འདི་ཡིག་དཔར་རྐྱབས།

  4. ལོག་ལྡེ་ཨེབ། གྲུབ་འབྲས་འདི་ས་སྒོ་སྦེ་ ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན།

མནངག་འདི་ཞུན་དག་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་ས་སྒོ་འདི་ལོག་བལྟབ་ཨེབ་གཏང་།

Please support us!